Licencja zawodów społecznościowych
Licencja zawodów społecznościowych
  Licencja zawodów społecznościowych

  Wszyscy, którzy chcą bezproblemowo zorganizować zawody społecznościowe w StarCraft, StarCraft® II, World of Warcraft®, Warcraft® III, Hearthstone®: Heroes of Warcraft®, Diablo® III, Heroes of the Storm® lub Overwatch®, powinni wykonać opisane poniżej kroki.

  Krok 1: Sprawdzenie, czy do uzyskania oficjalnej licencji wymagany jest kontakt z Blizzardem

  W większości przypadków nie ma takiej potrzeby. Można organizować różne imprezy bez konieczności uzyskania licencji zawodów społecznościowych od spółki Blizzard, o ile spełnione zostaną poniższe warunki.

  Przed rozpoczęciem organizacji zawodów, które nie spełniają wszystkich poniższych warunków, należy to z nami skonsultować. Chcemy z wami współpracować, aby zawody były satysfakcjonujące zarówno dla graczy i widzów, jak i organizatorów. Na początek prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia zawodów, a następnie skontaktujemy się z wami, aby ustalić przebieg współpracy.

  Warunki licencji zawodów społecznościowych
  • Świadczenia
   • o Łączna wartość świadczeń, w tym nagród rzeczowych i pieniężnych, wynagrodzeń, zwrotów i innych form pokrycia kosztów podróży i zakwaterowania, a także honorariów wypłacanych przez organizatorów i sponsorów graczom, drużynom i właścicielom drużyn za udział w zawodach („Świadczenia”), musi spełniać następujące warunki:
    • Świadczenia nie mogą przekraczać kwoty 10 000 USD (słownie: dziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich) bądź jej równowartości dla jednego wydarzenia; oraz
    • Świadczenia nie mogą przekraczać kwoty 50 000 USD (słownie: pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich) bądź jej równowartości dla wszystkich wydarzeń, których dana osoba fizyczna lub prawna jest organizatorem lub gospodarzem w ciągu 12 miesięcy na mocy niniejszej licencji zawodów społecznościowych.
   • O ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami (w tym uprawniającymi do udziału zależnie od miejsca zamieszkania), organizatorzy mogą pobierać od graczy i/lub drużyn wpisowe za udział w zawodach społecznościowych, pamiętając o następujących wytycznych:
    • W przypadku zawodów w StarCraft, StarCraft® II, World of Warcraft®, Warcraft® III, Hearthstone®: Heroes of Warcraft®, Diablo® III, Heroes of the Storm® lub Overwatch®, niemal wszystkie kraje i stany pozwalają organizatorom zawodów na pobieranie wpisowego; oraz
    • W przypadku zawodów w Hearthstone organizatorzy muszą wykluczyć osoby zamieszkałe w Północnej Dakocie, Maryland, Connecticut i Arizonie z udziału w zawodach, w których przewidziano wpisowe i nagrody pieniężne. Ponadto niektóre kraje mogą zabraniać organizowania zawodów w Hearthstone, w których przewidziano wpisowe i nagrody pieniężne.
   • Jeśli organizatorzy pobierają od graczy i/lub drużyn wpisowe za udział w zawodach, wartość Świadczeń musi być przynajmniej równa łącznej wartości wniesionych opłat za wpisowe.
  • Transmisja
   • Organizatorzy zawodów mogą transmitować rozgrywki w internecie oraz za pośrednictwem dowolnej wybranej przez siebie usługi transmisji na żywo;
   • Maksymalne przychody z transmisji internetowej lub usługi transmisji na żywo (np. Twitch, YouTube, Hitbox, Azubu, Facebook itp.) nie mogą przekroczyć kwoty 100 000 USD (słownie: sto tysięcy dolarów amerykańskich). Dotyczy to transmisji związanych z organizowanymi zawodami – bez względu na to, czy przychody te będą miały postać sponsoringu, opłat za transmisję, materiałów lub usług promocyjnych, czy też innych płatności;
   • Organizatorom nie zezwala się na pobieranie od widzów jakichkolwiek opłat za oglądanie zawodów przez internet;
   • W przypadku transmitowania zawodów przez internet, organizatorzy są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniej moderacji czatu, aby zapobiec wulgarnym, obraźliwym i innym niestosownym zachowaniom;
   • Zabronione jest transmitowanie zawodów w telewizji; oraz
   • o Organizatorzy muszą przestrzegać polityki Blizzard w zakresie filmów.
  • Artykuły promocyjne
   • Niedozwolona jest sprzedaż artykułów promocyjnych opatrzonych jakąkolwiek marką gry lub spółki Blizzard. Organizatorzy zainteresowani taką formą współpracy powinni wypełnić formularz zgłoszenia zawodów.。
  • Widownia na żywo
   • Organizatorom nie zezwala się na pobieranie od widzów jakichkolwiek opłat za oglądanie zawodów na żywo.
  • Korzystanie ze znaków towarowych Blizzarda
  • Finansowanie społecznościowe
   • W przypadku organizowania jakichkolwiek form finansowania społecznościowego zawodów, organizatorzy muszą wyraźnie zaznaczyć, że są one objęte licencją zawodów społecznościowych Blizzarda oraz podać odnośnik do niniejszych warunków.
   • Konieczne jest wyraźne zaznaczenie, że Blizzard nie wspiera, ani nie sponsoruje danej kampanii finansowania społecznościowego; oraz
   • Wszelkie przychody z kampanii finansowania społecznościowego muszą być przeznaczone na rozwój i promocję wydarzenia i żadna ich część nie może być zachowana w postaci zysku;
  • Reklama i sponsorowanie
   • Z zawodami nie może być związana żadna forma hazardu, w tym loterie czy zakłady e-sportowe.
   • Wśród sponsorów zawodów nie mogą znaleźć się firmy, które sprzedają bądź promują następujące produkty:
    • pornografię (lub inne produkty skierowane wyłącznie dla dorosłych);
    • alkohol;
    • tytoń lub papierosy;
    • broń palną;
    • usługi oferowane przez internetowe witryny hazardowe; lub
    • jakiekolwiek firmy, których działalność jest szkodliwa dla spółki Blizzard (łamanie zabezpieczeń informatycznych, usługi związane z nielegalnym pozyskiwaniem i sprzedażą złota, sprzedaż kont użytkowników, sprzedaż kluczy produktów).
  • Prawa spółki Blizzard Entertainment do promocji i użytku zawartości z zawodów
   • Warunkiem udzielenia przez spółkę Blizzard pozwolenia na organizację zawodów na mocy niniejszej licencji jest wyrażenie zgody przez organizatora na to, aby Blizzard wedle uznania promował organizowane zawody i wykorzystywał ich wyniki w kwalifikacjach do zawodów sponsorowanych przez spółkę Blizzard; oraz
   • Dodatkowo, prowadzący lub sponsorujący zawody organizowane na mocy licencji zawodów społecznościowych muszą udzielić spółce Blizzard nieograniczonej czasowo i nieodpłatnej licencji na transmisję zawartości, skrótów, filmów i ujęć oraz wiadomości związanych z zawodami w ramach następujących pól eksploatacji: kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub publicznego odtwarzania tychże, a także przekazywania tych praw osobom trzecim na mocy osobnych licencji.
  • Wzajemny szacunek i fair-play
   • Regulamin zawodów powinien sprzyjać dobrej zabawie i zaangażowaniu zawodników. Głównym kryterium decydującym o zwycięstwie lub przegranej w meczach podczas zawodów powinien być poziom umiejętności uczestników w danej grze;
   • Organizatorzy i sponsorzy muszą przestrzegać pozostałych zasad i polityk spółki Blizzard, które mogą być okresowo zmieniane i uzupełniane. Jeśli jakakolwiek inna polityka spółki Blizzard nie gwarantuje jakiegoś prawa, uznaje się je za nieprzysługujące;
   • Zawody muszą być zgodne ze wszelkimi obowiązującymi przepisami i uregulowaniami prawnymi oraz politykami i zasadami stron świadczących usługi transmisji przez internet lub transmisji na żywo w ramach obsługi gier podczas zawodów; oraz
   • Blizzard zastrzega sobie prawo do cofnięcia licencji na organizację zawodów, jeżeli promują lub odnoszą się do wartości lub postaw sprzecznych z podstawowymi wartościami Blizzarda, przy czym ich interpretacja pozostaje w gestii spółki Blizzard.
  • Pozostałe kwestie prawne
   • Organizatorzy zgadzają się na udzielenie spółce Blizzard wglądu w księgi rachunkowe i oficjalne dokumenty w celu zapewnienia zgodności z niniejszą Umową; oraz
   • W przypadku jakichkolwiek sporów między organizatorami a spółką Blizzard, organizatorzy zgadzają się na ich rozwiązanie na drodze polubownej w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem stanu Kalifornia, przy zachowaniu właściwości sądów powszechnych hrabstwa Orange w stanie Kalifornia.
  Jeśli organizatorzy zawodów społecznościowych spełniają wszystkie powyższe warunki, mogą przystąpić do organizacji bez konieczności uzyskiwania dalszej licencji od spółki Blizzard. Zawody odbywające się na mocy powyższej licencji nie będą oficjalnie wspierane ani zatwierdzone przez Blizzarda, a organizatorzy muszą poinformować uczestników o tym fakcie. Licencja zawodów społecznościowych oznacza wyłącznie, że Blizzard udzielił organizatorom pozwolenia na przeprowadzenie zawodów społecznościowych na platformie Battle.net, pod warunkiem spełnienia określonych warunków i zaakceptowania oraz przestrzegania przez organizatora obowiązków zawartych w niniejszej licencji zawodów społecznościowych. Organizatorzy zawodów ponoszą odpowiedzialność za udowodnienie wiarygodności zawodów potencjalnym graczom i widzom. Blizzard zastrzega sobie prawo do zmiany, cofnięcia lub unieważnienia niniejszej licencji zawodów społecznościowych, w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia.

  Co jeśli chcę zorganizować zawody, w ramach których świadczenia przekraczają maksymalną łączną kwotę?


  Rewelacyjnie! Chcielibyśmy podjąć bliższą współpracę z takim organizatorem, aby pomóc w zapewnieniu sukcesu jego zawodom. W przypadku większych imprez tego typu możemy służyć pomocą – między innymi w promocji wydarzenia w danym regionie. Procedura organizacji rozpoczyna się wówczas od wystąpienia do Blizzarda z wnioskiem o licencję zawodów. Należy przejść do formularza zgłoszenia zawodów, aby już teraz rozpocząć procedurę uzyskiwania licencji. Czas zatwierdzenia wniosku zależy od poziomu i złożoności wymaganej licencji i może potrwać do czterech tygodni.

  Co jeśli chcę zorganizować zawody, które nie spełniają wszystkich powyższych warunków?


  Porozmawiajmy o tym. Chcemy z wami współpracować, aby zawody były satysfakcjonujące zarówno dla graczy i widzów, jak i organizatorów. Na początek prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia zawodów, a następnie skontaktujemy się z wami, aby ustalić przebieg współpracy.

  Krok 2: Uzyskanie miejsca na „białej liście”


  Aby zapewnić bezpieczeństwo platformy Battle.net dla wszystkich graczy, wprowadziliśmy szereg mechanizmów, które wykrywają i blokują określone adresy IP, jeśli zbyt wiele połączeń pochodzi z jednego źródła. Może to czasem powodować problemy w przypadku zorganizowanych zawodów, gdzie wiele komputerów w sieci lokalnej jest połączonych z internetem przy użyciu pojedynczego zewnętrznego adresu IP. Zgłoszenie zawodów Blizzardowi umożliwi nam dodanie do odpowiedniej białej listy adresów IP komputerów, które będą używane podczas turnieju. W przypadku większych zawodów w sieci lokalnej, z udziałem ponad 10 (słownie: dziesięciu) osób łączących się jednocześnie z internetem z ograniczonego zakresu adresów IP, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail na adres: tourneyinfo-eu@blizzard.com. W temacie tej wiadomości należy wpisać „Whitelist Request”, a w treści trzeba podać szczegółowe informacje na temat imprezy, jak również dane dotyczące adresów IP miejsca organizacji zawodów.

  Krok 3: Kto pyta, nie błądzi!


  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących organizacji turnieju, prosimy o kontakt pod adresem: tourneyinfo-eu@blizzard.com.