Umowa użytkownika końcowego StarCraft II (EULA)

STARCRAFT® II: WINGS OF LIBERTY™
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

WAŻNE! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ.

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2013 r.

PROGRAM JEST PRZEKAZYWANY NA LICENCJI, A NIE SPRZEDAWANY. INSTALUJĄC, KOPIUJĄC I W INNY SPOSÓB (OPISANY PONIŻEJ) KORZYSTAJĄC Z TEJ GRY, AKCEPTUJESZ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. W RAZIE BRAKU ZGODY NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, NIE NALEŻY INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ PROGRAMU. JEŚLI ODRZUCISZ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY W CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY ZAKUPU, MOŻESZ ZWRÓCIĆ GRĘ SPRZEDAWCY LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI, PROGRAM ZAŚ MUSISZ NATYCHMIAST USUNĄĆ.

Program „StarCraft® II” oraz wszystkie pliki dostarczone przez Blizzard Entertainment, Inc. (za pomocą transmisji online lub w inny sposób) w celu „załatania”, zaktualizowania lub zmodyfikowania programu, jak również wszelkie materiały drukowane i dokumentacja elektroniczna („Instrukcja”), wraz z wszelkimi kopiami i pracami pochodnymi oprogramowania oraz Instrukcji (łącznie nazywane: „Grą”) są chronioną prawem autorskim i stanowią dzieło spółki Blizzard Entertainment, Inc. („Blizzard Entertainment”), która przekazała na licencji prawa do użytkowania Gry w Unii Europejskiej spółce Blizzard Entertainment International („Blizzard”), oddziałowi Coöperatie Activision Blizzard International U.A. Umowa jest zawarta pomiędzy tobą („Użytkownik”), a spółką Blizzard. Blizzard jest partnerem kontraktowym Użytkownika. Wszelkie sposoby korzystania z Gry podlegają warunkom niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego („Umowy Licencyjnej” lub „Umowy”). W Grę można zagrać wyłącznie po uzyskaniu dostępu do usługi Battle.net® spółki Blizzard („Usługa”), która podlega odrębnej umowie warunków użytkowania („Warunki Użytkowania”) dostępnej pod adresem http://www.battle.net/legal/termsofuse.shtml i włączonej do niniejszej Umowy za pomocą odnośnika. Przed skorzystaniem z Gry, Użytkownik musi: (i) uzyskać kod autoryzacji z pudełka Gry lub przez Usługę; (ii) zarejestrować się i zalogować się za pomocą ważnego konta w serwisie Battle.net®, korzystając z Usługi („Konto”), oraz (iii) wyrazić zgodę na warunki niniejszej Umowy Licencyjnej i Warunki Użytkowania. Gra jest dystrybuowana wyłącznie dla autoryzowanych użytkowników końcowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej. Używanie, kopiowanie, modyfikowanie lub dystrybucja Gry niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy jest całkowicie zabronione.

 1. Nadanie Ograniczonej Licencji Użytkowania.

  Pod warunkiem akceptacji i przestrzegania niniejszej Umowy Blizzard niniejszym nadaje, a Użytkownik, poprzez instalację Klienta Gry, akceptuje, ograniczoną, odwoływalną, niepodlegającą przeniesieniu i podlicencjonowaniu, oraz niewyłączną licencję na (a) instalację Gry na jednym lub większej liczbie komputerów należących do Użytkownika lub pozostających pod jego kontrolą; (b) używanie Gry w powiązaniu z Usługą wyłącznie dla celów niekomercyjnej rozrywki, zgodnie z punktem 2(c) poniżej, oraz (c) bezpłatne wykonywanie i dystrybuowanie kopii Gry dla innych potencjalnych użytkowników, pod warunkiem używania jej wyłącznie w powiązaniu z Usługą. Używanie Gry lub dowolnej kopii Gry podlega niniejszej Umowie Licencyjnej i Warunkom Użytkowania, które należy zaakceptować przed rozpoczęciem rozgrywki.
 2. Dodatkowe ograniczenia licencyjne.

  Licencja przyznana Użytkownikowi w punkcie 1 podlega ograniczeniom określonym w punktach 1 i 2 (łącznie „Ograniczenia Licencyjne”). Jakiekolwiek korzystanie z Gry, które narusza Ograniczenia Licencyjne, będzie postrzegane jako naruszenie praw autorskich spółki Blizzard obejmujących Grę. Użytkownik wyraża zgodę, że pod żadnym warunkiem nie będzie:
  1. w całości lub w części kopiował i reprodukował (z wyjątkiem opisanych sytuacji), tłumaczył, przeprowadzał inżynierię wsteczną, pozyskiwał kod, modyfikował, demontował, dekompilował lub tworzył dzieł pochodnych wywodzących się z Gry, ani usuwał jakichkolwiek informacji lub etykiet z informacjami autorskimi z Gry, o ile wyraźnie nie zezwoli na to przepis z art. 6 dyrektywy Rady 91/250/EWG z 14 maja 1991 dotyczący prawnej ochrony programów komputerowych. Niezależnie od powyższego, Użytkownik może wykonać jedną (1) kopię zapasową oprogramowania oraz Instrukcji;
  2. stosował oszustw, oprogramowania automatycznego (botów), hakował, modyfikował lub używał jakiegokolwiek innego oprogramowania stron trzecich zaprojektowanego do modyfikowania doświadczeń płynących z Gry, a w szczególności modów, które naruszają niniejszą Umowę Licencyjną lub Warunki Użytkowania;
  3. wykorzystywał Gry ani żadnej jej części do jakichkolwiek celów komercyjnych bez wyraźnej zgody spółki Blizzard, z tym wyjątkiem, że Użytkownik może używać Gry lub jej kopii, korzystając z Usługi w kawiarence internetowej, centrum gier lub innym lokalu, aby grać na własnym koncie;
  4. używał jakiegokolwiek nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich, służącego do przechwytywania, „wykopywania”, i innych form gromadzenia informacji z lub za pośrednictwem Gry, w tym między innymi jakiegokolwiek oprogramowania, które odczytuje obszary pamięci RAM używane przez Grę do przechowywania informacji, chyba że spółka Blizzard, umożliwi korzystanie z niektórych interfejs firm trzecich, wybranych wedle własnego uznania;
  5. modyfikował lub doprowadzał do modyfikowania jakichkolwiek plików, które stanowią część Gry, w sposób niedozwolony przez Blizzard;
  6. tworzył, dostarczał lub rozwijał usługi kojarzenia gier dla jakiejkolwiek Gry, ani przechwytywał lub przekierowywał protokołów komunikacji używanych przez spółkę Blizzard, do jakichkolwiek celów, a w szczególności do niedozwolonej gry przez Internet, gier sieciowych lub jako części sieci gromadzących treści;
  7. udostępniał, tworzył i utrzymywał jakichkolwiek nieautoryzowanych połączeń z Grą lub Usługą, w tym między innymi (a) połączeń z nieautoryzowanym serwerem, który emuluje lub próbuje emulować Usługę, oraz (b) połączeń z wykorzystaniem programów lub narzędzi niedozwolonych przez spółkę Blizzard;
  8. próbował sprzedawać, licencjonować, pożyczać, dzierżawić lub przekazywać informacji o zabezpieczeniach czy w jakikolwiek inny sposób przekazywać kopii Gry lub praw do niej innym osobom nie uwzględnionym w niniejszej Umowie; lub
  9. używał edytora map (zdefiniowanego poniżej) w celu uzyskania dostępu lub edytowania czegokolwiek innego poza treściami zawartymi w autoryzowanej kopii Gry STARCRAFT® licencjonowanej Użytkownikowi.
 3. Edytor map.

  Gra zawiera program, który pozwala na tworzenie własnych poziomów, map, scenariuszy i innych materiałów w połączeniu z Grą („Edytor map”). Z Edytorem map związane są następujące warunki:
  1. Edytory map mogą być wykorzystywane do tworzenia gier, map, poziomów oraz innych elementów („Modyfikacje map”), których można używać jedynie w połączeniu z silnikiem gry powiązanym z określonym Edytorem.
  2. b. Sposób wykorzystywania i używania Modyfikacji map określony jest w Zasadach Korzystania z Modów, których ustalenia dołączone są do niniejszej Umowy w postaci tego nawiązania i które można znaleźć pod poniższym adresem http://blizzard.com/company/legal/acceptable-use.html.
  3. WSZYSTKIE MODYFIKACJE MAP SĄ I POZOSTANĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI BLIZZARD. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZEKAZUJE SPÓŁCE BLIZZARD WSZYSTKIE SWOJE PRAWA, TYTUŁY I UDZIAŁY ZWIĄZANE Z WSZELKIMI MODYFIKOWACJAMI MAP ORAZ WYRAŻA ZGODĘ, ŻE W PRZYSZŁOŚCI NIEZWŁOCZNIE DOKONA PRZEKAZANIA PRAW NA PROŚBĘ SPÓŁKI BLIZZARD. Jeśli przekazanie praw nie jest możliwe w danym przypadku lub w ujęciu globalnym, Użytkownik nadaje spółce Blizzard wyłączne, nieodwołalne, wolne od opłat, zbywalne, nie podlegające podlicencjonowaniu, czasowo i geograficznie nieograniczone prawo do używania Modyfikacji map do wszelkich celów i w jakikolwiek sposób. Wspomniane nadanie praw obejmuje w szczególności prawo do reprodukcji, dystrybucji i publikowania Modyfikacji map oraz do publicznego przekazywania modyfikacji map, zwłaszcza za pośrednictwem Usługi, z możliwością ich używania, edytowania i modyfikowania przez strony trzecie. Prawo do używania Modyfikacji map obejmuje wszystkie rodzaje użytkowana nieznane w momencie nadawania tych praw. Prawo jest nadawane na nieograniczony czas i bez żadnych ograniczeń terytorialnych. Spółka Blizzard może przypisać lub licencjonować to prawo stronom trzecim bez żadnych ograniczeń.
 4. Warunki Użytkowania

  Warunki Użytkowania regulują wszystkie aspekty rozgrywki. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na Warunki Użytkowania, to (a) nie może zarejestrować Konta w celu użycia Gry i (b) może zwrócić Grę w miejscu zakupu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu. Po zaakceptowaniu warunków Umowy Licencyjnej i Warunków Użytkowania, Użytkownik nie ma już prawa do zwrotu kosztów.
 5. Prawo własności.

  Wszelkie tytuły, prawa własności i prawa własności intelektualnej związane z Grą i wszystkimi kopiami (w tym między innymi wszystkie tytuły, kod komputerowy, tematy, obiekty, postacie, nazwy, opowieści, dialogi, slogany, lokacje, koncepcje, grafiki koncepcyjne, projekty struktur i krajobrazu, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne i nagrania, efekty audiowizualne, fabuły, podobieństwa postaci, metody działania, prawa autorskie i wszelka dokumentacja) są własnością lub są licencjonowane przez spółkę Blizzard. Gra jest chroniona prawem autorskim USA, traktatami międzynarodowymi i innymi przepisami. Gra może zawierać materiały licencjonowane przez strony trzecie, a licencjodawcy tych materiałów mogą dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy. Użytkownik nie może rościć sobie żadnych praw do jakiejkolwiek funkcji lub treści zawartej w Grze lub powiązanej z Kontem.
 6. Oprogramowanie dodatkowe.

  Nośnik, na którym zapisano Grę może zawierać oprogramowanie, które wymagają zaakceptowania dodatkowej licencji przed jego użyciem („Oprogramowanie dodatkowe”). Użytkownik wyraża zgodę na zainstalowanie przez spółkę Blizzard Oprogramowania dodatkowego na dysku twardym Użytkownika w ramach procesu instalacji Gry. Użytkownik wyraża również zgodę, że nie będzie otwierał, używał, dystrybuował, kopiował, prezentował, dokonywał wstecznej inżynierii, pozyskiwał kodu źródłowego, modyfikował, demontował, dekompilował ani tworzył dzieł pochodnych dotyczących Oprogramowania dodatkowego, o ile nie otrzyma do tego stosownej licencji wraz z ważnym kluczem alfanumerycznym, który pozwoli na aktywację całości lub części Oprogramowania dodatkowego. Warunki Umowy dla Oprogramowania dodatkowego wyświetlane podczas jego instalacji lub aktywacji zastąpią niniejszą Umowę, ale tylko w odniesieniu do Oprogramowania dodatkowego i tych jego części, dla których Użytkownik otrzyma licencję. Niezależnie od powyższych zapisów, Użytkownik może wykonać jedną (1) kopię zapasową Oprogramowania dodatkowego.
 7. Brak możliwości przekazywania lub dalszego licencjonowania

  NINIEJSZA GRA JEST PRZEKAZYWANA NA LICENCJI, A NIE SPRZEDAWANA. ZARÓWNO GRY, JAK I LICENCJI NADANEJ W SEKCJI 1 NIE WOLNO PODLICENCJONOWAĆ ANI PRZENOSIĆ NA INNE OSOBY LUB JEDNOSTKI, A KAŻDA TAKA PRÓBA ZOSTANIE UZNANA ZA NIEWAŻNĄ. Jeśli sąd lub inna właściwa jurysdykcja uznają powyższe zdanie za niemożliwe do wykonania, Użytkownik zgadza się skontaktować z działem obsługi klienta spółki Blizzard pod adresem WOWBILLINGSUPPORTEU@BLIZZARD.COM, aby zorganizować przekazanie praw do niniejszej Umowy innej osobie posiadającej ważne konto Battle.net; pod warunkiem jednak, że spółka Blizzard może naliczyć opłatę operacyjną za przeprowadzenie takiego transferu, przygotuje dla odbiorcy unikalny klucz oraz usunie istniejący klucz z konta Battle.net zarejestrowanego na Użytkownika.
 8. Zgoda na monitorowanie.

  PODCZAS REJESTRACJI KONTA BATTLE.NET UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA: PODCZAS DZIAŁANIA GRA MOŻE MONITOROWAĆ PAMIĘĆ RAM KOMPUTERA W CELU WYKRYWANIA NIEAUTORYZOWANYCH PROGRAMÓW STRON TRZECICH, KTÓRE DZIAŁAJĄ RÓWNOLEGLE Z GRĄ. „NIEAUTORYZOWANY PROGRAM STRON TRZECICH” DEFINIUJE SIĘ JAKO DOWOLNE OPROGRAMOWANIE INNEGO AUTORA ZAKAZANE W PUNKCIE 2. JEŚLI GRA WYKRYJE NIEAUTORYZOWANY PROGRAM STRONY TRZECIEJ, GRA MOŻE: (a) PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ DO SPÓŁKI BLIZZARD, W TYM MIĘDZY INNYMI: NAZWĘ KONTA, SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NIEAUTORYZOWANEGO PROGRAMU, GODZINĘ I DATĘ, I/LUB (b) ZREALIZUJE CZĘŚCIOWO/WSZYSTKIE SWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY BEZ KONIECZNOŚCI POWIADAMIANIA O TYM UŻYTKOWNIKA.
 9. Czas trwania oraz rozwiązanie umowy.

  1. Czas trwania. Niniejsza Umowa Licencyjna jest ważna od momentu dodania licencji na Grę do konta Battle.net Użytkownika i pozostanie ważna na czas nieokreślony. W przypadku, gdy spółka Blizzard zdecyduje się na zaprzestanie udostępniania Usługi, lub przekaże licencję na Usługę stronie trzeciej, spółka Blizzard powiadomi o tym Użytkownika z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zarówno Usługa, jak i zgoda spółki Blizzard na zapewnianie Usługi nie mogą być traktowane jako wynajęcie lub też dzierżawa czasu albo miejsca na serwerach spółki Blizzard, lub innej technologii.
  2. Niniejsza Umowa Licencyjna jest ważna do momentu rozwiązania. Po rozwiązaniu Umowy z dowolnej przyczyny, wszelkie licencje nadane w niniejszej Umowie natychmiast wygasną. Możesz rozwiązać Umowę Licencyjną w dowolnej chwili, (i) niszcząc Grę, oraz (ii) usuwając jej klienta z dysku twardego oraz (iii) powiadamiając spółkę Blizzard o zamiarze rozwiązania Umowy Licencyjnej wysyłając list na adres: Blizzard Entertainment International, c/o Blizzard Entertainment S.A.S., 60 001 rue Yves Le Coz, 78143 Versailles, Francja. Blizzard zachowuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy Licencyjnej bez informowania o tym Użytkownika, jeśli ten złamie zawarte w niej postanowienia lub Warunki Użytkowania. W przypadku drobnych naruszeń tych postanowień, przed rozwiązaniem Umowy spółka Blizzard przekaże stosowne ostrzeżenie o nie stosowaniu się do nich. Jeśli jednak zachowanie Użytkownika okaże się całkowicie niedopuszczalne, Blizzard nie ma w obowiązku przekazywać ostrzeżenia. Zachowanie jest uznawane za całkowicie niedopuszczalne w przypadku poważnego naruszenia ważnych przepisów niniejszej Umowy i/lub Warunków Użytkowania. Do ważnych przepisów zalicza się naruszenie postanowień w punktach 2 i 5. W takim przypadku Użytkownik ma obowiązek natychmiast zniszczyć nośnik z Grą i usunąć jej klienta z dysku twardego.
 10. Przepisy dotyczące praw eksportowych.

  Gry nie wolno reeksportować, pobierać lub w inny sposób eksportować do kraju, na który USA nałożyły embargo lub do jakiejkolwiek osoby znajdującej się na Liście Wskazanych Obywateli ustalonej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych (U.S. Treasury Department’s Specially Designated Nationals List) lub w Tabeli Wyłączonych Zamówień Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (U.S. Commerce Department’s Table of Deny Orders). Użytkownik gwarantuje, że nie przebywa w takim kraju, nie podlega jego rządowi, ani nie jest obywatelem kraju z którejkolwiek z takich list.
 11. Poprawki i aktualizacje.

  Blizzard może wprowadzać lub stosować poprawki, aktualizacje i modyfikacje do Gry, które Użytkownik musi zainstalować, aby kontynuować korzystanie z Gry. Blizzard może aktualizować Grę zdalnie, w tym między innymi Grę znajdującą się na komputerze Użytkownika, bez wiedzy Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, by spółka Blizzard stosowała i instalowała takie poprawki, aktualizacje oraz modyfikacje.
 12. Dodatkowa gwarancja producenta na Grę

  Jeśli nośnik z Grą (np. płyta CD-ROM lub DVD) został zakupiony na obszarze Unii Europejskiej i okaże się wadliwy, a Użytkownik poinformuje o tym fakcie spółkę Blizzard w ciągu (i) dwóch (2) miesięcy od dnia wykrycia wady oraz (ii) w ciągu dwóch (2) lat od daty zakupu Gry, to po przekazaniu dowodu zakupu i wadliwego nośnika, spółka Blizzard, według własnego uznania 1) naprawi wadę; 2) wymieni Grę lub 3) zwróci pieniądze. Ta gwarancja nie zmienia ani nie ogranicza gwarancji ustawowej zapewniającej możliwość dochodzenia roszczeń względem sprzedawcy Gry.

  Jeśli Użytkownik mieszka w Australii, prawa zapewniane przez niniejszą Ograniczoną Gwarancję stanowią uzupełnienie pozostałych praw i odszkodowań, wynikających z lokalnej legislacji, która odnosi się do objętych gwarancją towarów. Nasze produkty posiadają gwarancje, których nie można wyłączyć spod Australijskiego Prawa Konsumenckiego (Australian Consumer Law). Użytkownik ma prawo do wymiany lub zwrotu kosztów, w przypadku znacznego zaniedbania, oraz do odszkodowania, w przypadku innej znacznej straty lub szkody. Użytkownik ma prawo do naprawy lub wymiany towaru, jeśli ten nie spełnia wymagań jakościowych, a zaniedbanie to nie jest znaczne. Postanowienia niniejszego ustępu Ograniczonej Gwarancji oraz ustępu poniżej, który zawiera warunki ograniczenia odpowiedzialności, można stosować jedynie w zakresie dozwolonym przez Ustawę o Konkurencji i Konsumentach (Competition and Consumer Act 2010 Cth). Prawo do wymiany towaru lub zwrotu kosztów w przypadku znacznego zaniedbania nie podlega decyzji spółki Blizzard. Aby zgłosić roszczenie odszkodowawcze, prosimy o kontakt pod numerem 1800 041 378 lub o wysłanie listu na adres PO Box 544, Pyrmont NSW 2009 Australia. Użytkownik jest odpowiedzialny za koszt zwrotu nośnika do spółk Blizzard.
 13. Ograniczenie odpowiedzialności

  W przypadku strat lub odszkodowań za wydatki poniesione w związku z usługą online zapewnianą przez spółkę Blizzard, niezależnie od podstawy prawnej, w tym deliktu, stosowane są następujące reguły: Blizzard może być odpowiedzialny wyłącznie w przypadkach, gdy zasądzono, że Blizzard: (i) dopuścił się celowo szkodliwego postępowania; (ii) dopuścił się rażącego zaniedbania; i/lub (iii) narusza wymogi Product Liability Act (Ustawy o Odpowiedzialności z Tytułu Wad Produktu) wykazane w przepisach ustawy. Jeśli Użytkownik nabył nośnik z klientem Gry w Niemczech lub Austrii lub jeśli uzyskuje dostęp do serwerów Blizzard, w tym do serwerów Battle.net, na terytorium Niemiec lub Austrii lub w innych krajach, w których zastosowanie ma lokalne prawo, spółka Blizzard może ponosić również odpowiedzialność w przypadku śmierci lub obrażeń ciała zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli spółka Blizzard zostanie uznana za odpowiedzialną w przypadku śmierci lub obrażenia ciała. Jeśli jednak Użytkownik nabył nośnik z Grą w Niemczech lub Austrii lub jeśli uzyskuje dostęp do serwerów Blizzard, w tym do serwerów Battle.net, na terytorium Niemiec lub Austrii, Blizzard może również ponosić odpowiedzialność za lekkie zaniedbania, jeśli Blizzard złamie zobowiązanie umowne wynikające z tekstu niniejszej Umowy, którego złamanie wyłączałoby zasadność niniejszej Umowy i w których zasadność Użytkownik może wierzyć. W takich przypadkach odpowiedzialność spółki Blizzard jest ograniczona do typowych i przewidywalnych szkód. W innych przypadkach Blizzard nie będzie ponosić odpowiedzialności za lekkie zaniedbania.
 14. Prawa w wypadku naruszenia Umowy.

  Gra, a także znaki towarowe i treści chronione prawem autorskim w Grze oraz powiązane z Grą, stanowią chronioną prawem autorskim własność spółki Blizzard Entertainment i dzięki wysiłkom Blizzard Entertainment zyskały znaczną popularność i uznanie. W razie poważnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Blizzard Entertainment zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dostępnych licencjodawcy własności intelektualnej działań prawnych mających na celu ochronę swoich praw własności. W przypadku, kiedy Blizzard Entertainment jest stroną wygrywającą sprawę, Blizzard Entertainment będzie korzystać z wszelkich dostępnych działań prawnych w celu odzyskania strat, poniesionych kosztów procesowych i opłat dla prawników.
 15. Zmiany w Umowie

  Blizzard może zmieniać, modyfikować, rozbudowywać, uzupełniać lub usuwać postanowienia niniejszej Umowy. Zmiany te uzyskują ważność po wcześniejszym powiadomieniu, zgodnie z następującą procedurą: Blizzard umieści informację o wszelkich zmianach w Umowie na witrynie dostępnej pod adresem www.battle.net wraz ze zmodyfikowaną wersją niniejszej Umowy; może również przekazać te informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, konwencjonalnej lub wyskakujących okien (tzw. pop-up). Jeśli jakiekolwiek przyszłe zmiany w Umowie są nieakceptowalne dla Użytkownika lub sprawią, że Użytkownik nie będzie już mógł przestrzegać postanowień Umowy, to Użytkownik może zaprzestać korzystania z Gry i rozwiązać Umowę zgodnie z punktem 7 niniejszej Umowy. Po upływie jednego (1) miesiąca po przekazaniu informacji, dalsze użytkowanie Gry lub Usługi przez Użytkownika zostanie uznane za akceptację wszelkich wprowadzonych zmian. W informacji Blizzard przypomni, że dalsze użytkowanie Gry po upływie jednego (1) miesiąca zostanie uznane za akceptację wszelkich takich zmian. Zmodyfikowana wersja Umowy wejdzie w życie z początkiem drugiego miesiąca po ogłoszeniu informacji, o ile Blizzard nie uzyska od Użytkownika informacji o rozwiązaniu Umowy.
 16. Różne.

  Niniejsza Umowa podlega prawom obowiązującym w kraju zamieszkania Użytkownika. W przypadku, gdyby jakikolwiek przepis niniejszej Umowy Licencyjnej został uznany przez sąd lub przez inny trybunał o odpowiedniej jurysdykcji za niewykonalny i/lub nieważny, to pozostałe przepisy Umowy Licencyjnej pozostaną w pełnej mocy. Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi całkowite porozumienie między stronami w odniesieniu do omawianego przedmiotu i zastępuje wszelkie poprzednie umowy ustne lub pisemne, o ile Umowa Licencyjna będzie współistnieć z Warunkami Użytkowania, a nie je zastępować. W przypadku konfliktu między Umową i Warunkami Użytkowania, warunki niniejszej Umowy mają pierwszeństwo. Punkty 5, 12, 13, 15, 16 i 17 niniejszej Umowy pozostaną ważne nawet po zakończeniu niniejszej Umowy.

  Niniejszym oświadczam, że przeczytałem Umowę Licencyjną i rozumiem jej postanowienia. Instalując Grę wyrażam zgodę na warunki niniejszej Umowy Licencyjnej.