Umowa licencyjna użytkownika końcowego Diablo III na konsole
Umowa licencyjna użytkownika końcowego Diablo III na konsole

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Diablo III na konsole (PS3™ i Xbox®)

NINIEJSZY PROGRAM JEST PRZEKAZYWANY NA LICENCJI, A NIE SPRZEDAWANY. INSTALUJĄC PROGRAM LUB KORZYSTAJĄC Z NIEGO W INNY SPOSÓB (OPISANY PONIŻEJ), UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. W RAZIE NIEWYRAŻENIA ZGODY NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, NIE WOLNO INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ TEGO PROGRAMU.

  Program „Diablo® III” gra interaktywna oraz wszystkie pliki dostarczone przez Blizzard Entertainment, Inc. (za pośrednictwem transmisji sieciowej lub w inny sposób) w celu „poprawienia”, zaktualizowania lub zmodyfikowania programu, jak również wszelkie materiały drukowane i dokumentacja elektroniczna („Instrukcja”) wraz z wszelkimi kopiami i pracami pochodnymi oprogramowania oraz Instrukcji (łącznie nazywane „Programem”), są chronione prawem autorskim i stanowią dzieło spółki Blizzard Entertainment, Inc. lub jej licencjodawców („Blizzard Entertainment”), która przekazała na licencji prawa do użytkowania Programu w Unii Europejskiej francuskiej spółce Blizzard Entertainment International SAS, z siedzibą pod adresem: 145 rue Yves Le Coz, 78000 Versailles, Francja („Blizzard”). Wszelkie sposoby korzystania z Programu podlegają warunkom niniejszej Umowy Licencyjnej („Umowa Licencyjna” lub „Umowa”). Program jest dystrybuowany wyłącznie dla autoryzowanych użytkowników końcowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej. Użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie lub dystrybuowanie Programu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy jest bezwzględnie zabronione.

  Nadanie ograniczonej licencji na użytkowanie

  Pod warunkiem akceptacji i przestrzegania niniejszej Umowy spółka Blizzard niniejszym nadaje, a Użytkownik akceptuje, niepodlegającą przeniesieniu i podlicencjonowaniu, niewyłączną licencję na użytkowanie jednego egzemplarza Programu do niekomercyjnych celów rozrywkowych. Niniejsza licencja podlega następującym ograniczeniom, w których Użytkownik zgadza się, że nie będzie:
  • W całości lub w części kopiował ani reprodukował (z wyjątkiem opisanych sytuacji), tłumaczył, dokonywał inżynierii wstecznej, pozyskiwał kodu, modyfikował, demontował, dekompilował lub tworzył dzieł pochodnych w oparciu o Program, o ile wyraźnie nie zezwolą na to postanowienia art. 6 dyrektywy Rady 91/250/EWG z 14 maja 1991 r., dotyczące prawnej ochrony programów komputerowych;
  • Stosował oszustw, oprogramowania automatycznego (botów), hakował, modyfikował ani używał jakiegokolwiek innego oprogramowania stron trzecich zaprojektowanego do modyfikowania komfortu użytkowania Programu, a w szczególności modów, które naruszają niniejszą Umowę Licencyjną lub Warunki Użytkowania;
  • Wykorzystywał luk w Programie ani żadnej jego części do jakichkolwiek celów komercyjnych bez wyraźnej zgody spółki Blizzard;
  • Modyfikował ani doprowadzał do modyfikowania jakichkolwiek plików, które stanowią część Programu, w sposób niedozwolony przez spółkę Blizzard;
  • Tworzył, dostarczał ani rozwijał usługi kojarzenia gier dla Programu, przechwytywał, emulował ani przekierowywał protokołów komunikacji używanych przez spółkę Blizzard, do jakichkolwiek celów, a w szczególności do niedozwolonej gry przez Internet, gier sieciowych (chyba że otrzyma na to wyraźną zgodę spółki Blizzard) lub jako element sieci gromadzących treści;
  • Ułatwiał, tworzył i utrzymywał jakichkolwiek nieautoryzowanych połączeń z Programem, w tym między innymi (a) połączeń z nieautoryzowanym serwerem, który emuluje lub próbuje emulować Program, oraz (b) połączeń z wykorzystaniem programów lub narzędzi stron trzecich; lub
  • Próbował sprzedawać, licencjonować, pożyczać, dzierżawić lub przekazywać informacji o zabezpieczeniach czy w jakikolwiek inny sposób przekazywać kopii Programu lub praw do niej innym stronom nie uwzględnionym w niniejszej Umowie.

  Eksport

  Program nie może być re-eksportowany, pobierany lub w inny sposób eksportowany do innego kraju (lub do jego obywatela bądź rezydenta), wobec którego rząd USA utrzymuje sankcje gospodarcze, ani do żadnej z osób z listy Osób Objętych Sankcjami (Specially Designated Nationals) prowadzonej przez Departament Skarbu USA lub Listy Osób Wykluczonych (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu USA. Użytkownik oświadcza niniejszym i gwarantuje, że nie jest obywatelem któregokolwiek z wyżej wymienionych krajów, nie znajduje się pod wpływem kontroli takiego kraju, ani też nie przebywa na jego terytorium, oraz że nie znajduje się na żadnej z wymienionych list.

  Poprawki i aktualizacje

  Blizzard Entertainment i/lub Blizzard może wprowadzać lub stosować poprawki, aktualizacje i modyfikacje do Programu, które Użytkownik musi zainstalować, aby kontynuować korzystanie z Programu. Blizzard Entertainment i/lub Blizzard może aktualizować Program zdalnie, w tym także Program znajdujący się na systemie użytkownika, bez wiedzy Użytkownika. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę, by spółka Blizzard stosowała i instalowała takie poprawki, aktualizacje oraz modyfikacje.

  Dodatkowa gwarancja producenta na detaliczną wersję Programu

  Niniejsza gwarancja nie zmienia ani nie ogranicza gwarancji ustawowej zapewniającej możliwość dochodzenia roszczeń względem sprzedawcy Programu. Jest to dodatkowa gwarancja zapewniana zgodnie z umową przez spółkę Blizzard. Jeśli nośnik z Programem (np. płyta CD-ROM lub DVD) został zakupiony na obszarze Unii Europejskiej i okaże się wadliwy, a Użytkownik poinformuje o tym fakcie spółkę Blizzard w ciągu (i) dwóch (2) miesięcy od dnia wykrycia wady oraz (ii) w ciągu dwóch (2) lat od daty zakupu Programu, to po przekazaniu dowodu zakupu i wadliwego nośnika, spółka Blizzard według własnego uznania 1) naprawi wadę, 2) wymieni Program lub 3) zwróci pieniądze.

  Ograniczenie odpowiedzialności

  W zgodzie z obowiązującym prawem, spółka Blizzard ponosi odpowiedzialność (i) w przypadku celowego złamania Warunków Umowy, (ii) w przypadku rażącego zaniedbania, (iii) za szkody wynikające z obrażeń fizycznych i utraty zdrowia lub (iv) w przypadku naruszenia stosownych ustaw o odpowiedzialności z powodu wad produktu. Rażące zaniedbania odnoszą się do działania lub niedopatrzenia wynikającego ze znaczącego niedbalstwa oraz wyraźnego lekceważenia obowiązków.

  Nie ograniczając określonej powyżej odpowiedzialności, spółka Blizzard ponosi odpowiedzialność za drobne zaniedbania jedynie w przypadku złamania zobowiązań wynikających z Umowy. Zobowiązanie wynikające z Umowy to każdy rodzaj zobowiązania, (i) który jest niezbędny do wypełnienia niniejszej Umowy, (ii) którego złamanie zagroziłoby celowi niniejszej Umowy, a także (iii) które domyślnie przyjmuje się za pewnik. W takich przypadkach, odpowiedzialność ograniczać się będzie do typowych, możliwych do przewidzenia szkód. Drobne zaniedbania oznaczają każde zaniedbania, które nie są rażącymi zaniedbaniami.

  Gromadzenie danych

  W przypadku aktywnego połączenia z Internetem Blizzard może gromadzić dane dotyczące gry (w tym, lecz nie wyłącznie, adresy IP, status postaci, postęp gry i osiągnięcia) z konsoli za pośrednictwem Demonware, Inc. lub Demonware, Ltd., spółki grupy Activision Blizzard, do której należy Blizzard. Blizzard pozostanie administratorem danych. Wyłącznym celem gromadzenia danych jest dostarczenie usług związanych z dopasowywaniem, statystyk oraz innych usług dotyczących gry.

  Rozwiązanie umowy

  W przypadku niespełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków zawartych w niniejszej Umowie Licencyjnej, Blizzard wyśle stosowne ostrzeżenie. W przypadku poważnego naruszenia Umowy Licencyjnej, Blizzard będzie mieć prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Poważne naruszenia to pogwałcenia ważnych ustaleń zawartych w paragrafie traktującym o nadaniu licencji lub też wielokrotne naruszenia pozostałych postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej, wliczając w to dalsze nieprzestrzeganie jej ustaleń mimo otrzymania wcześniejszego ostrzeżenia.

  Prawa w wypadku naruszenia Umowy

  Program, a także znaki towarowe i treści chronione prawem autorskim w Programie oraz powiązane z Programem, stanowią chronioną prawem autorskim własność spółki Blizzard Entertainment, i dzięki wysiłkom Blizzard Entertainment zyskały znaczną popularność i uznanie. W razie poważnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Blizzard Entertainment zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dostępnych licencjodawcy własności intelektualnej działań prawnych mających na celu ochronę swoich praw własności. W przypadku, kiedy Blizzard Entertainment jest stroną wygrywającą sprawę, Blizzard Entertainment będzie korzystać z wszelkich dostępnych działań prawnych w celu odzyskania strat, poniesionych kosztów procesowych i honorariów reprezentantów prawnych.

  Różne

  Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi całkowite porozumienie między stronami w odniesieniu do omawianego przedmiotu i zastępuje wszelkie poprzednie umowy ustne lub pisemne. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona jedynie w formie pisemnej po podpisaniu jej przez obie strony. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy okażą się niewykonalne, uznaje się je za niebyłe, zaś pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają w pełnej mocy. Niniejsza Umowa podlega prawom obowiązującym w kraju zamieszkania Użytkownika. W przypadku, gdyby jakikolwiek zapis niniejszej Umowy Licencyjnej został uznany przez sąd lub przez inny trybunał o odpowiedniej jurysdykcji za niewykonalny i/lub nieważny, to pozostałe zapisy Umowy Licencyjnej pozostaną w pełnej mocy.