Umowa licencyjna użytkownika końcowego Blizzard
Umowa licencyjna użytkownika końcowego Blizzard

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 17 SIERPNIA 2017 R.

WAŻNE! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ:

NINIEJSZA WERSJA UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO BLIZZARD BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 25 SIERPNIA 2017 R., OD GODZ. 00:00 GMT.

PRZED INSTALACJĄ LUB SKORZYSTANIEM Z INTERNETOWEJ PLATFORMY Z GRAMI BLIZZARD ENTERTAINMENT NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ UMOWĘ („UMOWA”). W RAZIE NIEWYRAŻENIA ZGODY NA WSZYSTKIE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWNIK NIE MOŻE ZAINSTALOWAĆ NINIEJSZEGOOPROGRAMOWANIA.

Dziękujemy za zainteresowanie Internetową platformą z grami (zwaną dotychczas „Battle.net”), dostarczaną przez spółkę Blizzard Entertainment, Inc. oraz grami interaktywnymi (w tym w szczególności wszelkimi klientami gier) Blizzard Entertainment, Inc. oraz grami interaktywnymi (w tym w szczególności wszelkimi klientami gier) innych podmiotów („Licencjodawcy”), które można zakupić i z których można korzystać na Platformie (zwanymi łącznie „Grami”). Niniejsza Umowa reguluje warunki licencyjne w zakresie instalacji oraz korzystania z Platformy. Termin „Platforma” stosowany w niniejszej Umowie oznacza i odnosi się łącznie – a czasami pojedynczo – do (1) Klienta aplikacji Blizzard (znanego uprzednio jako Klient „Battle.Net”), (2) usług w zakresie gier oferowanych i zarządzanych przez Blizzard w związku z Klientem aplikacji Blizzard oraz Grami, (3) każdej z Gier (w tym wszelkich autoryzowanych aplikacji mobilnych dotyczących Gier), (4) witryn Blizzard dotyczących Gier oraz powiązanych z nimi forów oraz (5) wszystkich funkcji i elementów każdego z nich, czy to zainstalowanych, czy wykorzystywanych na komputerze lub na urządzeniu mobilnym. Jeśli poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, użytkownikom mieszkającym w państwie członkowskim Unii Europejskiej i uzyskujących dostęp do Platformy na komputerze osobistym, licencji na korzystanie z Platformy udziela Blizzard Entertainment SAS, francuska spółka z siedzibą pod adresem 145 rue Yves le Coz, 78000 Versailles, Francja. We wszystkich pozostałych przypadkach licencji na korzystanie z Platformy udziela użytkownikowi Activision Blizzard International B.V., Beechavenue 131 D, 1119 RB Schiphol-Rijk, Holandia (Blizzard Entertainment SAS i Activision Blizzard International B.V. będą dalej zwane „Blizzard”, „my” lub „nas”).

 1. Platforma
  1. Konto Blizzard

   Do korzystania z Platformy konieczne jest zarejestrowanie lub posiadanie zarejestrowanego wcześniej konta („Konto”)na Platformie. Tworzenie i korzystanie z Kont jest regulowane następującymi warunkami:

   1. Użytkownik może założyć Konto wyłącznie wtedy, gdy: (i) jest dorosłą osobą fizyczną w swoim kraju zamieszkania (korporacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskie i inne osoby prawne lub podmioty gospodarcze nie mogą założyć Konta); oraz (ii) nie jest osobą prywatną, której Blizzard zabronił korzystania z Platformy.
   2. Maksymalna ilość Kont, jakie może założyć na Platformie jedna osoba, jest ograniczona do nie więcej niż trzech (3).
   3. Podczas tworzenia lub aktualizacji Konta, Użytkownik jest zobowiązany do podania spółce Blizzard określonych aktualnych danych osobowych, m.in. nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz innych tego typu informacji wymaganych przez Blizzard. Dodatkowo Blizzard może wymagać podania informacji płatniczych w przypadku niektórych Gier lub też w celu korzystania z niektórych funkcji Platformy. Przechowywanie przez Blizzard takich danych osobowych podlega Polityce Prywatności spółki, dostępnej na stronie http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/about/privacy.html. Blizzard posiada również prawo do pozyskiwania danych innych niż osobowe podczas połączenia z Platformą. Niektóre Gry dostępne na Platformie zawierają narzędzie umożliwiające systemowi komputerowemu używanemu przez Użytkownika przesyłanie informacji dotyczących awarii Gry do spółki Blizzard. Narzędzie to umożliwi komputerowi Użytkownika wysyłanie informacji do spółki Blizzard w przypadku awarii Gry, wliczając w to dotyczące sterowników oraz systemu.
   4. Aby dodać licencję Gry do Konta, wymagane jest posiadanie klucza uwierzytelniania generowanego przez Blizzard. W przypadku Gry zakupionej fizycznie u sprzedawcy detalicznego, kod uwierzytelniania będzie znajdował się w opakowaniu. Jeśli Gra zostanie kupiona w formie cyfrowej od spółki Blizzard lub u sprzedawcy detalicznego, kod autoryzacji zostanie przypisany do Konta lub wysłany elektronicznie przy zakupie. Należy dodać licencję danej Gry do Konta Użytkownika przed rozpoczęciem rozgrywki.
   5. Podczas procesu zakładania Konta Użytkownik może być zobowiązany do wybrania niepowtarzalnej nazwy użytkownika i/lub hasła (nazywanych razem dalej „Danymi Logowania”). Użytkownik nie może używać swojego prawdziwego imienia i nazwiska jako hasła dostępu do Konta, nie może też udostępniać Konta lub Danych Logowania osobom innym niż osoby wyraźnie określone w niniejszej Umowie.
   6. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności Danych Logowania i będzie odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie Danych Logowania oraz Konta, włącznie z zakupami, bez względu na to czy były przez niego autoryzowane. Jeśli Użytkownik dowie się o przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub będzie miał tego uzasadnione podejrzenie, wliczając w to, m.in. wszelkie straty, kradzież lub nieautoryzowane ujawienia Informacji Logowania, powinien natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji spółkę Blizzard za pośrednictwem strony https://eu.blizzard.com/support/webform.xml.
   7. Z zastrzeżeniem praw obowiązujących w kraju zamieszkania Użytkownika, osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Konta stworzonego przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny wyrażający zgodę na korzystanie z Konta na Platformie przez dziecko lub osobę niepełnoletnią (zwane razem „Dzieckiem”), akceptuje tym samym niniejszą Umowę w imieniu własnym i Dziecka, rozumiejąc i przyjmując, iż będzie odpowiedzialny za użytkowanie tego Konta przez Dziecko niezależnie od tego, czy zezwolił on, czy też nie, na wszelkie takie użytkowanie.
   8. Korzystanie z Platformy w celu interakcji ze spółką Blizzard oraz innymi graczami jest regulowane przez Kodeks Postępowania w Blizzard („Kodeks Postępowania”) oraz obowiązujące Regulaminy Gry („Regulaminy Gry”). Kodeks Postępowania Blizzard oraz Regulaminy Gry nie zawierają wszystkich obowiązujących zasad. Zostały one włączone do Umowy poprzez niniejsze odniesienie i są dostępne w bazie danych Obsługi Klienta Blizzard pod adresem https://us.support.blizzard.com/pl-pl/.
  2. Udzielenie licencji

   W przypadku akceptacji i przestrzegania warunków niniejszej Umowy, Blizzard przekazuje Użytkownikowi ograniczoną (ograniczenia opisano w Punkcie 1.C. poniżej), niepodlegającą sublicencjonowaniu i niewyłączną licencję na korzystanie z Platformy z zastrzeżeniem „Ograniczeń Licencji” określonych poniżej:

   1. Użytkownik może zainstalować stosowne elementy lub funkcje Platformy (w tym Gry) na dowolnej liczbie komputerów bądź urządzeń mobilnych będących pod jego prawną kontrolą.
   2. Użytkownik może korzystać z Platformy na własny, niekomercyjny użytek, w celach rozrywkowych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jeżeli Umowa nie zostanie inaczej rozwiązana zgodnie z tym, co zostało określone w niniejszej Umowie.
   3. Użytkownik nie może scedować swoich praw ani obowiązków związanych z użytkowaniem Platformy.
   4. Część Gier, w które można grać na Platformie, może podlegać określonym warunkom licencjonowania, które mogą zawierać następujące postanowienia:
    1. Wersje próbne lub edycje „Starter” Gier umożliwiają korzystanie z ich ograniczonych wersji przed zakupem licencji. Licencje na korzystanie z pełnych wersji tych Gier mogą zostać zakupione z poziomu Platformy.
    2. W niektórych przypadkach „pełne wersje” Gier są dostępne dopiero po zakupieniu i dodaniu licencji na korzystanie z Gry na Platformie. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich przypadkach konieczności zakupu licencji przed rozpoczęciem korzystania z Gry, a także o ewentualnych ograniczeniach czasowych, które określają, jak długo może on grać w daną Grę.
    3. Niektóre Gry można pobrać z Platformy, jednak nie można w nie grać na Platformie. W takim przypadku do Gry dołączona zostanie odrębna Umowa licencyjna użytkownika końcowego, która regulować będzie kwestie instalacji i korzystania z Gier po ich zakupie.
    4. W przypadku Gier produkowanych przez Licencjodawców Blizzard i rozpowszechnianych poprzez Platformę lub w które można grać na Platformie, Platforma wymagać będzie zaakceptowania warunków Umowy licencyjnej użytkownika końcowego danego Licencjodawcy, zanim będzie można zagrać w Grę na Platformie; warunki takiej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego danego Licencjodawcy są dołączone do niniejszej Umowy przez odniesienie. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami niniejszej Umowy a warunkami Umowy licencyjnej użytkownika końcowego danego Licencjodawcy dotyczącymi Gry Licencjodawcy Umowa licencyjna użytkownika końcowego danego Licencjodawcy będzie zastępować niniejszą Umowę i regulować korzystanie z Gry Licencjodawcy. Jednakże w przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami niniejszej Umowy a warunkami Umowy licencyjnej użytkownika końcowego danego Licencjodawcy dotyczącymi dowolnego innego aspektu Platformy to niniejsza Umowa będzie zastępować Umowę Licencjodawcy i regulować korzystanie z Platformy.
    5. Użytkownik może grać w dowolną Grę, na którą posiada licencję, w ogólnodostępnych autoryzowanych kafejkach internetowych lub centrach gier komputerowych, korzystając z Platformy i za pośrednictwem Konta zarejestrowanego na niego na Platformie.
  3. Ograniczenia licencji

   Blizzard może, po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, zgodnie z Punktem 9.B.ii. poniżej, zawiesić lub zakończyć licencję Użytkownika na korzystanie z Platformy lub też jednej bądź wielu części, elementów lub pojedynczych funkcji Platformy, jeśli Użytkownik naruszy lub wesprze innych w naruszeniu ograniczeń licencyjnych podanych poniżej. Użytkownik zobowiązuje się, by w żadnych okolicznościach nie stosować, w całości ani w części, następujących praktyk:

   1. Dzieła pochodne: Kopiowanie lub reprodukcja (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Punkcie 1.B.), konwersja, odtwarzanie kodu źródłowego, pozyskiwanie kodu źródłowego z Klienta Battle.net, Usługi lub Gier, modyfikowanie, dezasemblacja, dekompilacja lub tworzenie dzieł pochodnych opartych na Platformie;
   2. Oszustwa: Tworzenie, używanie, promowanie, reklamowanie, oferowanie udostępnianie i/lub dystrybucja następujących elementów, a także udzielenia pomocy w takiej działalności:
    1. oszustwa; to znaczy nieautoryzowane przez spółkę Blizzard metody, które wpływają na rozgrywkę lub ją ułatwiają, w tym wszelkie wykorzystywanie błędów grze, które zapewniają Użytkownikowi i/lub innej osobie przewagę nad innymi graczami niestosującymi takich metod;
    2. boty; to znaczy wszelki kod i/lub oprogramowanie nieautoryzowane przez spółkę Blizzard, które pozwala na zautomatyzowanie procesów w Grze lub dowolnej funkcji Platformy, jak na przykład zautomatyzowanie kontroli nad postacią w Grze;
    3. haki; to znaczy uzyskiwanie dostępu albo modyfikowanie Platformy w dowolny sposób nieautoryzowany przez spółkę Blizzard; i/lub
    4. wszelki kod i/lub oprogramowanie nieautoryzowane przez spółkę Blizzard, które można wykorzystywać wraz z Platformą i/lub dowolnym składnikiem lub funkcją Platformy, w sposób zmieniający rozgrywkę (kub inną funkcję) lub ją ułatwiający;
   3. Zabroniony użytek komercyjny: Wykorzystywanie, w całości lub w pojedynczych komponentach, Platformy do jakichkolwiek celów, na które spółka Blizzard nie wyraziła wyraźnej zgody, w tym, m.in., (i) granie w Grę/ Gry w placówkach handlowych (z zastrzeżeniem Punktu 1.B.iv.5.);(ii) gromadzenie waluty używanej w Grze, przedmiotów lub zasobów na sprzedaż poza Platformą lub Grą/ Grami; (iii) świadczenie usług w Grze, w tym w szczególności usług takich jak ulepszanie konta czy power-leveling, w zamian za zapłatę poza Platformą lub Grą/ Grami; (iv) przekazywanie lub ułatwianie przekazywania (poprzez tekst, rozmowy na żywo bądź inaczej) wszelkich reklam handlowych, zachęt do kupna lub ofert w ramach Platformy lub Gry/ Gier lub za ich pośrednictwem; lub (v) organizowanie, promowanie, ułatwianie lub uczestniczenie bez upoważnienia w jakimkolwiek wydarzeniu związanym z zakładaniem się co do wyniku lub dowolnego innego aspektu Gier Blizzard, niezależnie od tego czy takie postępowanie jest hazardem w rozumieniu przepisów prawa obowiązujących w dowolnej stosownej jurysdykcji.
   4. „e-sporty“: Wykorzystywanie Platformy do jakiejkolwiek formy e-sportu lub grupowych konkursów sponsorowanych, promowanych lub udostępnianych przez organizacje komercyjne bądź non-profit bez uzyskania dodatkowego upoważnienia od spółki Blizzard lub uprzedniego pisemnego zezwolenia od spółki Blizzard. Więcej informacji na temat uzyskania stosownego upoważnienia znaleźć można w witrynie internetowej Blizzard;
   5. Wydobywanie danych: Korzystanie z oprogramowania stron trzecich służącego do przechwytywania, gromadzenia, odczytu lub eksploracji informacji generowanych lub przechowywanych przez lub na Platformie; jednakże pod warunkiem, że Blizzard może, według własnego uznania, zezwolić na korzystanie z niektórych interfejsów użytkownika pochodzących od osób trzecich;
   6. Duplikaty przedmiotów: Tworzenie, używanie lub przekazywanie wszelkich przedmiotów utworzonych lub skopiowanych w wyniku błędu projektu, nieudokumentowanego problemu lub usterki programowej na Platformie;
   7. Dopasowywanie graczy: Hosting, dostarczanie lub rozwijanie usług dopasowywania graczy dla Gry/ Gier lub przechwytywanie, emulowanie i przekierowywanie protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych przez Blizzard w dowolny sposób i w dowolnym celu, w tym, m.in., wszelkie nieautoryzowane rozgrywki za pośrednictwem Internetu lub sieci lokalnej (chyba, że za wyraźną zgodą spółki Blizzard), bądź w ramach sieci gromadzących treści;
   8. Nieautoryzowane połączenia: Ułatwianie, tworzenie lub utrzymywanie jakiegokolwiek nieautoryzowanego połączenia z Platformą, wliczając między innymi (i) wszelkie połączenia z nieautoryzowanym serwerem, który emuluje lub próbuje emulować Platformę; oraz (ii) wszelkie połączenia przy użyciu programów lub narzędzi osób trzecich, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Blizzard;
   9. Przekazywanie: Próby sprzedaży, sublicencjowania, wypożyczania, dzierżawienia lub udzielania zabezpieczenia w lub przekazywanie kopii Platformy lub jej komponentów lub prawa do Platformy innej stronie w sposób, który nie został wyraźnie dozwolony w niniejszej Umowie;
   10. Zakłócanie/Nękanie: Angażowanie się w jakiekolwiek działania mające na celu zakłócanie lub ograniczanie innym graczom możliwości grania lub też zakłócanie działania Platformy Blizzard w dowolny sposób, w tym:
    1. Zakłócanie lub pomoc w zakłócaniu (i) jakiegokolwiek komputera wykorzystywanego do obsługi Platofmry lub jakiegokolwiek środowiska Gry; lub (ii) wrażeń z Gry innych graczy. WSZELKA PRÓBA ZAKŁÓCANIA PLATFORMY LUB PODWAŻANIA PRAWNIE UZASADNIONEJ OPERACJI JAKIEJKOLWIEK GRY MOŻE BYĆ UZNANA ZA NARUSZENIE PRAWA KARNEGO LUB PRAWA CYWILNEGO.
    2. Nękanie, sprawianie kłopotów, zachowanie lub rozmowy mające na celu dręczenie, umyślnie niewydajna praca zespołowa mająca na celu zepsucie wrażeń z Gry innych graczy, umyślny brak działania lub rozłączenie się lub też dowolne inne działania naruszające Kodeks Postępowania Blizzard lub Regulamin Gry.
  4. Funkcje Gry i Platformy
   1. Funkcje Platformy
    1. Gra Globalna. Gry, w które można grać za pośrednictwem Platformy, zawierają funkcję „ Gry Globalnej”. Umożliwia ona grę z graczami pochodzącymi spoza regionu określonego podczas tworzenia Konta. Funkcja „Gry Globalnej” wymaga, aby część albo wszystkie dane osobowe związane z Kontem zostały przeniesione na serwery Blizzard w regionie, w którym ma się odbywać gra. Przystępując do „Gry Globalnej“, użytkownik wyraża zgodę na transfer swoich danych na serwery spółki Blizzard w każdym z regionów, w których uczestnictwo Użytkownik wybiera przy korzystaniu z funkcji „Gry Globalnej”. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zapoznać się z Polityką Prywatności Blizzard umieszczoną na stronie http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/about/privacy.html.
    2. SaldoBlizzard
     1. Użytkownik będący posiadaczem aktywnego Konta może korzystać z usługi SaldaBlizzard (dotychczas znanego jako „Saldo Battle.net” i zwanego dalej „Saldem Blizzard”). Saldo Blizzard może być wykorzystywane wyłącznie w celu nabycia określonych produktów i usług oferowanych przez Blizzard; nie posiada ono wartości pieniężnej. Blizzard udziela Użytkownikowi ograniczoną licencję na nabycie, używanie i wykorzystywanie środków na Saldzie Blizzard zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Bez względu na sposób nabycia Saldo Blizzard jest nieprzenaszalne na inną osobę lub Konto, nie nalicza odsetek, nie jest ubezpieczone przez żaden podmiot rządowy i, o ile nie wymaga tego prawo i nie zezwala na to niniejsza Umowa, nigdy nie podlega zwrotowi pieniężnemu ze strony Blizzard, bez względu na kwotę. Saldo Blizzard nie stanowi prawa własności osobistej. Saldo Blizzard nie jest kontem bankowym.
     2. Aby dodać SaldoBlizzard do swojego Konta, należy wejść na stronę https://eu.account.blizzard.com/pl-pl/ebalance-purchase.html oraz postępować zgodnie ze znajdującymi się tam instrukcjami. Transakcje dodawania lub wykorzystywania środków z KontaBlizzard są zarządzane przez Warunki Sprzedaży, które można przeczytać na stronie http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/about/termsofsale.html. Może minąć do pięciu (5) dni, zanim zakupy dokonane z użyciem SaldaBlizzard zostaną udostępnione na Koncie. Mogą obowiązywać pewne minimalne kwoty przy zakupach po dodaniu SaldaBlizzard do Konta. Maksymalna wartość Salda Blizzard jest ograniczona do maksymalnej wartości wszystkich transakcji z użyciem Salda Blizzard dziennie. Informacje dotyczące stosujących się maksymalnych wartości dla poszczególnych walut znajdują się na stronie https://eu.support.blizzard.com/pl-pl/article/saldo-battlenet. Blizzard zastrzega sobie prawo do zmiany maksymalnej oraz minimalnej kwoty w dowolnym momencie.
     3. Użytkownik może dodać środki do saldaBlizzard w innych walutach dostępnych w kraju jego zamieszkania w celu wykorzystania SaldaBlizzard do zakupu produktów oraz/lub usług oferowanych na Platformie. ABY POSIADAĆ SALDOBLIZZARD O WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ OKREŚLONA, KONIECZNE JEST DODANIE TOKENA DO KONTA BLIZZARD. Informacje dotyczące stosujących się wartości dla poszczególnych walut znajdują się na stronie https://eu.Blizzard/support/pl/article/saldo-battlenet. Blizzard zastrzega sobie prawo do zmiany ograniczenia kwoty w dowolnym momencie. TokenBlizzard dla urządzeń mobilnych można pobrać ze strony https://eu.Blizzard/account/support/mobile-auth-download.html. Blizzard nie będzie przesyłać wyciągu transakcji przeprowadzonych na Koncie. Aby sprawdzić stan Salda Blizzard związanego z Kontem lub najnowszą historię transakcji przeprowadzonych na Koncie, należy wejść na stronę https://eu.account.blizzard.com/pl-pl/transaction-history.html.
     4. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie transakcje dokonane z użyciem SaldaBlizzard, w tym transakcje, które nie były przez niego autoryzowane.
     5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie operacje wykonane z wykorzystaniem jego Salda Blizzard. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że bezpieczeństwo jego konta zostało naruszone, prosimy skontaktować się z działem obsługi klienta spółki Blizzard za pośrednictwem strony http://eu.blizzard.com/support/webform.xml. Saldo Blizzard będzie chronione tylko od momentu, gdy Blizzard prześle wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia Użytkownika o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa Konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy właściwa kwota z Salda Blizzard została dodana do Konta lub pobrana z niego. Użytkownik może sprawdzić stan swojego SaldaBlizzard na stronie zarządzania kontem. Należy zauważyć, że możemy wymagać dodatkowych informacji oraz/lub dokumentacji celem weryfikacji zgłoszenia. Od tego momentu Blizzard podejmie działania w celu zablokowania Salda Blizzard, a następnie odblokuje Saldo Blizzard po przywróceniu Użytkownikowi kontroli nad Saldem Blizzard.
     6. Blizzard zastrzega sobie prawo do obniżenia, zlikwidowania, dezaktywacji, zawieszenia lub rozwiązania dowolnego Salda Blizzard dodanego do Konta lub zablokowania dostępu do Salda Blizzard lub innych funkcji Platformy, jeśli Blizzard ustali w wyniku śledztwa i zgodnie z Punktem 9.B.ii. poniżej, że doszło do naruszenia warunków niniejszej Umowy, w tym ograniczeń licencji podanych w Punkcie 1.C., nadużycia Salda Blizzard lub innego wykorzystania SaldaBlizzard do przeprowadzenia oszustwa bądź nielegalnej czynności.
     7. W przypadku gdy Użytkownik jest w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za naruszenie Kont, Blizzard zastrzega sobie prawo do usunięcia SaldaBlizzard z Konta uzyskanego poprzez naruszania innych Kont, zawieszając dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Blizzard, na przykład dostęp do domów aukcyjnych w Grze, oraz/lub rozwiązując Konto, zgodnie z warunkami przedstawionymi w Punkcie 9.B.ii. poniżej.
    3. Reklamy. Platforma może zawierać rozwiązania technologiczne stron trzecich, które umożliwiają umieszczanie reklam na Platformie oraz/lub w niektórych Grach dostępnych za pośrednictwem Platformy. Mogą one zostać tymczasowo pobrane na komputer Gracza oraz zmienione podczas gry online. W ramach tego procesu Blizzard oraz/lub zewnętrzni autoryzowani reklamodawcy mogą zbierać standardowe informacje przesyłane, gdy komputer połączy się z Internetem, włącznie z jego adresem IP.
    4. Treści utworzone lub załadowane przez Użytkownika. Platforma może zapewniać Użytkownikowi możliwość dodawania oraz wyświetlania treści na Platformie, na przykład na forach Blizzard oraz/lub w Grze, w tym kompilację, oraz/lub rozmieszczenie tych treści (zwanych razem „Treściami Użytkownika”). Do Treści Użytkownika w szczególności nie zalicza się Gry Własnej, określonej w punkcie 1.D.ii.1., poniżej. Użytkownik niniejszym nadaje spółce Blizzard stałą, nieodwołalną, ogólnoświatową, w pełni opłaconą, niewyłączną licencję oraz prawo udzielenia podlicencji na wykorzystywanie Treści Użytkownika oraz wszelkich jej elementów we wszystkich rodzajach mediów, formatach oraz postaciach, znanych obecnie lub opracowanych później. Spółka Blizzard posiada nieograniczone prawo do kopiowania, reprodukcji, zmiany, modyfikacji, adaptacji, obróbki, tłumaczenia, przetworzenia, tworzenia dzieł pochodnych, uzupełniania i usuwania elementów, transpozycji, produkcji, publikacji, dystrybucji, sprzedaży, promowania, licencjonowania, podlicencjonowania, przekazywania, wypożyczania, udostępniania, transmitowania, udostępniania publicznego, publicznej prezentacji, publicznego odtwarzania, zapewniania dostępu do treści, nadawania transmisji oraz wykorzystywania Treści Użytkownika, a także jej wszelkich modyfikacji i dzieł pochodnych, jak również wszelkich zawartych w niej elementów. Może także używać fragmentów Treści Użytkownika lub jej elementów w połączeniu z innymi materiałami. Użytkownik zaświadcza, że treści dodawane przez niego na Platformie nie naruszają praw autorskich, znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych lub innych praw stron trzecich. Użytkownik dalej zaświadcza i gwarantuje, że nie będzie wykorzystywał lub zasilał Treści Użytkownika, które są niezgodne z prawem, niedozwolone, zniesławiające, obsceniczne, naruszające prywatność innej osoby, zawierające groźby, cechy nękania, wykorzystywania, nienawiści, treści rasistowskie lub w inny sposób niedopuszczalne bądź niewłaściwe. Blizzard, wedle własnego uznania, może usunąć z Platformy dowolne Treści Użytkownika i powiązane z nimi elementy. Użytkownik niniejszym zrzeka się prawa do bycia określonym jako autor danych Treści Użytkownika.
    5. Rzeczywiste ID i ujawnianie tożsamości. Platforma umożliwia wyjawienie swojej tożsamości innym użytkownikom Platformy za pośrednictwem funkcji Rzeczywistego ID, pod warunkiem, że użytkownik włączył tę opcję. Niektóre funkcje, takie jak czat głosowy w Blizzard, są dostępne wyłącznie między użytkownikami Platformy, którzy wybrali funkcję Rzeczywistego ID. Znajomi z Rzeczywistym ID mogą widzieć wzajemnie swoje prawdziwe imiona i nazwiska oraz status sieciowy. Znajomy musi potwierdzić zaproszenie, zanim pojawi się na liście znajomych Użytkownika. Prosimy pamiętać, iż wysyłając lub akceptując zaproszenia do grona znajomych, ujawnia się swoje nazwisko i postać, pod którą jest się zalogowanym, nie tylko swoim przyjaciołom, lecz również wszystkim ich znajomym z Rzeczywistym ID. Rodzic lub opiekun prawny zezwalający niepełnoletniemu dziecku na korzystanie ze swojego Konta musi być świadomy, iż dziecko może wybrać opcję Rzeczywistego ID, zaś nazwisko oraz status sieciowy powiązane z Kontem zostaną ujawnione przyjaciołom dziecka i wszystkim znajomym tychże przyjaciół. Można wyłączyć opcję Rzeczywistego ID w dowolnym momencie, usuwając wszystkich znajomych z Rzeczywistym ID ze swojego KontaBlizzard.
    6. Usługa telewizyjna spółki Blizzard. Po powiązaniu licencji na Grę World of Warcraft lub StarCraft II: Wings of Liberty z kontem Użytkownika lub poprzez zamówienie jakichkolwiek usług sieciowych powiązanych z World of Warcraft lub StarCraft II: Wings of Liberty, Użytkownik – jako część opłat za usługi sieciowe – otrzyma dostęp do rozgrywek sieciowych oraz telewizji (ESL Turtle TV), która jest usługą IP TV zawierającą, oprócz innych treści, gry spółki Blizzard, produkty spółki Blizzard oraz inne elementy powiązane ze spółką Blizzard.
   2. Funkcje Gry
    1. Edytory Gry. Niektóre gry zawierają oprogramowanie umożliwiające projektowanie własnych gier, poziomów, map, scenariuszy lub innych elementów (zwanych dalej „Grami Własnymi”) do użytku w połączeniu z Grą (zwany dalej „Edytorem(ami) Gry”). Dla celów niniejszej Umowy oraz wszelkich wymienionych w niej umów, jako „Gry Własne” określa się pliki cyfrowe powiązane z niestandardowymi grami, mapami, poziomami, scenariuszami, oraz innymi treściami, a także (1) wszelkie treści zawarte w takich plikach, wliczając w to między innymi postaci gracza i bohaterów niezależnych, elementy dźwiękowe i graficzne, elementy środowiska, obiekty, przedmioty, skórki i tekstury, (2) wszelkie tytuły, znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy postaci lub inne nazwy i określenia zawarte w Grze Własnej, oraz (3) wszelkie inne prawa własności intelektualnej zawarte w Grze Własnej, wliczając w to wszelkie treści, koncepcje rozgrywki, metody lub pomysły. Gra Własna może być używana wyłącznie z silnikiem Gry powiązanym z określonym Edytorem Gry. Sposób wykorzystywania i używania Gry Własnej określony jest w Zasadach Korzystania z Gry Własnej StarCraft II, których ustalenia stanowią część niniejszej Umowy poprzez odniesienie i można je znaleźć na stronie http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/legal/acceptable-use.html. Spółka Blizzard może modyfikować, usuwać, wyłączać lub usuwać Gry Własne w dowolnym czasie i wedle swojego uznania.
    2. Turnieje społecznościowe. W celu wsparcia lokalnych przedsięwzięć e-sportowych spółka Blizzard zapewnia, program licencyjne organizatorom turniejów społecznościowych na mocy licencji na potrzeby Konkursów Społecznościowych, którą znaleźć można pod adresem http://eu.blizzard.com/en-gb/company/legal/community-competition-license.html.
    3. Beta-testy przedpremierowych wersji Gier. Niektóre wersje przedpremierowe Gier („Wersje Beta”) mogą zostać udostępnione Użytkownikowi poprzez Platformę do celu testów („Beta-testy”). Korzystanie z Beta-testów za pośrednictwem Platformy jest regulowane przez następujące zasady:
     1. Warunki uczestnictwa. Aby wziąć udział w Beta-testach, Użytkownik musi spełniać następujące wymagania:
      1. Blizzard musi wyznaczyć Użytkownika do uczestniczenia w Beta-testach („Beta-tester”);
      2. Konto biorące udział w Beta-testach musi posiadać dobrą reputację;
      3. Jeśli Beta-test polega na przetestowaniu dodatku do Gry, wtedy Konto powinno zostać zaktualizowane tak, aby zawierało wszystkie dodatki do danej Gry;
      4. Użytkownik musi być osobą pełnoletnią w kraju swego zamieszkania;
      5. Użytkownik zezwala spółce Blizzard na pozyskiwanie informacji systemowych dotyczących konfiguracji sprzętowej i oprogramowania zainstalowanego na komputerze, który ma zostać wykorzystany przez niego do Beta-testów („System do Beta-testów”), przed rejestracją profilu beta testera. Umożliwia on tym samym spółce Blizzard upewnienie się, że jest uprawniony do uczestnictwa w Becie; oraz
      6. System musi spełniać wymagania określone przez Blizzard do celów Beta-testów.
     2. Poufność. Niektóre Beta-testy mogą zostać określone przez Blizzard jako poufne. Jeśli Beta-test jest poufny, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie w zaproszeniu do udziału w Beta-testach. Podczas poufnych Beta-testów sam fakt ich istnienia oraz wszelkie inne elementy z nimi związane są uznawane za poufne. W związku z tym Użytkownik zgadza się zachować tajemnice dotyczące poufnych Beta-testów aż do czasu, w którym Blizzard poinformuje go, że Beta-testy nie są już poufne. Jako przykład, Użytkownik zgadza się nie ujawniać następujących informacji, między innymi, podczas trwania poufnych Beta-testów:
      1. Informacje dotyczące Beta-testu, takie jak rola Użytkownika jako Beta-testera, długość Beta-testu, liczba Beta-testerów, sposób w jaki Użytkownik został Beta-testerem itp.
      2. Informacje związane z testowaną Grą, takie jak wygląd i wrażenia z Gry, rasy i klasy postaci, walka, magia, komunikacja, grupy, wykonywanie zadań, systemy monetarne, interakcja z bohaterami niezależnymi, przedmioty, zbroje, broń, stabilność działania Gry, itp.
     3. Beta-testy i funkcje pozwalające korzystać z prawdziwych pieniędzy. Niektóre Gry mogą posiadać funkcje umożliwiające zakup licencji lub wirtualnych przedmiotów bądź Platformy z poziomu interfejsu Gry. W razie zakupu licencji na korzystanie z wirtualnych przedmiotów lub usług podczas trwania Beta-testów, wszystkie zakupy są regulowane przez Warunki Sprzedaży. Blizzard nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów zakupu wirtualnego przedmiotu lub usługi, w większości przypadków wszelkie przedmioty lub usługi zakupione podczas Beta-testów nie zostaną przeniesione do wersji Gry dostępnej w sprzedaży. W trakcie zakupów wirtualnych towarów lub usług dokonywanych za prawdziwe pieniądze podczas Beta-testu Blizzard udzieli Użytkownikowi informacji na temat kredytu za zakupy, który Użytkownik mógłby uzyskać po zakończeniu Beta-testu dla testowanej Gry, jeśli jest on naliczany.
     4. Informacje zwrotne. W trakcie trwania oraz po zakończeniu Beta-testów Blizzard zapewnia ich uczestnikom możliwość dzielenia się swoimi komentarzami, sugestiami oraz wrażeniami z gry w wersję Beta za pomocą narzędzi stworzonych do celu udzielania informacji zwrotnej oraz zgłaszania błędów, a także wewnętrznych stron i forów oraz tym podobnych metod. Wersja Beta może również zawierać narzędzie, które umożliwi Systemowi przesyłanie informacji o systemie i sterownikach w razie awarii Gry. Narzędzie to będzie zbierać dane systemowe podczas awarii oraz umożliwi przesłanie raportu drogą elektroniczną do spółki Blizzard.
     5. Przyjęcie do wiadomości. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
      1. Beta jest wersją rozwojową, w związku z czym może zawierać błędy, które mogą powodować utratę danych oraz/lub uszkodzenie Systemu;
      2. Użytkownik powinien stworzyć kopię bezpieczeństwa dla dysku twardego przed instalacją wersji Beta;
      3. Użytkownik posiada niezbędne zasoby umożliwiające łatwą reinstalację systemu operacyjnego Systemu do Beta-testów oraz przywrócenia wszelkich danych, które mogłyby zostać utracone;
      4. Blizzard nie odpowiada w żaden sposób za utratę danych lub uszkodzenie Systemu do Beta-testów, przerwy w usłudze, awarie sprzętu lub oprogramowania bądź utratę danych i zakłócenie usługi;
      5. Blizzard może monitorować lub rejestrować wszelką komunikację, odbywającą się drogą elektroniczną lub inną, dotyczącą wersji Beta, w tym, m.in., poprzez pakiety, czat, e-mail, komentarze na forum itp.;
      6. Blizzard może usuwać lub zmieniać informacje przechowywane przez wersję Beta z dowolnej przyczyny i w dowolnym czasie w trakcie trwania Beta-testów;
      7. Blizzard może przesyłać pliki oprogramowania do Systemu do Beta-testów, włącznie z programem, który będzie zbierał i przesyłał do spółki Blizzard informacje systemowe dotyczące używanego procesora, pamięci RAM, systemu operacyjnego, karty graficznej i dźwiękowej; oraz
      8. Użytkownik nie może sprzedawać, przekazywać lub komercyjnie wykorzystywać dostępu do Bety, wliczając w to dystrybucję kluczy do Bety bez wyraźnej zgody spółki Blizzard.
     6. Zakończenie. Blizzard może zdecydować o zakończeniu Beta-testów w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny lub bez podawania przyczyny. Po zakończeniu Beta-testów Użytkownik musi usunąć przedpremierową wersję Gry, którą poddano Beta-testom oraz wszelkie materiały i dokumenty otrzymane od spółki Blizzard do celu Beta-testów oraz usunąć wszelkie elementy wersji Beta z twardych dysków, na których została zainstalowana przedpremierowa wersja Gry, którą poddano Beta-testom. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że zakończenie Beta-testów nie stanowi podstaw do żadnych refundacji, w tym między innymi refundacji za czas gry.
     7. Punkty Umowy dotyczące Beta-testów. Podczas udziału w Beta-testach, warunki niniejszego Punktu 1.D.ii.3. zastępują i są nadrzędne wobec wszelkich innych Punktów niniejszej Umowy, które mogą powodować konflikt z warunkami zawartymi w Punkcie 1.D.ii.3. Ponadto, Punkt 1.B.iv.5. jest szczególnie wyłączony w zakresie korzystania z wersji Beta.
 2. Własność spółki Blizzard

  Z wyjątkiem wyłącznie Gier Licencjodawców Blizzard jest właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw, tytułów oraz udziałów dotyczących, Platformy, w tym Gier produkowanych i opracowywanych przez Blizzard Entertainment, Inc. („Gier Blizzard”), Gier Własnych opracowanych na podstawie Gry Blizzard, Kont oraz wszelkich ich funkcji i elementów składowych. Platforma może zawierać materiały licencjonowane przez strony trzecie, a licencjodawcy tych materiałów mogą dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy. Następujące elementy Platformy (które nie obejmują treści ani elementów Gier Licencjodawców), między innymi, stanowią własność spółki Blizzard lub są na jej licencji:

  1. Wszelkie wirtualne treści pojawiające się na Platformie, w tym Gry Blizzard, takie jak:
   1. Elementy wizualne: lokalizacje, grafiki, projekty struktur lub krajobrazu, animacje, efekty audiowizualne;
   2. Elementy narracji: tematy, pomysły, opowieści oraz fabuły;
   3. Postacie: nazwy, podobieństwa postaci, wyposażenie oraz charakterystyczne wyrażenia postaci występujących w Grach;
   4. Przedmioty: wirtualne towary, takie jak karty cyfrowe, waluta, eliksiry, broń, zbroja, ozdoby, skóry, spreje, zwierzęta, wierzchowce, itp.
  2. Wszelkie dane oraz komunikacja, jaka odbywa się za pośrednictwem Platformy;
  3. Wszelkie dźwięki, kompozycje muzyczne i nagrania, a także efekty dźwiękowe pochodzące z Platformy;
  4. Wszelkie nagrania, powtórki z gier, rekonstrukcje rozgrywek w grze, bitew, pojedynków itp.;
  5. Kod komputerowy, w tym m.in. „aplety“ oraz kod źródłowy;
  6. Tytuły, metody działania, oprogramowanie, powiązana dokumentacja oraz wszelkie inne oryginalne prace autorskie zawarte na Platformie;
  7. Wszystkie Konta, w tym nazwa Konta oraz wszelkie tagi bojowe powiązane z Kontem. Wszelki użytek Kont powinien odbywać się z korzyścią dla spółki Blizzard. Blizzard nie uznaje transferów Kont. Użytkownik nie może nabyć, sprzedać, podarować ani wymieniać Konta, ani też oferować kupna, sprzedaży, darowizny lub wymiany Konta, a wszelkie takie próby nie będą miały mocy prawnej i mogą spowodować usunięcie Konta;
  8. Wszelkie osobiste prawa autorskie związane z Platformą, w tym Gry Własne opracowane na podstawie Gry Blizzard, takie jak prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, a także prawo do spójności pewnych oryginalnych prac autorskich; oraz
  9. W kwestii prawa do tworzenia prac pochodnych w ramach niniejszej Umowy, Użytkownik zgadza się nie tworzyć jakichkolwiek prac w oparciu o Platformę, z wyjątkiem przypadków wyraźnego zezwolenia w niniejszej Umowie lub udzielonego przez Blizzard w niektórych zasadach konkursów, Regulaminie Fanów Blizzard lub aneksach do niniejszej Umowy.
  10. Wszelkie prawa, tytuły i udziały do i w witrynach internetowych Blizzard. Witryny internetowe i wszystkie powiązane z nimi prawa własności należą do Blizzard lub licencjodawców Blizzard; niniejsza Umowa ani zezwolenie Blizzard na korzystanie z witryn internetowych nie stanowią przekazania prawa własności do któregokolwiek z powyższych.
 3. Wstępnie zainstalowane oprogramowanie

  Platforma może zawierać oprogramowanie dodatkowe wymagające akceptacji dodatkowych warunków przed rozpoczęciem użytkowania („Oprogramowanie Dodatkowe”).

  1. Instalacja. Użytkownik wyraża zgodę na instalację Oprogramowania Dodatkowego przez Blizzard na jego dysku twardym w ramach instalacji Platformy oraz każdoczasowo przez cały okres trwania niniejszej Umowy.
  2. Użytkowanie. Jeżeli Blizzard nie udostępni Użytkownikowi ważnej licencji oraz klucza alfanumerycznego do wykorzystania i aktywacji Dodatkowego Oprogramowania, nie może on uzyskać dostępu, używać, dystrybuować, kopiować lub tworzyć prac pochodnych na podstawie Dodatkowego Oprogramowania.
  3. Kopie. Użytkownik może wykonać jedną (1) kopię Oprogramowania Dodatkowego wyłącznie do celów archiwalnych.
 4. Zgoda na monitorowanie

  PODCZAS DZIAŁANIA PLATFORMA LUB GRA MOŻE MONITOROWAĆ PAMIĘĆ KOMPUTERA W CELU WYKRYWANIA NIEAUTORYZOWANYCH PROGRAMÓW STRON TRZECICH, KTÓRE DZIAŁAJĄ RÓWNOLEGLE Z GRĄ LUB POZA NIĄ. ZA „NIEAUTORYZOWANY PROGRAM STRON TRZECICH” UWAŻA SIĘ DOWOLNE OPROGRAMOWANIE STRONY TRZECIEJ ZAKAZANE W POWYŻSZYM PUNKCIE 1.C.ii. W PRZYPADKU WYKRYCIA NIEAUTORYZOWANEGO PROGRAMU STRONY TRZECIEJ GRA MOŻE: (A) PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ SPÓŁCE BLIZZARD, W TYM MIĘDZY INNYMI: NAZWĘ KONTA, SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYKRYTEGO NIEAUTORYZOWANEGO PROGRAMU, GODZINĘ I DATĘ, I/LUB (B) BLIZZARD WYKONA DOWOLNE LUB WSZYSTKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY ZA UPRZEDNIM POWIADOMIENIEM UŻYTKOWNIKA LUB PRZY JEGO BRAKU.

 5. Ograniczona gwarancja

  W PRZYPADKU MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ GWARANCJE MAJĄ ZASTOSOWANIE ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI USTAWOWYMI PRZEPISAMI PRAWA. W PRZYPADKU MIESZKAŃCÓW KRAJÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ ZASTOSOWANIE MAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: NINIEJSZA PLATFORMA JEST DOSTARCZANA „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” I „W STANIE DOSTĘPNYM DO UŻYTKU”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI POKUPNOŚCI, ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIENARUSZANIA PRAW, JAK RÓWNIEŻ GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. BLIZZARD NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE W STANIE UZYSKAĆ DOSTĘP DO PLATFORMY LUB KORZYSTAĆ Z NIEJ W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE CZASIE LUB MIEJSCU; ŻE PLATFORMA BĘDZIE DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY I BEZBŁĘDNY; ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE KLIENT GRY BĄDŹ PLATFORMA NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

 6. Ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności
  1. Spółka Blizzard może zostać pociągnięta do odpowiedzialności zgodnie z ustawowymi przepisami prawa (i) w przypadku celowego naruszenia; (ii) w przypadku rażącego zaniedbania lub (iii) z tytułu odszkodowania wynikającego z utraty życia, zdrowia lub kalectwa bądź (iv) na mocy dowolnej ustawy o odpowiedzialności z tytułu wad produktu). Za rażące zaniedbanie uważa się działanie lub zaniechanie o charakterze znaczącej niedbałości demonstrujące ewidentne nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków.
  2. Bez ograniczenia powyższego, Użytkownik potwierdza i akceptuje, że Blizzard może odpowiadać wyłącznie za drobne zaniedbanie w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego. Istotne zobowiązanie umowne oznacza wszelkie zobowiązania (i), które są niezbędne do wypełnienia Umowy, (ii) i których naruszenie mogłoby zagrozić celowi niniejszej Umowy oraz (iii) których przestrzeganie jest generalnie niepodważalne. W takich przypadkach odpowiedzialność spółki Blizzard ograniczy się do typowych i przewidywalnych szkód. Za drobne zaniedbania uważa się wszystkie zaniedbania, które nie są rażące.
 7. Odszkodowanie

  Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie, obronę i ochronę Blizzard przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, szkodami i innymi stratami, w tym uzasadnionymi kosztami reprezentacji prawnej, dochodzonymi przez osoby trzecie, wynikającymi lub powstałymi wskutek użytkowania Platformy przez Użytkownika lub naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy lub specyficznych warunków użytkowania danej Gry, jednakże powyższe nie ma zastosowania, jeżeli naruszenie prawa nie może być przypisane celowemu działaniu lub zaniedbaniu Użytkownika.

 8. Zmiany

  Blizzard zastrzega sobie prawo do każdoczasowej aktualizacji niniejszej Umowy w związku ze zmianami zachodzącymi w działalności spółki oraz prawie. W takim wypadku Blizzard prześle do Użytkownika specjalne zawiadomienie celem poinformowania go o wszelkich zmianach. Jeżeli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec zmienionej Umowy przed upływem 6 (sześciu) tygodni od czasu przesłania zawiadomienia, dalsze użytkowanie Platformy będzie równoznaczne z akceptacją jej warunków. Wraz z powiadomieniem Blizzard przypomni Użytkownikowi, że dalsze korzystanie z Usługi po upływie 6 (sześciu) tygodni od zawiadomienia oznacza akceptację wszystkich zmian. Takie zmiany lub modyfikacje nie będą miały wpływu na istotne właściwości Platformy. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Użytkownik może skontaktować się z Obsługą klienta Blizzard.

 9. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy
  1. Okres obowiązywania.

   Niniejsza Umowa wchodzi w życie w chwili utworzenia Konta oraz pozostaje ważna do momentu jej rozwiązania lub zastąpienia przez Nową Umowę lub też, jeśli nie zajdzie żadne z powyższych, przez okres korzystania z Platformy przez Użytkownika. Jeśli Blizzard zdecyduje się zaprzestać oferowania Platformy lub dowolnej jej części lub udzielić licencji na jej oferowanie stronie trzeciej, powiadomi on o tym Użytkowników z co najmniej trzymiesięcznym (3) wyprzedzeniem.

  2. Rozwiązanie Umowy
   1. Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z uzasadnionej przyczyny, określonej przez stosujące się przepisy prawne lub decyzję sądową z zastrzeżeniem pisemnego wypowiedzenia przesłanego drogą pocztową: Blizzard Entertainment, Attn: Law Department, 145 rue Yves le Coz, 78000 Versailles, Francja.
   2. W razie nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy oraz/lub Regulaminu Gry lub Kodeksu Postępowania, Blizzard może wysłać mu ostrzeżenie dotyczące nieprzestrzegania zasad. W przypadku poważnego naruszenia warunków niniejszej Umowy, Regulaminu Gry lub Kodeksu Postępowania Blizzard może rozwiązać niniejszą Umowę i licencję uprawniającą do korzystania z Platformy lub dowolnej Gry ze skutkiem natychmiastowym bez wcześniejszego ostrzeżenia. Za poważne naruszenia uważa się przypadki naruszenia istotnych warunków, które obejmują Punkty 1.A.v., 1.A.vi., 1.B.iii., 1.C., 1.D.i.2.g., 2 oraz 3.B. niniejszej Umowy lub powtarzające się naruszania innych postanowień niniejszej Umowy lub Regulaminu Gry, w tym dalsze nieprzestrzeganie zasad mimo otrzymanego ostrzeżenia.
   3. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy prawo Użytkownika do dostępu do Usługi oraz użytkowania Gier zostanie cofnięte.
 10. Prawo Właściwe

  Niniejsza Umową podlega przepisom prawa Francji i będzie zgodnie z nimi interpretowana. W przypadku Użytkowników będących mieszkańcami państwa członkowskiego Unii Europejskiej obowiązuje również ochrona zapewniana w ramach praw ochrony konsumentów obowiązujące w danym państwie członkowskim.

 11. Postanowienia ogólne
  1. Kontrole eksportowe. Gra (Gry) nie może być re-eksportowana, pobierana lub w inny sposób eksportowana do innego kraju (lub do jego obywatela bądź rezydenta), wobec którego rząd USA utrzymuje sankcje gospodarcze, ani do żadnej z osób i żadnego z podmiotów z Listy Osób lub Listy Podmiotów Pozbawionych Prawa Wysyłania i Otrzymywania Towarów i Technologii Amerykańskich (Denied Persons List, Denied Entity List) Departamentu Handlu USA.
  2. Cesja własności. Blizzard może w dowolnej chwili scedować niniejszą Umowę, w całości lub w części, na dowolną osobę fizyczną lub prawną, za zgodą Użytkownika lub bez niej, pod warunkiem, że taka cesja nie zmniejsza praw Użytkownika wynikających z niniejszej Umowy. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody spółki Blizzard, a wszelka nieautoryzowana cesja nie będzie posiadać mocy prawnej.
  3. Klauzula salwatoryjna. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną bądź niewykonalną, taka część zostanie wyłączona, a pozostała część Umowy pozostanie ważna i obowiązująca.
  4. Honoraria reprezentantów prawnych. W przypadku jakiegokolwiek postępowania prawnego wszczętego przez jedną ze stron w związku z Umową, strona wygrywająca w takim postępowaniu będzie uprawniona do odzyskania od drugiej strony wszystkich uzasadnionych kosztów, opłat reprezentacji prawnej oraz innych wydatków poniesionych przez taką stronę w takim postępowaniu.
  5. Całość umowy. Niniejsza Umowa wraz z innymi obowiązującymi Umowami Blizzard dostępnymi pod adresem http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/legal/ , stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w zakresie jej przedmiotu i zastępuje wszelkie inne wcześniejsze porozumienia, ustne lub pisemne.
  6. Pozostanie postanowień w mocy. Postanowienia Punktów 1.C., 2, 5, 6, 7, 10 oraz 11 pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu.
  7. Nieodstępowanie od dochodzenia praw. Niewykonanie przez Blizzard jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie będzie oznaczać obecnego lub przyszłego zrzeczenia się dochodzenia wykonania takiego postanowienia i nie będzie wpływać na prawo każdej ze stron do wykonania tegoż postanowienia w późniejszym czasie. Wyraźne zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek postanowienia, warunku lub wymogu niniejszej Umowy nie będzie oznaczać zrzeczenia się wszelkich przyszłych zobowiązań do przestrzegania takiego postanowienia, warunku czy wymogu.
  8. Powiadomienia:

   Przesyłane do spółki Blizzard. Wszelkie powiadomienia od Użytkownika lub wynikające z niniejszej Umowy powinny zostać sporządzone w formie pisemnej i wysłane na adres: Blizzard Entertainment, Attn. Law Department, 145, rue Yves le Coz, 78000 Versailles, Francja.

   Przesyłane do Użytkownika. Wszelkie powiadomienia przesyłane przez Blizzard w ramach niniejszej Umowy powinny być dostarczane w formie pisemnego zawiadomienia, wiadomości e-mail lub wpisu na blogu. Formy zawiadomień oraz przykłady zostały wymienione w naszej Polityce Prywatności dostępnej na stronie http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/about/privacy.html.

  9. Godziwe zadośćuczynienie. Użytkownik niniejszym przyznaje, iż spółka Blizzard poniosłaby niepowetowane straty, gdyby niniejsza Umowa nie została właściwie wykonana, i dlatego też przyznaje, iż powinniśmy być uprawnieni, bez kaucji, innego zabezpieczenia lub dowodów straty, do odpowiedniego godziwego zadośćuczynienia dotyczącego naruszenia niniejszej Umowy, oprócz innych środków prawnych, które mogą być dostępne nam inaczej na mocy stosujących się przepisów prawnych.
  10. Niejasności. W przypadku niejasności co do tego, czy licencjodawcą Użytkownika i stroną umowy jest Blizzard Entertainment SAS czy Activision Blizzard International B.V., uznaje się, że licencjodawcą Użytkownika i stroną umowy jest Activision Blizzard International B.V.
  11. Siła wyższa. Spółka Blizzard nie będzie odpowiedzialna za żadne opóźnienia lub niewypełnienie postawienia wynikające z przyczyn będących poza rozsądną kontrolą spółki Blizzard, takich jak katastrofy naturalne, nieprzewidziane włamania do naszych systemów informatycznych, wojna, terroryzm, zamieszki, embargo, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożar, powódź lub wypadki.