Umowa użytkownika końcowego Diablo III (EULA)

WAŻNE! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ.

NINIEJSZA WERSJA UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 18 MARCA 2014 R., OD GODZ. 00:00 GMT..

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2014 r.

PRZED INSTALACJĄ PROGRAMU NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z UMOWĄ LICENCYJNĄ. PROGRAM JEST PRZEKAZYWANY NA LICENCJI, A NIE SPRZEDAWANY. INSTALUJĄC, KOPIUJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z TEJ GRY W INNY (OPISANY PONIŻEJ) SPOSÓB, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. W RAZIE NIEWYRAŻENIA ZGODY NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE NALEŻY INSTALOWAĆ ANI KORZYSTAĆ Z GRY. JEŚLI UŻYTKOWNIK POSIADA DETALICZNĄ LICENCJĘ NA GRĘ I ODRZUCI WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY W CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY ZAKUPU, MOŻE ZWRÓCIĆ GRĘ SPRZEDAWCY LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPÓŁKĄ BLIZZARD, PROGRAM ZAŚ POWINIEN ZOSTAĆ NATYCHMIAST USUNIĘTY.

Program „Diablo® III” oraz wszystkie pliki dostarczone przez Blizzard Entertainment, Inc. (za pośrednictwem transmisji sieciowej lub w inny sposób) w celu „wprowadzenia poprawki”, zaktualizowania lub zmodyfikowania programu, jak również wszelkie materiały drukowane i dokumentacja elektroniczna („Instrukcja”), wraz ze wszelkimi kopiami i dziełami pochodnymi oprogramowania oraz Instrukcji (łącznie nazywane „Grą”), są chronione prawem autorskim i stanowią dzieło spółki Blizzard Entertainment, Inc. („Blizzard Entertainment”), która przekazała na licencji prawa do użytkowania Gry na obszarze Unii Europejskiej spółce Blizzard Entertainment International SAS, będącej francuską spółką z siedzibą pod adresem: 145 rue Yves le Coz, 78000 Versailles, Francja („Blizzard”). Blizzard jest partnerem kontraktowym Użytkownika. Wszelkie sposoby korzystania z Gry podlegają warunkom niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego („Umowy Licencyjnej” lub „Umowy”). Z Gry można korzystać wyłącznie po uzyskaniu dostępu do usługi Battle.net® spółki Blizzard („Usługa”), która podlega odrębnym Warunkom Użytkowania („Warunki Użytkowania”) dostępnym pod adresem http://www.battle.net/legal/termsofuse.shtml i włączonym do niniejszej Umowy przez odsyłacz. Przed skorzystaniem z Gry Użytkownik musi: (i) uzyskać kod autoryzacji umieszczony na pudełku Gry lub za pośrednictwem Usługi; (ii) zarejestrować się i zalogować, korzystając z ważnego konta w serwisie Battle.net®, korzystając z Usługi („Konto”), oraz (iii) wyrazić zgodę na warunki niniejszej Umowy Licencyjnej i Warunki Użytkowania. Gra jest dystrybuowana wyłącznie dla autoryzowanych użytkowników końcowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej. Używanie, kopiowanie, modyfikowanie lub dystrybucja Gry niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy jest całkowicie zabronione.

 1. Nadanie ograniczonej licencji użytkowania

  Pod warunkiem akceptacji i przestrzegania przez Użytkownika tej Umowy, spółka Blizzard niniejszym nadaje, a Użytkownik akceptuje odwoływalną, niepodlegającą przeniesieniu oraz dalszemu licencjonowaniu niewyłączną licencję na (a) instalację Gry na jednym lub większej liczbie komputerów należących do Użytkownika lub pozostających pod jego kontrolą; (b) używanie Gry w powiązaniu z Usługą wyłącznie dla celów niekomercyjnej rozrywki, zgodnie z punktem 2.3 poniżej, oraz (c) wykonywanie i dystrybuowanie kopii Gry innym potencjalnym użytkownikom za darmo i do używania wyłącznie w powiązaniu z Usługą. Używanie Gry lub dowolnej kopii Gry podlega niniejszej Umowie Licencyjnej i Warunkom Użytkowania, które należy zaakceptować przed rozpoczęciem rozgrywki w Grze. W przypadku niezgodności między przepisami niniejszej Umowy a Warunkami Użytkowania, niniejsza Umowa ma pierwszeństwo przed Warunkami Użytkowania.
 2. Dodatkowe ograniczenia licencyjne

  Licencja przyznana Użytkownikowi w punkcie 1 podlega ograniczeniom określonym w punktach 1 i 2 (nazywanym razem „Ograniczeniami Licencyjnymi”). Jakiekolwiek korzystanie z Gry, które narusza Ograniczenia Licencyjne, będzie postrzegane jako naruszenie praw autorskich spółki Blizzard, którymi Gra jest objęta. Użytkownik wyraża zgodę, że pod żadnym warunkiem nie będzie:
  1. w całości lub w części kopiował i reprodukował (z wyjątkiem opisanych sytuacji), konwertował, dokonywał inżynierii wstecznej, pozyskiwał kodu, modyfikował, demontował, dekompilował lub tworzył dzieł pochodnych wywodzących się z Gry, ani usuwał jakichkolwiek informacji lub etykiet z informacjami autorskimi z Gry, o ile wyraźnie nie zezwalają na to postanowienia z art. 6 dyrektywy Rady 91/250/EWG z 14 maja 1991 r. dotyczące prawnej ochrony programów komputerowych. Niezależnie od powyższego Użytkownik może wykonać jedną (1) kopię zapasową oprogramowania oraz Instrukcji;
  2. oszukiwał, używał oprogramowania automatycznego (botów), hakował, modyfikował lub używał jakiegokolwiek innego oprogramowania stron trzecich zaprojektowanego do modyfikowania doświadczeń płynących z Gry, a w szczególności modów, które naruszają niniejszą Umowę Licencyjną lub Warunki Użytkowania;
  3. wykorzystywał luk w Grze ani żadnej jej części do jakichkolwiek celów komercyjnych bez wyraźnej zgody spółki Blizzard, za wyjątkiem przypadku, gdy użytkownik korzysta z Gry za pośrednictwem Usługi w kafejce internetowej, centrum gier lub innym lokalu;
  4. używał jakiegokolwiek nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich, służącego do przechwytywania, „wydobywania” i innych form gromadzenia informacji z Gry lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi jakiegokolwiek oprogramowania, które odczytuje obszary pamięci RAM używane przez Grę do przechowywania informacji;
  5. modyfikował lub doprowadzał do modyfikowania jakichkolwiek plików, które stanowią część Gry, w sposób niedozwolony przez spółkę Blizzard;
  6. tworzył, wykorzystywał lub przekazywał „duplikaty przedmiotów”. „Duplikat przedmiotu” to przedmiot stworzony lub skopiowany przez wykorzystanie błędu w Grze lub funkcji, która nie została udokumentowana, błędu Usługi i/lub innych błędów programu;
  7. tworzył, dostarczał lub rozwijał usługi kojarzenia rozgrywek dla Gry, ani przechwytywał lub przekierowywał protokołów komunikacji używanych przez spółkę Blizzard, do jakichkolwiek celów, a w szczególności do niedozwolonej gry przez Internet, gier sieciowych (chyba że posiada wyraźną zgodę spółki Blizzard) lub jako części sieci gromadzących treści;
  8. ułatwiał, tworzył i utrzymywał jakichkolwiek nieautoryzowanych połączeń z Grą lub Usługą, w tym między innymi (a) połączeń z nieautoryzowanym serwerem, który emuluje lub próbuje emulować Usługę, oraz (b) połączeń z wykorzystaniem programów lub narzędzi stron trzecich; lub
  9. próbował sprzedawać, podlicencjonować, pożyczać, udostępniać lub przekazywać informacji o zabezpieczeniach, czy w jakikolwiek inny sposób przekazywać kopii Gry lub praw do niej innym osobom nie uwzględnionym w niniejszej Umowie, ani pozwalał innym osobom używać Gry i/lub Konta.
 3. Usługa i Warunki Użytkowania

  Warunki Użytkowania regulują wszystkie aspekty rozgrywki. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na Warunki Użytkowania, to (a) nie może zarejestrować Konta w celu korzystania z Gry i (b) może zwrócić Grę w miejscu zakupu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu lub skontaktować się ze spółką Blizzard, wysyłając wiadomość ze strony http://www.battle.net/support, aby odzyskać pełną kwotę zakupu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu. Po zaakceptowaniu warunków Umowy Licencyjnej i Warunków Użytkowania Użytkownik nie ma już prawa do zwrotu kosztów.
 4. Prawa własności

  Wszelkie tytuły, prawa własności i prawa własności intelektualnej związane z Grą i wszystkimi jej kopiami (w tym między innymi wszystkie tytuły, kod komputerowy, tematy, obiekty, postacie, nazwy, opowieści, dialogi, slogany, lokacje, koncepcje, grafiki koncepcyjne, projekty struktur i krajobrazu, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne i nagrania, efekty audiowizualne, fabuły, podobieństwa postaci, metody działania, prawa autorskie i wszelka dokumentacja) są własnością spółek Blizzard Entertainment lub Blizzard, albo też są przez nie licencjonowane. Gra jest chroniona prawem autorskim USA, traktatami międzynarodowymi i innymi przepisami. Gra może zawierać materiały licencjonowane przez strony trzecie, a licencjodawcy tych materiałów mogą dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy. Użytkownik nie może rościć sobie żadnych praw do jakiejkolwiek funkcji lub treści zawartej w Grze lub powiązanej z Kontem.
 5. Załączone oprogramowanie

  Nośnik, na którym zapisano Grę może zawierać oprogramowanie i/lub treści, które wymagają zaakceptowania dodatkowej licencji przed jego użyciem („Oprogramowanie dodatkowe”). Użytkownik wyraża zgodę na zainstalowanie przez Blizzard Oprogramowania dodatkowego na dysku twardym użytkownika w ramach procesu instalacji Gry. Użytkownik wyraża również zgodę, że nie będzie otwierał, używał, dystrybuował, kopiował, prezentował, dokonywał wstecznej inżynierii, pozyskiwał kodu źródłowego, modyfikował, demontował, dekompilował ani tworzył dzieł pochodnych na podstawie Oprogramowania dodatkowego, o ile nie otrzyma do tego stosownej licencji wraz z ważnym kluczem alfanumerycznym, który pozwoli na aktywację całości lub części Oprogramowania dodatkowego. Warunki Umowy dla Oprogramowania dodatkowego wyświetlane podczas instalacji lub aktywacji Oprogramowania dodatkowego zastąpią niniejszą Umowę, ale tylko w odniesieniu do Oprogramowania dodatkowego i tych części Oprogramowania dodatkowego, dla których Użytkownik otrzyma licencję od spółki Blizzard. Niezależnie od powyższych zapisów Użytkownik może wykonać jedną (1) kopię zapasową Oprogramowania dodatkowego.
 6. Brak możliwości przenoszenia lub dalszego licencjonowania

  NINIEJSZA GRA JEST PRZEKAZYWANA NA LICENCJI, A NIE SPRZEDAWANA. ZARÓWNO GRA, JAK I LICENCJA NADANA W PUNKCIE 1 NIE MOGĄ BYĆ PODLICENCJONOWANE ANI PRZENOSZONE NA INNE OSOBY LUB PODMIOTY, A KAŻDA TAKA CZYNNOŚĆ ZOSTANIE UZNANA ZA NIEWAŻNĄ.
 7. Zgoda na monitorowanie

  PODCZAS REJESTRACJI KONTA BATTLE.NET UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, CO NASTĘPUJE: PODCZAS DZIAŁANIA GRA MOŻE MONITOROWAĆ PAMIĘĆ RAM KOMPUTERA W CELU WYKRYWANIA NIEAUTORYZOWANYCH PROGRAMÓW STRON TRZECICH, KTÓRE DZIAŁAJĄ RÓWNOLEGLE Z GRĄ. „NIEAUTORYZOWANY PROGRAM STRON TRZECICH” DEFINIUJE SIĘ JAKO DOWOLNE OPROGRAMOWANIE INNEGO AUTORA ZAKAZANE W PUNKCIE 2. JEŚLI GRA WYKRYJE NIEAUTORYZOWANY PROGRAM STRONY TRZECIEJ, (a) MOŻE PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ DO SPÓŁKI BLIZZARD, W TYM MIĘDZY INNYMI: NAZWĘ KONTA, SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NIEAUTORYZOWANEGO PROGRAMU, GODZINĘ I DATĘ, I/LUB (b) SPÓŁKA BLIZZARD MOŻE ZREALIZOWAĆ CZĘŚCIOWO/WSZYSTKIE SWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY BEZ KONIECZNOŚCI POWIADAMIANIA O TYM UŻYTKOWNIKA.
 8. Rozwiązanie umowy

  W przypadku niespełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej, Blizzard wyśle stosowne ostrzeżenie. W przypadku poważnego naruszenia Umowy Licencyjnej, spółka Blizzard będzie mieć prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Poważne naruszenia to pogwałcenia ważnych ustaleń zawartych w punkcie 2 niniejszej Umowy lub też wielokrotne naruszenia pozostałych postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej, wliczając w to dalsze nieprzestrzeganie jej ustaleń mimo otrzymania wcześniejszego ostrzeżenia.
 9. Przepisy dotyczące praw eksportowych

  Gry nie wolno reeksportować, pobierać lub w inny sposób eksportować do (obywatela lub rezydenta) kraju, na który USA nałożyły embargo lub do jakiejkolwiek osoby znajdującej się na Liście Wyłączonych Obywateli lub Podmiotów przygotowanej przez Departament Handlu USA (U.S. Commerce Department's Denied Persons List or Entity List). Użytkownik gwarantuje, że nie przebywa, nie podlega rządowi ani nie jest obywatelem kraju z którejkolwiek z takich list.
 10. Patche i aktualizacje

  Blizzard Entertainment i/lub Blizzard może wprowadzać lub stosować poprawki, aktualizacje i modyfikacje do Gry, które Użytkownik musi zainstalować, aby kontynuować korzystanie z Gry. Blizzard Entertainment i/lub Blizzard może aktualizować Grę zdalnie, w tym między innymi Grę znajdującą się na komputerze użytkownika, bez wiedzy Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, by spółka Blizzard stosowała i instalowała takie poprawki, aktualizacje i modyfikacje.
 11. Ograniczenia. Czas trwania składnika „sieciowego” Gry

  Niniejsza Gra służy do gry „online” i przed użyciem musi łączyć się z Internetem za pośrednictwem Usługi dostarczonej przez Blizzard Entertainment. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie połączenia internetowego i za opłaty z nim związane, które będzie ponosić. Blizzard dołoży wszelkich starań, by Usługę dostarczać codziennie i przez cały dzień. Blizzard zastrzega sobie jednak prawo do zawieszenia Usługi dla celów konserwacji, testowania, wymiany i naprawy wyposażenia telekomunikacyjnego związanego z Grą, jak również do przerw w transmisji lub wszelkich innych potrzeb operacyjnych systemu.
  Niniejsza Gra służy do rozgrywki „sieciowej” i musi łączyć się z Internetem za pośrednictwem Usługi dostarczonej przez spółkę Blizzard, aby rozgrywka była możliwa. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie połączenia internetowego oraz za wszelkie opłaty z nim związane. Blizzard dołoży wszelkich starań, by Usługę dostarczać codziennie i przez cały dzień. Blizzard zastrzega sobie jednak prawo do zawieszenia Usługi dla celów konserwacji, testowania, wymiany i naprawy wyposażenia telekomunikacyjnego związanego z Grą, jak również do przerw w transmisji lub wszelkich innych potrzeb operacyjnych systemu. Z wyjątkiem nagłych sytuacji Blizzard z 24-godzinnym wyprzedzeniem powiadomi Użytkownika o tymczasowej przerwie w działaniu Gry za pośrednictwem wiadomości na ekranie logowania. Blizzard zgadza się zapewniać serwery i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Usługi, dopóki Gra nie przestanie być wydawana. Gra będzie uznana za niewydawaną po dacie zaprzestania jej produkcji i/lub dystrybucji przez Blizzard Entertainment lub spółki powiązane. Po tym czasie spółka Blizzard może, według uznania, nadal zapewniać Usługę lub przekazać licencję na zapewnianie Usługi stronom trzecim. Nic w treści niniejszej Umowy nie stanowi zobowiązania spółki Blizzard do zapewniania usługi po zaprzestaniu wydawania Gry. W przypadku gdy spółka Blizzard uzna, że w jej najlepszym interesie jest zaprzestanie zapewniania Usługi lub przekazanie licencji zapewniania Usługi stronom trzecim, powiadomi o tym Użytkownika co najmniej trzy (3) miesiące wcześniej. Ani Usługa ani zgoda spółki Blizzard na zapewnianie Usługi nie może być traktowana jako wynajęcie lub też dzierżawa czasu albo miejsca na serwerach Blizzard lub innej technologii.
 12. Dodatkowa gwarancja producenta na detaliczną wersję Gry

  Niniejsza gwarancja nie zmienia ani nie ogranicza gwarancji ustawowej zapewniającej możliwość dochodzenia roszczeń względem sprzedawcy Gry. Jest to dodatkowa gwarancja zapewniana przez spółkę Blizzard na mocy umowy. Jeśli nośnik z Grą (np. płyta CD-ROM lub DVD) został zakupiony na obszarze Unii Europejskiej i okaże się wadliwy, a Użytkownik poinformuje o tym fakcie spółkę Blizzard w ciągu (i) dwóch (2) miesięcy od dnia wykrycia wady oraz (ii) w ciągu dwóch (2) lat od daty zakupu Gry, to po przekazaniu dowodu zakupu i wadliwego nośnika spółka Blizzard, według własnego uznania, 1) naprawi wadę; 2) wymieni Grę lub 3) zwróci pieniądze.
 13. Ograniczenie odpowiedzialności

  1. W zgodzie z obowiązującym prawem spółka Blizzard ponosi odpowiedzialność (i) w przypadku celowego naruszenia warunków umowy, (ii) w przypadku rażącego zaniedbania, (iii) za szkody wynikające z obrażeń fizycznych i utraty zdrowia lub (iv) w przypadku naruszenia stosownych ustaw o odpowiedzialności z powodu wad produktu. Rażące zaniedbania odnoszą się do działania lub niedopatrzenia wynikającego ze znaczącego niedbalstwa oraz wyraźnego lekceważenia obowiązków.
  2. Nie ograniczając odpowiedzialności z art. 13.1 niniejszej Umowy, spółka Blizzard ponosi odpowiedzialność za drobne zaniedbania jedynie w przypadku złamania zobowiązań wynikających z umowy. Zobowiązanie wynikające z umowy to każde zobowiązanie, (i) które jest niezbędne do wypełnienia niniejszej Umowy, (ii) którego złamanie naraziłoby na szwank cel niniejszej Umowy, a także (iii) które domyślnie przyjmuje się za pewnik. W takich przypadkach odpowiedzialność będzie ograniczać się do typowych, możliwych do przewidzenia szkód. Drobne zaniedbania oznaczają każde zaniedbania, które nie są rażącymi zaniedbaniami.
 14. Prawa w wypadku naruszenia Umowy

  Gra, a także znaki towarowe i treści chronione prawem autorskim w Grze oraz powiązane z Grą, stanowią chronioną prawem autorskim własność spółki Blizzard Entertainment i dzięki wysiłkom Blizzard Entertainment zyskały znaczną popularność i uznanie. W razie poważnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Blizzard Entertainment zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dostępnych licencjodawcy własności intelektualnej działań prawnych, mających na celu ochronę swoich praw własności. W przypadku kiedy Blizzard Entertainment jest stroną wygrywającą sprawę, Blizzard Entertainment będzie korzystać z wszelkich dostępnych działań prawnych w celu odzyskania strat, poniesionych kosztów procesowych i opłat dla prawników.
 15. Zmiany w Umowie

  Spółka Blizzard może okazjonalnie zmieniać lub modyfikować niniejszą Umowę Licencyjną. W takim przypadku spółka Blizzard powiadomi Użytkownika o wszelkich wprowadzonych zmianach lub modyfikacjach za pośrednictwem specjalnej wiadomości. Jeśli w ciągu jednego (1) miesiąca po opublikowaniu tej wiadomości Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu co do zmienionej Umowy Licencyjnej, dalsze korzystanie z gry Diablo III oznaczać będzie, że Użytkownik wyraża zgodę na nową wersję Umowy. W specjalnej wiadomości spółka Blizzard przypomni Użytkownikowi, że dalsze korzystanie z gry po upływie jednego (1) miesiąca od daty otrzymania wiadomości, oznacza zaakceptowanie wszystkich zmian. Te zmiany lub modyfikacje nie wpłyną na ogólną charakterystykę świadczonej Usługi.
 16. Różne

  Niniejsza Umowa podlega prawom obowiązującym w kraju zamieszkania Użytkownika. W przypadku gdyby jakikolwiek przepis niniejszej Umowy Licencyjnej został uznany przez sąd lub przez inny trybunał o odpowiedniej jurysdykcji za niewykonalny i/lub nieważny, to pozostałe postanowienia Umowy Licencyjnej zachowają pełną moc. Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi całkowite porozumienie między stronami w odniesieniu do omawianego przedmiotu i zastępuje wszelkie poprzednie umowy ustne lub pisemne, o ile Umowa Licencyjna będzie współistnieć z Warunkami Użytkowania, a nie je zastępować. W przypadku konfliktu między Umową i Warunkami Użytkowania, postanowienia niniejszej Umowy mają pierwszeństwo. Punkty 4, 13, 14 i 16 Umowy pozostaną ważne po zakończeniu Umowy z dowolnego powodu.