Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego World of Warcraft


WORLD OF WARCRAFT®
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO


WAŻNE! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ.


PRZED POBRANIEM LUB ZAINSTALOWANIEM NINIEJSZEGO PROGRAMU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO WORLD OF WARCRAFT. PROGRAM JEST PRZEKAZYWANY NA LICENCJI, A NIE SPRZEDAWANY. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, NATYCHMIAST USUŃ PROGRAM I ZWRÓC GRĘ DO SPRZEDAWCY.

Niniejszy program oraz wszystkie pliki dostarczone Użytkownikowi (za pomocą transmisji sieciowej lub w inny sposób) w celu „załatania”, zaktualizowania lub innego zmodyfikowania i/lub ulepszenia programu, jak również wszelkie materiały drukowane i dokumentacja elektroniczna („Instrukcja”), wraz z wszelkimi kopiami i pracami pochodnymi oprogramowania oraz Instrukcji (nazywane łącznie, wraz z opisanym niżej „Klientem Gry” jako „Gra”) są chronionym prawem autorskim dziełem spółki Blizzard Entertainment, Inc. („Blizzard Entertainment”), która na licencji przekazała prawa do użytkowania Gry w Unii Europejskiej swojej spółce zależnej Blizzard Entertainment, SAS („Blizzard”). Wszelkie sposoby korzystania z Gry podlegają warunkom niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego („Umowy Licencyjnej” lub „Umowy”). W Grę można zagrać wyłącznie po uprzedniej rejestracji konta w udostępnianej przez Blizzard usłudze Battle.net® „Konto Battle.net®”), która podlega odrębnej umowie warunków użytkowania, dostępnej pod adresem http://eu.blizzard.com/en-gb/company/about/termsofuse.html?rhtml=y („Warunki Użytkowania BNET”). Usługa Battle.net® spółki Blizzard („Usługa Battle.net®”) jest udostępniana Użytkownikowi przez spółkę Blizzard. Oprócz tego, z Gry można korzystać wyłącznie po uzyskaniu dostępu do masowej gry sieciowej World of Warcraft spółki Blizzard Entertainment („Usługa”), która podlega odrębnej umowie Warunków Użytkowania („Warunki Użytkowania WoW”) i która jest udostępniana Użytkownikowi przez spółkę Blizzard. W Usłudze zawarto protokół technologii przesyłania głosu przez Internet, która umożliwia ustne porozumiewanie się z innymi użytkownikami i zawiera pewne funkcje pozwalające na określenie rozmówcy („Klient Głosowy”). Blizzard jest partnerem kontraktowym Użytkownika podczas korzystania z Usługi. Jeśli zakupiona wersja Gry zawierała ograniczony czas „bezpłatnego dostępu” do Usługi, Warunki Użytkowania WoW regulują także dostęp do Usługi podczas okresu „bezpłatnego dostępu”. Gra jest dystrybuowana wyłącznie dla autoryzowanych użytkowników końcowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej. Używanie, kopiowanie, modyfikowanie lub dystrybucja Gry niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy jest kategorycznie zabronione.
 1. Nadanie ograniczonej licencji użytkowania.

  Gra instaluje program komputerowy (w dalszej części dokumentu określany jako „Klient Gry”) na komputerze Użytkownika, aby umożliwić mu korzystanie z jego Konta Battle.net® do gry z wykorzystaniem Usługi. Aby uruchomić Grę, Użytkownik musi zatem: (i) zarejestrować się i zalogować na autoryzowanym Koncie Battle.net®, (ii) uzyskać dostęp do Usługi oraz (iii) wyrazić zgodę na postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej, Warunki Użytkowania WoW oraz Warunki Użytkowania BNET. Pod warunkiem akceptacji i przestrzegania warunków niniejszej Umowy Licencyjnej, Blizzard nadaje, a Użytkownik, poprzez instalację Klienta Gry, akceptuje, ograniczoną, odwoływalną, niepodlegającą przeniesieniu i podlicencjonowaniu, oraz niewyłączną licencję na zainstalowanie Klienta Gry – jeśli nie zostało to wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie Licencyjnej – na prywatny i niekomercyjny użytek, na jednym (1) lub większej liczbie komputerów należących do Użytkownika lub pozostających pod jego kontrolą. Korzystanie z Gry podlega niniejszej Umowie Licencyjnej, Warunkom Użytkowania BNET oraz Warunkom Użytkowania WoW, które należy zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z Konta Battle.net® do gry z wykorzystaniem Usługi. Blizzard Entertainment i/lub Blizzard zastrzegają sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub zmiany Gry z powodów przedstawionych w punkcie 9 poniżej. Zmiany w Umowie Licencyjnej zostaną zakomunikowane i będą wchodzić w życie zgodnie z punktem 15 poniżej.
 2. Załączone oprogramowanie.

  Nośnik, na którym dystrybuowany jest Klient Gry, może zawierać dodatkowe oprogramowanie i/lub treści, na które Użytkownik nie posiada ważnej licencji i które są specjalnie chronione przed nieautoryzowanym dostępem („Zablokowane Oprogramowanie”). Użytkownik wyraża zgodę na zainstalowanie przez spółkę Blizzard Entertainment i/lub Blizzard Zablokowanego Oprogramowania na dysku twardym Użytkownika w ramach procesu instalacji Klienta Gry. Użytkownik wyraża również zgodę, że nie będzie otwierał, używał, dystrybuował, kopiował, prezentował Zablokowanego Oprogramowania, ani tworzył dzieł pochodnych dotyczących Zablokowanego Oprogramowania. PRZYPOMINAMY, ŻE OMINIĘCIE ZBEZPIECZEŃ DOSTĘPU LUB KOPIOWANIA MOŻE BYĆ UZNANE ZA PRZESTĘPSTWO W TWOIM KRAJU ZAMIESZKANIA. Użytkownik może uzyskać dostęp do Zablokowanego Oprogramowania lub jego części, jeśli (a) kupi lub w inny legalny sposób uzyska ważną licencję oraz (b) zaakceptuje Umowę Licencyjną Końcowego Użytkownika dla niniejszego Zablokowanego Oprogramowania. W takim wypadku otrzyma od spółki Blizzard klucz alfanumeryczny, który pozwoli na aktywację oprogramowania. Przypominamy, że Użytkownik ma prawo odblokować jedynie te elementy Zablokowanego Oprogramowania, dla których przyjął stosowną Umowę Licencyjną Końcowego Użytkownika („Umowa Użytkownika Odblokowanego Oprogramowania”) i otrzymał ważną licencję („Odblokowane Oprogramowanie”). Oprócz Umowy Użytkownika Odblokowanego Oprogramowania do Odblokowanego Oprogramowania mają zastosowanie postanowienia niniejszej Umowy, Warunki Użytkowania WoW oraz Warunki Użytkowania BNET. W przypadku konfliktu między niniejszą Umową i postanowieniami Umowy Użytkownika Odblokowanego Oprogramowania, pierwszeństwo będą miały postanowienia Umowy Użytkownika Odblokowanego Oprogramowania, lecz jedynie w odniesieniu do Odblokowanego Oprogramowania.
 3. Usługa i Warunki Użytkowania.

  Jak wspomniano wcześniej, Użytkownik musi zarejestrować Konto Battle.net®, aby uzyskać dostęp do Usługi i Gry. Usługa Battle.net® podlega Warunkom Użytkowania BNET, z którymi można się zapoznać na stronie http://eu.blizzard.com/en-gb/company/about/termsofuse.html?rhtml=y i które trzeba zaakceptować, aby móc zarejestrować Konto Battle.net®. Aby uzyskać dostęp do Usługi Gry, Użytkownik musi także zaakceptować Warunki Użytkowania WoW. Warunki Użytkowania WoW regulują wszystkie aspekty rozgrywki. Z Warunkami Użytkowania można zapoznać się na stronie http://www.wow-europe.com/en/legal/termsofuse.html. Jeśli Użytkownik zakupił Grę w sprzedaży detalicznej i nie wyraża zgody na Warunki Użytkowania BNET lub Warunki Użytkowania WoW, (i) nie powinien rejestrować Konta Battle.net®, (ii) nie powinien uzyskiwać dostępu do Usługi i Gry oraz (iii) powinien zwrócić Grę w miejscu zakupu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu.
 4. Prawo własności.

  A. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Grą, w tym zablokowane lub odblokowane Oprogramowanie i jego wszelkie kopie (w tym między innymi wszystkie tytuły, kod komputerowy, tematy, obiekty, postacie, nazwy, opowieści, dialogi, slogany, lokacje, koncepcje, grafiki koncepcyjne, ekwipunki postaci, projekty struktur i krajobrazu, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne, efekty audiowizualne, fabuły, podobieństwa postaci, metody działania, prawa autorskie, wszelka dokumentacja oraz „aplety” wbudowane w Grę) pozostają własnością lub są licencjonowane przez Blizzard Entertainment lub Blizzard. Gra jest chroniona prawem autorskim USA, traktatami międzynarodowymi i innymi przepisami. Wszystkie prawa zastrzeżone. Gra może zawierać pewne materiały licencjonowane przez strony trzecie, a licencjodawcy tych materiałów mogą dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy.

  B. Aby uzyskać dostęp do Usługi i grać w World of Warcraft, Użytkownik musi założyć unikalne i niezbywalne konto Battle.net® , opisane w Warunkach Użytkowania BNET. Aby uzyskać dostęp do Usługi, Użytkownik zostanie poproszony o podanie klucza autoryzacyjnego do Gry, który zostanie połączony z założonym kontem Battle.net®. Dlatego Blizzard nie zezwala na przekazywanie praw własności do Klienta Gry stronom trzecim.
 5. Obowiązki Użytkownika Końcowego.

  A. Zgodnie z przedstawioną powyżej licencją Użytkownikowi nie wolno, w całości ani w części, kopiować, reprodukować, tłumaczyć, poddawać procedurom programowania zwrotnego, pobierać kodu źródłowego, modyfikować, rozkładać, dekompilować, tworzyć prac pochodnych opartych na Grze ani usuwać etykiet i informacji o prawach własności znajdujących się w Grze. Nie zastosowanie się do ograniczeń i restrykcji zawartych w punkcie 5 wiąże się z natychmiastowym i automatycznym zerwaniem nadanej licencji i może prowadzić do wszczęcia sprawy cywilnej i/lub karnej. Nie wyłączając powyższego, Użytkownik ma prawo wykonać jedną (1) kopię zapasową klienta Gry, odblokowanego Oprogramowania oraz instrukcji.
  B. Użytkownik zobowiązuje się, że w żadnym wypadku nie będzie,
  (i) sprzedawać, gwarantować zabezpieczenia materialnego lub przekazywać kopii Gry innym stronom bez uprzedniej, wyraźnej zgody wyrażonej w niniejszym dokumencie; ani też wypożyczać, wynajmować, a także licencjonować Gry innym;

  (ii) wykorzystywać Gry ani żadnej jej części, w tym między innymi Klienta Gry, do jakichkolwiek celów komercyjnych bez wyraźnej zgody spółki Blizzard, za wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik używa Klienta Gry lub jego kopii, korzystając z Usługi w kawiarence internetowej, centrum gier lub innym lokalu;

  (iii) tworzyć, dostarczać lub rozwijać usługi kojarzenia gier dla jakiejkolwiek Gry, ani przechwytywać lub przekierowywać protokołów komunikacji używanych przez spółkę Blizzard, wliczając w to między innymi emulację protokołów, tunelowanie, wyszukiwanie pakietów, modyfikowanie lub dodawanie komponentów do Gry, korzystanie z programów narzędziowych lub innych znanych obecnie lub w przyszłości technik, do jakichkolwiek celów, a w szczególności do niedozwolonej gry przez Internet, gier sieciowych w komercyjnych lub niekomercyjnych sieciach growych lub jako części sieci gromadzących treści;

  (iv) tworzyć lub utrzymywać nieautoryzowane połączenie z Grą lub Usługą. Wszelkie połączenia z Grą i/lub Usługą, czy to nawiązane przez Klienta Gry czy też przez inne narzędzia, mogą być wykonywane jedynie za pomocą metod zatwierdzonych przez spółkę Blizzard. Pod żadnym warunkiem Użytkownik nie może łączyć się lub tworzyć narzędzia pozwalające innym łączyć się z interfejsami Gry innymi, niż te udostępnione przez spółkę Blizzard do publicznego użytku;

  (v) używać Klienta Głosowego dla jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem. Użytkownik w szczególności nie może (i) podsłuchiwać, przechwytywać lub monitorować komunikacji nieprzeznaczonej dla Użytkownika, (ii) używać jakiegokolwiek pająka, wirusa, konia trojańskiego lub dowolnego innego kodu zaprojektowanego do zakłócania lub przerywania komunikacji, (iii) używać Klienta Gry do celów komercyjnych lub (iv) nagłaśniać komunikacji, która jest obraźliwa, szkodliwa dla nieletnich, obsceniczna lub w innym stopniu niedopuszczalna.
 6. Kontrola rodzicielska.

  Rodzice mogą ograniczyć korzystanie z Usługi przez ich dziecko za pomocą systemu kontroli rodzicielskiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.wow-europe.com/account/parental-control-schedule.html.
 7. Rozwiązanie umowy.

  Niniejsza Umowa Licencyjna jest ważna do momentu rozwiązania. Po rozwiązaniu Umowy z dowolnej przyczyny, wszelkie licencje do Odblokowanego Oprogramowania nadane w niniejszej Umowie natychmiast wygasną. Możesz rozwiązać Umowę Licencyjną w dowolnej chwili, (i) niszcząc Grę, oraz (ii) usuwając jej klienta z dysku twardego oraz (iii) powiadamiając spółkę Blizzard o zamiarze rozwiązania Umowy Licencyjnej wysyłając list na adres: Blizzard Entertainment S.A.S., Blizzard Entertainment S.A.S., TSA 60 001, 145 rue Yves le Coz, 78000 Versailles, , France. Blizzard zachowuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy Licencyjnej bez informowania o tym Użytkownika, jeśli ten złamie zawarte w niej postanowienia lub Warunki Użytkowania WoW i/lub Warunki Użytkowania BNET. W przypadku drobnych naruszeń tych postanowień, przed rozwiązaniem Umowy spółka Blizzard przekaże stosowne ostrzeżenie o nie stosowaniu się do nich. Jeśli jednak zachowanie Użytkownika okaże się całkowicie niedopuszczalne, w szczególności utrudniając rozgrywkę innym osobom, Blizzard nie ma w obowiązku przekazywać ostrzeżenia. Zachowanie jest uznawane za całkowicie niedopuszczalne w przypadku poważnego naruszenia ważnych przepisów niniejszej Umowy, Warunków Użytkowania WoW i/lub Warunków Użytkowania BNET. Do ważnych przepisów zalicza się naruszenie postanowień w punktach 1, 2 i 5. W takim przypadku Użytkownik ma obowiązek natychmiast zniszczyć nośnik z Grą i usunąć jej klienta z dysku twardego.
 8. Przepisy dotyczące praw eksportowych.

  Gra nie może być ponownie eksportowana, pobierana lub w żaden sposób przekazywana do kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły i utrzymują sankcje ekonomiczne, ani do żadnej osoby, która znajduje się na Liście Wskazanych Obywateli ustalonej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych (U.S. Treasury Department’s Specially Designated Nationals List) lub w Tabeli Wyłączonych Zamówień Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (U.S. Commerce Department’s Table of Deny Orders). Instalując grę Użytkownik wyraża zgodę na powyższe postanowienia i gwarantuje, że nie przebywa w takim kraju, nie podlega jego rządowi, ani nie jest obywatelem kraju z którejkolwiek z takich list.
 9. Poprawki i aktualizacje.

  Blizzard Entertainment i/lub Blizzard mają w miarę potrzeby lub konieczności prawo wprowadzać poprawki, aktualizacje i modyfikacje Gry, aby:
  (i) ulepszyć wrażenia z rozgrywki poprzez dodanie nowej zawartości do Gry, (ii) wprowadzić do Gry nowe opcje, (iii) rozszerzyć zawartość lub opcje, które już są obecne w Grze; (iv) naprawić usterki negatywnie wpływające na Grę; oraz (v) określić, jak Użytkownik oraz inni gracze korzystają z Gry, by można było ją ulepszyć dla wszystkich użytkowników; a także (vi) chronić Użytkownika i innych graczy przed oszustwem; jak również (vii) sprawić, by środowisko gry było bezpieczniejsze. Te poprawki, aktualizacje i modyfikacje Gry muszą zostać zainstalowane, aby możliwe było dalsze korzystanie z Gry. Blizzard Entertainment i/lub Blizzard może w tym celu aktualizować Grę zdalnie, wliczając w to Klienta Gry znajdującego się na komputerze użytkownika, bez wiedzy i zgody użytkownika. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę, by Blizzard Entertainment i/lub Blizzard stosował takie poprawki, aktualizacje i modyfikacje Gry.
 10. Czas trwania składnika „sieciowego” Gry oraz Klienta Głosowego.

  Niniejsza Gra służy do rozgrywki „sieciowej” i musi łączyć się z Internetem za pośrednictwem Usługi dostarczonej przez spółkę Blizzard, aby rozgrywka była możliwa. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie połączenia internetowego oraz za opłaty z nim związane. Blizzard dołoży wszelkich starań, by Usługę dostarczać codziennie i przez cały dzień. Blizzard zastrzega sobie jednak prawo do zawieszenia Usługi dla celów konserwacji, testowania, wymiany i naprawy wyposażenia telekomunikacyjnego związanego z World of Warcraft, jak również do przerw w transmisji lub wszelkich innych potrzeb operacyjnych systemu. Blizzard nie może zagwarantować nieprzerwanej komunikacji z innymi użytkownikami. Nie może też zagwarantować braku zakłóceń, opóźnień oraz usterek związanych z komunikacją. Spółka Blizzard nie jest odpowiedzialna za takie zakłócenia, opóźnienia lub inne przeoczenia związane z komunikacją podczas korzystania z Klienta Głosowego. Blizzard zgadza się zapewniać serwery i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Usługi, dopóki gra World of Warcraft nie przestanie być wydawana. Gra World of Warcraft będzie uznana za niewydawaną po dacie zaprzestania jej produkcji i/lub dystrybucji przez Blizzard Entertainment lub przedstawicieli spółki. Po tym czasie spółka Blizzard może, według uznania, nadal zapewniać Usługę lub przekazać licencję na zapewnianie Usługi stronom trzecim. Nic w treści niniejszej Umowy nie stanowi zobowiązania spółki Blizzard do zapewniania usługi po zaprzestaniu wydawania World of Warcraft. W razie jeśli Blizzard uzna, że w jego najlepszym interesie jest zaprzestanie zapewniania Usługi lub przekazanie licencji zapewniania Usługi osobom trzecim, Blizzard powiadomi o tym Użytkownika z zachowaniem minimum trzymiesięcznego (3) okresu wypowiedzenia. Zarówno Usługa, jak i zgoda spółki Blizzard na zapewnianie Usługi nie mogą być traktowane jako wynajęcie lub też dzierżawa czasu albo miejsca na serwerach Blizzard, lub innej technologii.
 11. Brak odpowiedzialności za komunikację.

  Użytkownik uznaje, że za treść komunikacji odbywanej z innymi użytkownikami za pośrednictwem Klienta Głosowego całkowicie odpowiedzialny pozostaje użytkownik będący autorem wypowiedzi. Użytkownik może być narażony na treści, które są obraźliwe, szkodliwe dla nieletnich, obsceniczne lub w innym stopniu niedopuszczalne. Spółka Blizzard nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek wypowiedzi użytkowników korzystających z Klienta Głosowego.
 12. Dodatkowa gwarancja producenta na Klienta Gry.

  Jeśli nośnik z Klientem Gry (np. płyta CD-ROM lub DVD) został zakupiony na obszarze Unii Europejskiej i okaże się wadliwy, a Użytkownik poinformuje o tym fakcie spółkę Blizzard w ciągu (i) dwóch (2) miesięcy od dnia wykrycia wady oraz (ii) w ciągu dwóch (2) lat od daty zakupu Gry, spółka Blizzard po okazaniu dowodu zakupu nośnika oraz samego nośnika, według własnego uznania 1) naprawi wadę; 2) wymieni Grę lub 3) zwróci pieniądze.

  Ta gwarancja nie zmienia ani nie ogranicza gwarancji ustawowej zapewniającej możliwość dochodzenia roszczeń względem sprzedawcy Klienta Gry.
 13. Ograniczenie odpowiedzialności.

  W przypadku strat lub odszkodowań za wydatki poniesione w związku z usługą online zapewnianą przez spółkę Blizzard, niezależnie od podstawy prawnej, w tym deliktu, stosowane są następujące reguły: Blizzard może być odpowiedzialny wyłącznie w przypadkach, gdy zasądzono, że Blizzard: (i) dopuścił się celowo szkodliwego postępowania; (ii) dopuścił się rażącego zaniedbania; i/lub (iii) narusza wymogi Product Liability Act (Ustawy o Odpowiedzialności z Tytułu Wad Produktu) wykazane w przepisach ustawy. Jeśli Użytkownik nabył nośnik z klientem Gry w Niemczech lub Austrii lub jeśli uzyskuje dostęp do Usługi na terytorium Niemiec lub Austrii lub w innych krajach, w których zastosowanie ma lokalne prawo, spółka Blizzard może ponosić również odpowiedzialność w przypadku śmierci lub obrażeń ciała zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli spółka Blizzard zostanie uznana za odpowiedzialną w przypadku śmierci lub obrażenia ciała. Jeśli jednak Użytkownik nabył nośnik z Grą w Niemczech lub Austrii lub jeśli uzyskuje dostęp do Usługi na terytorium Niemiec lub Austrii, Blizzard może również ponosić odpowiedzialność za lekkie zaniedbania, jeśli Blizzard złamie zobowiązanie umowne wynikające z tekstu niniejszej Umowy, którego złamanie wyłączałoby zasadność niniejszej Umowy i w których zasadność Użytkownik może wierzyć. W takich przypadkach odpowiedzialność spółki Blizzard jest ograniczona do typowych i przewidywalnych szkód. W innych przypadkach Blizzard nie będzie ponosić odpowiedzialności za lekkie zaniedbania.
 14. Prawa w wypadku naruszenia Umowy.

  Gra, Klient Gry, a także Zablokowane Oprogramowanie, znaki towarowe i treści chronione prawem autorskim w Grze oraz powiązane z Grą, stanowią chronioną prawem autorskim własność spółki Blizzard Entertainment i dzięki wysiłkom Blizzard Entertainment zyskały znaczną popularność i uznanie. W razie poważnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Blizzard Entertainment zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dostępnych licencjodawcy własności intelektualnej działań prawnych mających na celu ochronę swoich praw własności. W przypadku, kiedy Blizzard Entertainment jest stroną wygrywającą sprawę, Blizzard Entertainment będzie korzystać z wszelkich dostępnych działań prawnych w celu odzyskania strat, poniesionych kosztów procesowych i opłat dla prawników.
 15. Zmiany w Umowie.

  Blizzard może zmieniać, modyfikować, rozbudowywać, uzupełniać lub usuwać postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej. Zmiany te uzyskują ważność po wcześniejszym powiadomieniu, zgodnie z następującą procedurą: Blizzard umieści informację o wszelkich zmianach w Umowie na witrynie World of Warcraft dostępnej pod adresem http://eu.battle.net/index.html wraz ze zmodyfikowaną wersją niniejszej Umowy Licencyjnej; może również przekazać te informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, konwencjonalnej lub wyskakujących okien (tzw. pop-up). Po upływie jednego miesiąca po przekazaniu informacji, dalsze użytkowanie Gry lub Usługi przez Użytkownika zostanie uznane za akceptację wszelkich wprowadzonych zmian. W informacji Blizzard przypomni, że Umowa Licencyjna została zmodyfikowana oraz że dalsze użytkowanie Gry po upływie jednego miesiąca zostanie uznane za akceptację wszelkich takich zmian. Jeśli jakiekolwiek przyszłe zmiany w Umowie są nieakceptowalne dla Użytkownika lub sprawią, że Użytkownik nie będzie już mógł przestrzegać postanowień Umowy, to Użytkownik może zaprzestać korzystania z Gry i rozwiązać Umowę zgodnie z punktem 7 niniejszej Umowy. Zmodyfikowana wersja Umowy wejdzie w życie z początkiem drugiego miesiąca po ogłoszeniu informacji, o ile Blizzard do tego czasu nie uzyska od Użytkownika informacji o rozwiązaniu Umowy.
 16. Różne.

  W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej zostały uznane przez sąd lub przez inny trybunał o odpowiedniej jurysdykcji za niewykonalne, to pozostałe postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej pozostaną w pełnej mocy. Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi całkowite porozumienie między stronami w odniesieniu do omawianego przedmiotu i zastępuje wszelkie poprzednie umowy ustne lub pisemne, pod warunkiem, że niniejsza umowa będzie współistnieć z Warunkami Użytkowania WoW oraz Warunkami Użytkowania BNET, a nie je zastępować. W przypadku konfliktu między niniejszą Umową i postanowieniami Warunków Użytkowania WoW, pierwszeństwo będą miały Warunki Użytkowania WoW. W przypadku konfliktu pomiędzy warunkami niniejszej Umowy oraz Warunkami Użytkowania BNET, postanowienia niniejszej umowy będą mieć pierwszeństwo, zastępując Warunki Użytkowania BNET. Punkty 4A, 11, 12, 13, 14, 154 i 16 niniejszej Umowy pozostaną ważne nawet po zakończeniu niniejszej Umowy.


Oświadczam, że jestem „osobą fizyczną”, która ukończyła osiemnaście (18) lat lub wiek uznany za pełnoletność w moim kraju zamieszkania. Niniejszym potwierdzam, że przeczytałem i zrozumiałem powyższą Umowę Licencyjną. Dodatkowo poświadczam, że czynność zainstalowania klienta Gry stanowi wyrażenie mojej zgody na warunki niniejszej Umowy Licencyjnej. Czynię to w swoim imieniu, a także, w razie istnienia takiej okoliczności, w imieniu niepełnoletniego dziecka, którego jestem rodzicem lub opiekunem prawnym, i któremu zezwoliłem na korzystanie z Usługi oraz Gry.

© 2005-2014 Blizzard Entertainment, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. World of Warcraft jest znakiem towarowym, a Warcraft oraz Blizzard Entertainment są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Blizzard Entertainment Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie prawa zastrzeżone.