Narzędzia graficzne Warcraft® III
Narzędzia graficzne Warcraft® III
Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2012 r.

PRZED INSTALACJĄ TEGO PROGRAMU NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. PRZEPROWADZENIE INSTALACJI, SKOPIOWANIE LUB INNE WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE UMOWY. JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, BEZZWŁOCZNIE MUSISZ USUNĄĆ WSZELKIE POBRANE PLIKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM.

Niniejszy program („Program”), wszelkie materiały drukowane, dokumentacja sieciowa i elektroniczna oraz wszelkie kopie, dzieła pochodne programu lub materiały stworzone przy pomocy Programu stanowią chronioną prawem własność Blizzard Entertainment, Inc., przekazaną na mocy licencji do użytkowania Programu na terenie Unii Europejskiej firmie Blizzard Entertainment International („Blizzard”), oddziałowi Corporate Activision Blizzard Entertainment U.A. Blizzard, z którym nawiązujesz umowę. Wszelkie wykorzystanie Programu podlega warunkom niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego („Umowa Licencyjna” lub „Umowa”) i/lub licencjodawcom firmie Autodesk®, Inc. Program jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników końcowych zgodnie z warunkami Umowy Licencyjnej. Wykorzystywanie, kopiowanie, powielanie i rozprowadzanie Programu niezgodnie z warunkami Umowy Licencyjnej jest zabronione.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

      1.   Ograniczona licencja na użytkowanie. Blizzard niniejszym udziela ograniczonej, niewyłącznej licencji i prawa do pobrania oraz zainstalowania jednej (1) kopii Programu do korzystania w domu lub na komputerze przenośnym. Pobranie i/lub instalacja Programu jest równoznaczne z akceptacją tych warunków. Program zawiera wtyczkę do programu Autodesk 3ds max® służącą do tworzenia określonych plików graficznych, wykorzystywanych do robienia ilustracji, a w połączeniu z Edytorem kampanii „Warcraft® III” („Edytor”) mogą zostać użyte do tworzenia niestandardowych poziomów gry oraz innych materiałów do indywidualnego wykorzystania („Nowe Materiały”) w połączeniu z interaktywną grą Warcraft III firmy Blizzard („Warcraft III”). Użycie programu 3ds max podlega warunkom licencji użytkownika Autodesk, Inc. Wszelkie wykorzystanie Nowych Materiałów podlega niniejszej licencji użytkownika. Dodatkowo Program może być wykorzystywany wraz z „Warcraft III” do gry za pośrednictwem prowadzonej i obsługiwanej przez Blizzard Entertainment internetowej sieci Battle.net. Wykorzystanie Nowych Materiałów na Battle.net wymaga zaakceptowania Warunków Użytkowania Battle.net. Blizzard Entertainment zastrzega sobie prawo do aktualizowania, modyfikowania lub zmian treści Warunków Użytkowania Battle.net w dowolnym momencie. Zawarte w Warunkach Użytkowania Battle.net postanowienia znajdują się w niniejszym dokumencie, a w przypadku konfliktu pomiędzy Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego „Warcraft III” i warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej, obowiązywać będą warunki Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego „Warcraft III”.

      2.   Prawa własności. Wszelkie prawa do tytułu, prawa własności i własności intelektualnej oraz do Programu i wszystkich jego kopii oraz Nowych Materiałów (m.in. tytułów, kodu programów, tematów, obiektów, postaci, imion postaci, fabuły, dialogów, sloganów, lokacji, koncepcji, grafik, animacji, dźwięków, kompozycji muzycznych, efektów audio-wizualnych, metod działania, praw moralnych, wszelkiej dokumentacji oraz „appletów” stanowiących część Programu) należą do Blizzard Entertainment lub licencjodawców. Program jest chroniony prawem autorskim w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami ochrony własności intelektualnej, a także międzynarodowymi traktatami i konwencjami oraz innymi przepisami. Wszystkie prawa zastrzeżone. Program zawiera materiały licencjonowane i w przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy licencjodawcy firmy Blizzard mogą chronić swoje prawa.

      3.   Obowiązki użytkownika końcowego.
            A. Zgodnie z przedstawioną powyżej licencją użytkownikowi nie wolno, w całości ani w części, kopiować, reprodukować, tłumaczyć, poddawać procedurom programowania zwrotnego, pobierać kodu źródłowego, modyfikować, rozkładać, dekompilować, tworzyć prac pochodnych ani usuwać etykiet i informacji o prawach własności znajdujących się w Programie bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy Blizzard.
            B. Program jest licencjonowany jako pojedynczy produkt. Jego komponenty i części nie mogą być rozdzielane do wykorzystania na więcej niż jednym komputerze.
            C. Jako użytkownik masz prawo do korzystania z Programu, ale zabronione jest:
(i)    sprzedawanie, gwarantowanie zabezpieczenia wierzytelności odnośnie Programu lub jego reprodukcji czy jakichkolwiek Nowych Materiałów innym stronom; wypożyczanie w jakikolwiek sposób, wynajmowanie czy licencjonowanie innym Programu lub Nowych Materiałów bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy Blizzard;
(ii)    wykorzystywanie Programu i każdej jego części czy jakichkolwiek Nowych Materiałów do celów komercyjnych, m.in. w kawiarence internetowej, centrum gier komputerowych czy innym ośrodku (Blizzard może przygotować oddzielną Umowę Licencyjną dla Ośrodków, na mocy której Program będzie dostępny do użytku komercyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Blizzardem); lub
(iii)    używanie oraz pozwalanie stronom trzecim na korzystanie z Programu, Edytora i/lub Nowych Materiałów do celów komercyjnych, m.in. dystrybucji Nowych Materiałów oddzielnie lub w opakowaniu z innym oprogramowaniem lub sprzętem za pośrednictwem jakichkolwiek kanałów dystrybucji, m.in. sprzedaży detalicznej i dystrybucji w postaci elektronicznej przez Internet, bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy Blizzard.

      4.   Przekazanie programu. Użytkownikowi wolno na zawsze przekazać wszystkie prawa nabyte na mocy tej Umowy Licencyjnej, przy założeniu, że odbiorca wyrazi zgodę na warunki niniejszej Umowy Licencyjnej, a Program i wszelkie Nowe Materiały z komputera domowego lub przenośnego, który należy do użytkownika przekazującego prawa nabyte, zostaną usunięte.

      5.   Rozwiązanie umowy. Niniejsza Umowa Licencyjna pozostaje w mocy aż do jej rozwiązania. Można w dowolnym momencie rozwiązać Umowę Licencyjną niszcząc Program oraz wszelkie Nowe materiały. Blizzard może, wedle własnego uznania, rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną, jeżeli użytkownik nie będzie przestrzegał zawartych w niej warunków i postanowień. W takim przypadku należy natychmiast zniszczyć Program i wszelkie Nowe Materiały.

      6.   Kontrola eksportu. Pliki, programy i żadna część ani całość kodu komputerowego zawartego w Programie nie może być ponownie eksportowana, pobierana lub eksportowana w żaden sposób do kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły i utrzymują sankcje ekonomiczne ani do żadnej osoby, która znajduje się na liście Wyznaczonych Obywateli (Specially Designated Nationals) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub w tabeli zleceń odrzuconych (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo Blizzard nie może świadczyć usług, które mogą być udostępniane za pomoc usługi w takich krajach i/lub takim osobom. Niniejszym stwierdzasz i gwarantujesz, że nie przebywasz w takim kraju, nie znajdujesz się pod kontrolą ani nie zamieszkujesz na stałe w takim kraju, ani że nie znajdujesz się na takiej liście.

      7. Ograniczenie gwarancji. Blizzard wyraźnie odmawia udzielenia jakiejkolwiek gwarancji odnośnie Programu. Program jest dostarczany „tak, jak jest” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych czy domniemanych, m.in. gwarancji handlowych czy przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Ryzyko związane z wykorzystaniem i działaniem Programu i Instrukcji spoczywa w całości na użytkowniku. Niektóre kraje nie pozwalają na wykluczenie lub ograniczenie gwarancji dorozumianych lub odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania, więc wymienione powyżej ograniczenia mogą cię nie dotyczyć.
8. Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku nabycia nośnika z Programem w Niemczech, Blizzard może ponosić odpowiedzialność za lekkie zaniedbania, jeżeli zostanie stwierdzone, że doszło do naruszenia zobowiązań zawartych w niniejszej umowie, których wypełnienie jest wymagane do poprawnego funkcjonowania na mocy niniejszej Umowy i które naruszenie stanowiłoby zagrożenie celowości istnienia niniejszej Umowy i spełnianiu jej warunków przez Użytkownika. W takich przypadkach odpowiedzialność Blizzard jest ograniczona do typowych i możliwych do przewidzenia szkód. W innych przypadkach Blizzard nie będzie ponosić odpowiedzialności za drobne zaniedbania.

      9. Prawa w przypadku złamania Umowy. Program, a także znajdujące się w nim i skojarzone znaki towarowe i chroniona prawem autorskim zawartość stanowią własność Blizzard Entertainment i poprzez starania Blizzard Entertainment nabrały znacznej popularności i wagi. W sytuacji rażącego pogwałcenia warunków niniejszej Umowy, Blizzard Entertainment zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo środków, jakie będą dostępne dla licencjodawcy własności intelektualnej w celu ochrony praw własności. W sytuacji gdy Blizzard Entertainment wyjdzie zwycięsko z takich działań prawnych, Blizzard Entertainment może wykorzystać wszelkie i wszystkie dozwolone przez prawo środki, aby domagać się zwrotu poniesionych strat, kosztów procesowych i wynagrodzeń prawników.
     
10. Ograniczenie licencji. Żadne z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej nie zabrania użytkownikowi wykonania lub wyrażenia zgody na wykonanie kolejnej kopii lub adaptacji Programu, przy założeniu, że (1) nowa kopia lub adaptacja powstaje jako niezbędny krok w korzystaniu z Programu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej i W ŻADNYM INNYM CELU; lub (2) taka kopia lub adaptacja będzie wykonana w celu WYŁĄCZNIE archiwalnym i zostanie zniszczona w sytuacji, gdy przekażesz Program, nastąpi rozwiązanie niniejszej Umowy lub w innych okolicznościach, w których dalsze używanie przez ciebie Programu nie będzie zgodne z prawem.

      11. Różne. Niniejsza Umowa będzie traktowana jako dokument spisany i obowiązujący w twoim miejscu zamieszkania. Niniejsza Umowa Licencyjna może być korygowana, zmieniana lub modyfikowana wyłącznie w formie pisemnej z wyraźnym zaznaczeniem korekty, zmiany czy modyfikacji wprowadzonej przez którąś ze stron. W sytuacji, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał za nieposiadające mocy prawnej, takie postanowienie pozostaje w mocy w maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo, a pozostałe punkty niniejszej Umowy Licencyjnej nadal będą obowiązywać. Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi całe i kompletne porozumienie pomiędzy stronami w odniesieniu do omówionych w niej treści oraz tematów i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne ustalenia.

Niniejszym stwierdzam, że po przeczytaniu rozumiem treść niniejszej Umowy Licencyjnej i zgadzam się, że instalacja Programu oznacza moją zgodę na warunki i postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej.