Warunki użytkowania Battle.net
Warunki użytkowania Battle.net
Ostatnie poprawki: 12.07.2013

Ważna uwaga: UAKTUALNIENIU ULEGŁY WARUNKI UŻYTKOWANIA BATLLE.NET.
Prosimy o przeczytanie zaktualizowanych WARUNKÓW UŻYTKOWANIA BATTLE.NETU. W przypadku, jeżeli jakiekolwiek zmiany niniejszych WARUNKÓW UŻYTKOWANIA BATTLE.NETU będą dla Ciebie („Użytkownika”) nie do przyjęcia lub będą powodować brak możliwości dalszego ich przestrzegania, możesz zaprzestać korzystania z Konta i rozwiązać umowę dotyczącą Konta zgodnie z Punktem 7.2 WARUNKÓW UŻYTKOWANIA BATTLE.NETU. Nieprzerwane korzystanie z Usługi po upływie jednego (1) miesiąca od niniejszego powiadomienia oznaczać będzie akceptację wszystkich wprowadzonych zmian. Poprzednią wersję WARUNKÓW UŻYTKOWANIA BATTLE.NETU można znaleźć tutaj.

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ UMOWĘ OKREŚLAJĄCĄ WARUNKI UŻYTKOWANIA. KORZYSTANIE Z USŁUGI JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEJ UMOWY PRAWNEJ. JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ WSZYSTKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z USŁUGI (W ROZUMIENIU PONIŻSZEJ DEFINICJI).

Dziękujemy za korzystanie z usługi Battle.net (zwanej dalej „Usługą”). Niniejsze Warunki Użytkowania (zwane dalej „Umową”) określają warunki regulujące dostęp do Usługi dostarczanej przez Blizzard Entertainment S.A.S., francuską spółkę z siedzibą przy 145 rue Yves Le Coz, 78000 Versailles, Francja (zwaną dalej „Blizzard” lub „my”). Niniejsza Umowa nie zastępuje Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (zwanej dalej „EULA”), która towarzyszy grom wydanym przez Blizzard (każda z nich zwana dalej „Grą”) lub wszelkich innych stosownych Warunków Użytkowania, które towarzyszą danej Grze („Warunki Korzystania z Określonej Gry”). EULA reguluje korzystanie z klienta Gry – z tej części Gry zainstalowanej na komputerze Użytkownika – natomiast niniejsza Umowa reguluje warunki korzystania z Usługi. W przypadku konfliktu między warunkami niniejszej Umowy a EULĄ i/lub wszelkimi Warunkami Korzystania z Określonej Gry, EULA i/lub Warunki Korzystania z Określonej Gry będą regulować i zastąpią ustalenia niniejszej Umowy.

 1. 1. Przyznanie ograniczonej licencji do korzystania z Usługi. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy oraz ich akceptacji i nieprzerwanego przestrzegania przez Użytkownika, niniejszym Blizzard udziela Użytkownikowi odwołalną, niezbywalną, niepodlegającą sublicencjonowaniu i niewyłączną licencję do korzystania z Usługi wyłącznie do własnych, niekomercyjnych celów rozrywkowych poprzez dostęp do niego za pomocą wyszukiwarki internetowej lub poprzez autoryzowanego, niezmodyfikowanego klienta Gry.
 2. 2. Dodatkowe ograniczenia licencji. Licencja udzielona Użytkownikowi w Punkcie 1 podlega ograniczeniom określonym w Punktach 1 i 2 (zwanym zbiorowo „Ograniczeniami Licencji”). Korzystanie z Usługi lub jakiejkolwiek Gry naruszające Ograniczenia Licencji będzie równoznaczne z naruszeniem praw autorskich spółki Blizzard w odniesieniu do Usługi i/lub Gry. Użytkownik wyraża zgodę, że pod żadnym warunkiem:
  1. 2.1 nie będzie tworzyć, ani stosować oszustw (cheatów), nie stworzy lub nie skorzysta z oprogramowania automatyzującego (botów), programów do włamywania się, modów lub wszelkich innych nieautoryzowanych programów stron trzecich stworzonych do modyfikowania Usługi, Gry lub rozgrywki.;
  2. 2.2 nie wykorzysta Usługi, Gry ani żadnej ich części do celów komercyjnych, w tym, między innymi, (a) używania w kawiarenkach internetowych, centrach gier komputerowych lub wszelkich innych instytucjach komercyjnych bez wyraźnej, pisemnej zgody Blizzard, jeżeli nie zostało to określone inaczej w EULA; (b) przekazywania lub ułatwiania przekazywania reklam lub ofert handlowych; (c) gromadzenia waluty, elementów i zasobów na sprzedaż poza Grą bez zgody Blizzard; (d) sprzedawania lub handlowania postaciami lub kontami z Gry za Usługę i/lub Grę; lub (e) wykonywania usług w ramach Gry w zamian za zapłatę poza Grą, np. power-leveling;
  3. 2.3 bez wcześniejszej pisemnej zgody spółki Blizzard nie użyje Usługi do wszelkich „e-sportów” lub grupowych konkursów sponsorowanych, promowanych lub udostępnianych przez wszelkie organizacje komercyjne lub niedochodowe;
  4. 2.4 bez zgody spółki Blizzard nie dokona zakupu ani sprzedaży za prawdziwe środki pieniężne lub w zamian za walutę w Grze, elementów lub zasobów, które mogą być użyte podczas Gry lub poza nią;
  5. 2.5 nie pozwoli osobom trzecim (z wyjątkiem osoby niepełnoletniej zgodnie z warunkami Punktu 4 poniżej) na korzystanie ze swojego konta w Usłudze lub Grze;
  6. 2.6 nie skorzysta z żadnego nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich, które może przechwycić, „wydobyć", lub w inny sposób gromadzić informacje z Gry lub Usługi lub za ich pośrednictwem. Chodzi tu między innymi o wszelkie oprogramowanie, które odczytuje obszary pamięci RAM wykorzystywane przez Grę lub Usługę do przechowywania informacji o postaciach lub środowisku Gry; jednak pod warunkiem, że Blizzard może, według własnego uznania, zezwolić na korzystanie z niektórych interfejsów użytkownika pochodzących od stron trzecich;
  7. 2.7 nie zmodyfikuje lub nie doprowadzi do modyfikacji jakichkolwiek plików, które są częścią Gry lub Usługi w sposób, który nie został wyraźnie dozwolony przez Blizzard;
  8. 2.8 nie udostępni, nie zapewni i nie rozwinie usług dopasowywania dla żadnej Gry lub Usługi, ani nie przechwyci, nie będzie emulował lub nie przekieruje protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych przez Blizzard w jakikolwiek sposób ani w jakimkolwiek celu. Dotyczy to między innymi nieautoryzowanej gry w Internecie, rozgrywek w sieci lokalnej lub w ramach sieci agregacji treści;
  9. 2.9 nie ułatwi, nie stworzy i nie utrzyma żadnego nieautoryzowanego połączenia do żadnej Gry lub Usługi, w tym, między innymi, (a) jakiegokolwiek połączenia z nieautoryzowanym serwerem, który emuluje lub próbuje emulować Usługę lub jakąkolwiek Grę; i (b) jakiegokolwiek połączenia przy użyciu programów lub narzędzi, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Blizzard; lub
  10. 2.10 nie zakłóci lub nie będzie uczestniczyć w zakłócaniu pracy (i) jakiegokolwiek komputera wykorzystywanego do wspierania Usługi lub jakiegokolwiek środowiska Gry (każde z nich zwane dalej „Serwerem”); lub (ii) rozgrywki innego gracza. WSZELKIE PRÓBY ZAKŁÓCANIA USŁUGI LUB PODWAŻANIA PRAWNIE UZASADNIONEGO DZIAŁANIA JAKIEJKOLWIEK GRY MOGĄ STANOWIĆ POGWAŁCENIE PRAWA KARNEGO LUB PRAWA CYWILNEGO.
 3. 3. Wymogi. Przed rozpoczęciem używania Usługi należy: (i) przeczytać, zrozumieć i zaakceptować niniejszą Umowę i Zasady Ochrony Danych Osobowych umieszczone pod adresem http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/about/privacy.html; i (ii) zarejestrować swoje konto w Usłudze (zwane dalej „Kontem”). Jeżeli Użytkownik pragnie uruchomić w Grę w ramach Usługi, należy dodatkowo: (i) przeczytać, zrozumieć i zaakceptować Zasady Obowiązujące w Grze znajdującą się na stronie https://eu.support.blizzard.com/pl-pl/article/ingame-policies, a także stosowne Warunki Korzystania z Określonej Gry oraz EULĘ dla każdej Gry, z której Użytkownik skorzysta przy użyciu Usługi; oraz (ii) nabyć ważną licencję na używanie danej Gry w Usłudze. Wszelkie koszty połączeń internetowych, jak również wszelkie dodatkowe koszty związane z dostępem do Usługi i korzystaniem z Gry przy użyciu Usługi będą pokrywane przez Użytkownika.
 4. 4. Korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie. Z zastrzeżeniem praw obowiązujących w kraju zamieszkania Użytkownika, osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Konta stworzonego przez ich rodzica lub opiekuna prawnego, za zgodą tegoż. Rodzic lub opiekun prawny wyrażający zgodę na korzystanie z Konta w Usłudze przez osobę niepełnoletnią, akceptuje tym samym niniejszą Umowę określającą Warunki Użytkowania w imieniu własnym i niepełnoletniego dziecka, oświadczając i gwarantując, iż będzie on odpowiedzialny za użytkowanie tego Konta przez swoje niepełnoletnie dziecko niezależnie od tego, czy zezwolił on, czy też nie, na daną operację, w tym między innymi, zaakceptowanie przez niepełnoletnie dziecko EULI do Gier, które są udostępnione w Usłudze i wszelkich Warunków Korzystania z Określonej Gry.
 5. 5. Dostęp do Usługi.
  1. 5.1 Spełnienie wymogów Konta. Konto może założyć wyłącznie „osoba fizyczna” w wieku 16 lat lub starsza. Niektóre Gry lub funkcje Usługi mogą nie być dostępne dla osób niepełnoletnich. Korporacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskie i inne podmioty prawne lub gospodarcze nie mogą otworzyć Konta. Osoby prywatne, którym Blizzard zabronił używania Usługi, nie mogą otworzyć ani używać Konta. Akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik oświadcza i gwarantuje spełnienie powyższych wymogów. W przypadku założenia Konta niespełniającego powyższych wymogów, spółka Blizzard zastrzega sobie prawo do podjęcia działań zmierzających do zawieszenia, zablokowania i/lub usunięcia Konta.
  2. 5.2 Zakładanie Konta. Podczas zakładania lub aktualizowania Konta w Usłudze, Użytkownik musi przekazać spółce Blizzard określone dane osobowe, takie jak: nazwisko, adres, adres e-mail i, w niektórych przypadkach, dane płatnicze. Podczas dodawania licencji danej Gry do Konta, należy podać nieużywany Klucz Autoryzacji przekazany przez spółkę Blizzard. Należy dodać licencję danej Gry do Konta przed rozpoczęciem rozgrywki w sieci, w przypadkach, w których ma to zastosowanie. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie dokładnych i kompletnych informacji na prośbę spółki Blizzard i na szybkie aktualizowanie tychże informacji w przypadku zmian.
  3. 5.3 Nazwa użytkownika i hasło. Podczas procesu zakładania Konta, Użytkownik może zostać poproszony o wybranie niepowtarzalnej nazwy użytkownika i/lub hasła (zbiorowo zwanych dalej „Danymi Logowania”). Nie należy udostępniać Konta ani Danych Logowania innym osobom niż osoby wyraźnie określone w niniejszym dokumencie. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie poufności Danych Logowania i nawet w wypadku świadomego lub nieświadomego zaniedbania, Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie Danych Logowania, włącznie z zakupami, niezależnie, czy zostały autoryzowane przez Użytkownika, czy też nie. Jeżeli Użytkownik dowie się lub będzie mieć jakiekolwiek powody, aby podejrzewać naruszenie bezpieczeństwa, w tym, między innymi, wszelką utratę, kradzież lub bezprawne ujawnienie Danych Logowania, należy bezzwłocznie powiadomić o tym spółkę Blizzard poprzez internetowy formularz kontaktowy pod adresem: https://eu.support.blizzard.com/pl-pl/ticket/submit.
  4. 5.4 Gra globalna. Niektóre Gry, które są dostępne w Usłudze posiadają funkcję „Gry globalnej”, która pozwala grać z osobami pochodzącymi spoza regionu, do którego przypisane jest konto Użytkownika. Funkcja „Gry globalnej” wymaga, aby część albo wszystkie z informacji osobistych dostarczonych podczas tworzenia Konta zostały przetransferowane na serwery Blizzard w regionie, w którym ma się odbywać gra. Przystępując do „Gry globalnej” Użytkownik wyraża zgodę na transfer swoich danych na serwery Blizzard w każdym z regionów, w których wykorzystywana będzie funkcja „Gry globalnej”. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zapoznać się polityką z prywatności Blizzard umieszczoną na stronie http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/about/privacy.html
 6. 6. Saldo Battle.net
  1. 6.1 Jeśli Użytkownik posiada aktywne konto, może korzystać z Usługi Salda Battle.net. Saldo Battle.net może zostać spieniężone w odniesieniu do niektórych z dostępnych w Usłudze produktów i usług, w tym Walutowych Domów Aukcyjnych „Diablo III”. Środki na Saldzie Battle.net można nabyć, używać i spieniężać w powiązaniu z Usługą na różne sposoby określone przez Blizzard. Bez względu na sposób nabycia, Salda Battle.net nie można przenieść na inne konto, nie posiada wartości gotówkowej i nie oferuje naliczania odsetek i, o ile nie wymaga tego prawo i zezwala na to niniejsza Umowa, nie podlega zwrotowi pieniężnemu w przypadku żadnej sumy ani wartości pieniężnej od Blizzard. Saldo Battle.net nie jest kontem depozytowym.
  2. 6.2 6.2 Aby umieścić środki na Koncie, należy wejść na stronę https://eu.account.blizzard.com/pl-pl/ebalance-purchase.html i wykonywać zamieszczone tam polecenia. Transakcje dodawania Salda Battle.net lub spieniężania Salda Battle.net podlegają Warunkom Sprzedaży dostępnym na stronie http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/about/termsofsale.html. Transakcje spieniężania Salda Battle.net w Walutowym Domu Aukcyjnym „Diablo III” nie podlegają Warunkom Sprzedaży, ale Warunkom Sprzedaży Walutowego Domu Aukcyjnego „Diablo III” dostępnym na stronie http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/legal/d3rmah_tou.html. Może minąć do pięciu (5) dni, zanim zakupy dokonane z użyciem Salda Battle.net zostaną udostępnione na Koncie. Mogą obowiązywać pewne minimalne kwoty przy zakupach po dodaniu Salda Battle.net do Konta. Ograniczona jest również maksymalna wartość Salda Battle.net, jak też maksymalna wartość wszystkich transakcji z użyciem Salda Battle.net przeprowadzanych dziennie. W celu sprawdzenia obowiązujących maksymalnych wartości dla Państwa waluty należy wejść na stronę https://eu.support.blizzard.com/pl-pl/article/battle-net-balance-faq. Blizzard zastrzega sobie prawo do zmiany maksymalnej i minimalnej kwoty w dowolnym momencie.
  3. 6.3 6.3 Użytkownik może dodać Saldo Battle.net do swojego konta w różnych walutach dostępnych w kraju zamieszkania, w celu spieniężenia Salda Battle.net dla niektórych towarów i/lub usług oferowanych w Usłudze. ABY POSIADAĆ SALDO BATTLE.NET POWYŻEJ PEWNEJ WARTOŚCI, NALEŻY PRZYPISAĆ AUTHENTICATOR DO KONTA BATTLE.NET. W celu sprawdzenia stosownej wartości dla obowiązującej waluty, należy wejść na stronę https://eu.support.blizzard.com/pl-pl/article/battle-net-balance-faq. Blizzard zastrzega sobie prawo do zmiany limitu wartości w każdej chwili. Battle.net Authenticator dla urządzeń przenośnych można pobrać ze strony https://eu.blizzard.com/pl-pl/account/support/mobile-auth-download.html. Blizzard nie będzie przesyłać wyciągu transakcji przeprowadzonych w obrębie Konta. Aby sprawdzić Saldo Battle.net załadowane na Konto i historię transakcji, należy wejść na stronę https://eu.account.blizzard.com/pl-pl/transaction-history.html.
  4. 6.4 6.4 Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie transakcje dokonane z użyciem Salda Battle.net, w tym te nieautoryzowane.
  5. 6.5 6.5 Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie użytkowanie Salda Battle.net. Jeżeli Użytkownik podejrzewa, że bezpieczeństwo jego konta zostało naruszone, prosimy skontaktować się z działem obsługi klienta spółki Blizzard https://eu.support.blizzard.com/pl-pl/ticket/submit. Stan Salda Battle.net będzie chroniony tylko od momentu, gdy Blizzard prześle wiadomość z potwierdzeniem, że otrzymano zgłoszenie Użytkownika o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa Konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy właściwa suma Salda Battle.net została dodana lub pobrana z Konta. Użytkownik może zobaczyć stan swojego Salda Battle.net na stronie zarządzania kontem. Należy pamiętać, że możemy wymagać dodatkowych informacji lub dokumentacji celem weryfikacji zgłoszenia Użytkownika. Od tego momentu Blizzard podejmie działania w celu zamrożenia Salda Battle.net, a następnie odblokowania Salda Battle.net, kiedy Blizzard przywróci Użytkownikowi kontrolę nad Saldem Battle.net.
  6. 6.6 6.6 Blizzard zastrzega sobie prawo do obniżenia, zlikwidowania, dezaktywacji lub zakończenia świadczenia usługi Salda Battle.net dodanej do Konta lub dostępu do Salda Battle.net, Walutowego Domu Aukcyjnego „Diablo III” lub innych Gier i funkcji Usługi, jeśli Blizzard ustali po śledztwie i zgodnie z Punktem 7.1 poniżej, że Użytkownik naruszył zasady Salda Battle.net lub wykorzystał je do oszustwa lub nielegalnego działania.
  7. 6.7 W przypadku ustalenia, że Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszanie bezpieczeństwa Kont, spółka Blizzard zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konta środków Salda Battle.net uzyskanych przez naruszanie bezpieczeństwa innych kont, zawieszenia dostępu do usług świadczonych Użytkownikowi przez Blizzard, takich jak: dostęp do domów aukcyjnych w Grze, całkowitego zamknięcia Konta z zastrzeżeniem postanowień Punktu 7.1 poniżej.
 7. 7. Zakończenie działania Usługi.
  1. 7.1 W przypadku nieprzestrzegania jakichkolwiek warunków zawartych w niniejszej Umowie, w Wewnętrznych Warunkach Gier i/lub EULI Gry, Blizzard ma prawo do przekazania Użytkownikowi ostrzeżenia informującego o naruszeniu. W przypadku poważnych naruszeń niniejszej Umowy, Wewnętrznych Warunków Gier i/lub EULI Gry, spółce Blizzard przysługuje prawo do natychmiastowego zakończenia działania Usługi bez wcześniejszego powiadomienia. Poważne naruszenia to naruszenia istotnych postanowień, w tym Punktów 2, 5.2 i 9 niniejszej Umowy lub powtarzające się naruszenia innych postanowień niniejszej Umowy, Wewnętrznych Warunków Gier i/lub EULI Gry, co obejmuje dalsze naruszanie postanowień, w przypadku których Użytkownik otrzymał już wcześniejsze ostrzeżenie.
  2. 7.2 Użytkownik ma prawo zakończyć działanie Usługi w każdym momencie poprzez zaprzestanie korzystania z Usługi, za wyjątkiem produktów nabytych za jego pośrednictwem. W każdej chwili Użytkownik może anulować swoje Konto, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej.
 8. 8. Aktualizacje
  1. 8.1 Umowy. Blizzard może zastępować lub zmieniać niniejszą Umowę. W takim przypadku Blizzard powiadomi Użytkownika o wszelkich takich zmianach lub modyfikacjach w Umowie wysyłając specjalne powiadomienie. W przypadku braku sprzeciwu względem postanowień zmienionej Umowy w terminie jednego (1) miesiąca od powiadomienia, nieprzerwane korzystanie z Usługi równoważne będzie z akceptacją zmienionej Umowy. Wraz ze specjalnym powiadomieniem, Blizzard przypomni Użytkownikowi, że nieprzerwane korzystanie z Usługi po upływie jednego (1) miesiąca od specjalnego powiadomienia oznacza akceptację wszystkich zmian. Takie zmiany lub modyfikacje nie będą miały wpływu na istotne funkcje Usługi.
  2. 8.2 Oprogramowanie i Usługi. W trosce o doskonalenie swoich produktów i usług, Blizzard może wymagać od Użytkownika pobrania i zainstalowania aktualizacji Usługi i Gier zainstalowanych na komputerze Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Blizzard może aktualizować Usługę i Gry, włącznie z klientem lub klientami Gry zainstalowanymi na komputerze Użytkownika po wcześniejszym powiadomieniu lub bez niego.
 9. 9. Własność
  1. 9.1 Klienty Gry i Usługa. Klienty Gry i Usługa (w tym, między innymi, Konto, a także wszelkie tytuły, kod komputerowy, motywy przewodnie, przedmioty, postacie, nazwy postaci, historie, dialogi, slogany, koncepty, grafikę, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne, efekty audio-wizualne, metody operacyjne, osobiste prawa autorskie, dokumentacje, transkrypcje czatu podczas Gry, informacje o profilach postaci, nagrania lub powtórki Gier oraz oprogramowanie klienta Gry i serwera) są własnością spółki Blizzard i jej licencjodawców chronioną prawem autorskim. Blizzard zastrzega sobie wszelkie prawa związane z Grami i Usługą, w tym, między innymi, wyłączne prawo do tworzenia prac pochodnych. Użytkownik potwierdza, że nie stworzy żadnych prac w oparciu o Gry i Usługę, za wyjątkiem projektów określonych wyraźnie przez Blizzard w zasadach konkursów lub w Regulaminie Fanów Blizzard, wliczając w to, między innymi, Regulamin Machinima Blizzard, określony na stronie http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/legal/videopolicy.html oraz regulamin Przekazywania Prac Fanów Blizzard na stronie http://eu.blizzard.com/pl-pl/community/fanart/rules.html.
  2. 9.2 Konto. BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK PRZECIWNE POSTANOWIENIA W NINIEJSZEJ UMOWIE, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE NIE POSIADA ŻADNYCH PRAW WŁASNOŚCI W STOSUNKU DO KONTA, I ŻE WSZELKIE PRAWA ZWIĄZANE Z KONTEM SĄ I POZOSTANĄ NA ZAWSZE WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI BLIZZARD I POWINNY BYĆ UŻYWANE Z KORZYŚCIĄ DLA SPÓŁKI BLIZZARD. Blizzard nie uznaje cesji Kont. Użytkownik nie może nabyć, sprzedać, podarować ani wymienić Konta, ani oferować kupna, sprzedaży, darowizny lub wymiany Konta, a wszelkie takie działania nie będą miały mocy prawnej.
  3. 9.3 Przedmioty wirtualne. Blizzard posiada, licencjonuje lub w inny sposób posiada prawa do wszystkich treści, które pojawiają się w Usłudze i Grach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie posiada żadnego prawa do tychże treści, w tym, między innymi, towarów i waluty wirtualnej pojawiającej się lub powstałej w czasie jakiejkolwiek Gry lub wszelkich innych elementów związanych z Kontem lub przechowywanych w Usłudze. Blizzard nie uznaje żadnych rzekomych cesji własności wirtualnej wykonanych poza Grą lub rzekomej sprzedaży, podarunku lub handlu w „świecie realnym” wszelkimi przedmiotami, które pojawiają się lub powstają w czasie Gry, o ile nie zostało to inaczej wyraźne określone przez Blizzard na piśmie.
 10. 10. OGRANICZENIA I WARUNKI UŻYTKOWANIA.
  1. 10.1 Zakaz naruszania prawa. Użytkownik potwierdza, że nie naruszy żadnego obowiązującego prawa ani przepisu prawnego podczas korzystania z klienta Gry lub Usługi.
  2. 10.2 Nadużycie Usługi. Użytkownik nie może podłączyć się do Usługi ani używać jej w sposób, który nie został wyraźnie dopuszczony przez niniejszą Umowę. Bez ograniczenia powyższego, Użytkownik potwierdza, że nie będzie (a) wszczynać, wspierać lub angażować się w ataki wszelkiego typu, w tym, między innymi, ataki serwisowe, wewnątrz Usługi lub inne próby zakłócenia pracy Usługi albo użytkowania Usługi przez inną osobę; lub (b) próby uzyskania bezprawnego dostępu do Usługi, Kont innych graczy, systemów lub sieci komputerowych połączonych z Usługą.
  3. 10.3 Zakaz ekstrakcji danych. Użytkownik zaświadcza, że nie będzie (a) uzyskiwać ani próbować uzyskiwać żadnych informacji z Usługi ani żadnej Gry przy użyciu jakiejkolwiek metody, która nie została wyraźnie dopuszczona przez Blizzard; (b) przechwytywać, badać lub w inny sposób analizować jakikolwiek komunikacyjny protokół własności używany przez klienta Gry lub Usługi, zarówno poprzez analizator sieci, program przechwytujący (sniffer) lub inne urządzenie; (c) wykorzystywać oprogramowania osoby trzeciej w celu zbierania informacji z klienta Gry lub Usługi lub poprzez nie, wliczając w to, między innymi, informacje o postaci Użytkownika, Koncie, elementach wirtualnych, innych graczach lub innych danych dotyczących Gry.
  4. 10.4 Treści Użytkownika. „Treści Użytkownika” oznacza wszelką komunikację, obrazy, dźwięki i wszelkie materiały i informacje, wysłane lub przekazane za pośrednictwem klienta Gry lub Usługę przez Ciebie lub innych użytkowników, wliczając w to, między innymi, teksty czatu. Niniejszym Użytkownik udziela spółce Blizzard trwałej, nieodwołalnej, międzynarodowej, opłaconej, niewyłącznej licencji, włącznie z prawem do sublicencjonowania stronom trzecim i prawami do reprodukcji, poprawiania, adaptacji, modyfikacji, tłumaczenia, re-formatowania, tworzenia prac pochodnych, produkowania, wprowadzania w obieg, publikowania, dystrybucji, sprzedaży, licencjonowania, sublicencjonowania, cesji, wynajmu, dzierżawy, przekazywania, publicznego pokazywania, publicznego przedstawiania lub udostępniania drogą elektroniczną, radiowo-telewizyjną, publicznego przekazywania drogą telekomunikacyjną, pokazywania, przedstawiania, wprowadzania do pamięci komputerowej i używania Treści Użytkownika oraz ich modyfikowania i opracowywania na ich podstawie prac pochodnych. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawa, niniejszym Użytkownik zrzeka się wszelkich osobistych praw autorskich we wszystkich Treściach Użytkownika.
  5. 10.5 Zbieranie danych nieosobowych. Blizzard będzie mieć prawo do pozyskania „nieosobowych” danych podczas połączenia z Usługą, aby sporządzić określone założenia demograficzne odnośnie użytkowników Usługi bez konieczności informowania Użytkownika.
  6. 10.6 Sprawdzanie i ujawnianie treści. Blizzard nie sprawdza i nie może uprzednio sprawdzać, ani monitorować wszystkich Treści Użytkownika. Jednakże, jeżeli Blizzard dowie się o nielegalnej lub niezgodnej z prawem Treści Użytkownika, ta treść zostanie usunięta lub dostęp do takiej treści zostanie zablokowany.
  7. 10.7 Funkcja Realnej Tożsamości (Real ID) i ujawnianie tożsamości. Usługa umożliwia ujawnienie swojej tożsamości innym użytkownikom poprzez funkcję „Przyjaciele z Realną Tożsamością", pod warunkiem, iż opcja ta została przez wybrana przez Użytkownika. Niektóre funkcje, takie jak klient czatu głosowego w Battle.net, są dostępne wyłącznie między użytkownikami Usługi, którzy wybrali funkcję „Przyjaciele z Realną Tożsamością”. Przyjaciele z Realną Tożsamością mogą zobaczyć nawzajem swoje prawdziwe nazwiska. Przyjaciel będzie musiał potwierdzić zaproszenie, zanim pojawi się na liście znajomych. Prosimy pamiętać, iż wysyłając lub akceptując zaproszenia do grona znajomych, ujawnia się swoje nazwisko i postać, pod którą jest się zalogowanym nie tylko swoim znajomym, lecz również wszystkim ich Przyjaciołom z Realną Tożsamością. Rodzic lub opiekun prawny, zezwalający niepełnoletniemu dziecku na korzystanie ze swojego Konta, musi być świadomy, iż dziecko może wybrać opcję „Przyjaciele z Realną Tożsamością” i nazwisko powiązane z Kontem zostanie ujawnione przyjaciołom dziecka i wszystkim przyjaciołom tychże przyjaciół. Można usunąć opcję „Przyjaciele z Realną Tożsamością” w każdym momencie, usuwając wszystkich Przyjaciół w Realnym Życiu ze swojego Konta Battle.net.
 11. 11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. W PRZYPADKU OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W UNII EUROPEJSKIEJ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE GWARANCJA, W PRZYPADKU OSÓB ZAMIESZKAŁYCH POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ ZASTOSOWANIE MAJĄ PONIŻSZE POSTANOWIENIA: NINIEJSZA USŁUGA JEST DOSTARCZONA „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” I „W STANIE DOSTĘPNYM DO UŻYTKU”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI POKUPNOŚCI, ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIENARUSZANIA PRAW, JAK RÓWNIEŻ GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. BLIZZARD NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE W STANIE KORZYSTAĆ Z USŁUGI W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE CZASIE LUB MIEJSCU; ŻE USŁUGA BĘDZIE DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY I BEZBŁĘDNY; ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE KLIENT GRY BĄDŹ USŁUGA NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.
 12. 12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI; JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK PRAWNY; ODSZKODOWANIE
  1. 12.1 Blizzard ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem (i) w przypadku celowego naruszenia, (ii) w przypadku rażącego zaniedbania, (iii) za szkody powstałe wskutek jakiegokolwiek zagrożenia życia, utraty kończyny lub zdrowia lub (iv) na podstawie jakiejkolwiek ustawy o odpowiedzialności za produkt. Rażące zaniedbanie odnosi się do działań lub zaniechań charakteryzujących się znacznym brakiem troski i wyraźnym zaniedbaniem własnych podstawowych obowiązków.
  2. 12.2 Nie ograniczając odpowiedzialności wynikającej z Punktu 12.1. Blizzard jest odpowiedzialny za niewielkie zaniedbania, jeżeli naruszy istotne zobowiązanie kontraktowe. W tym znaczeniu za istotne uważa się obowiązki (i) które są niezbędne do wypełnienia Umowy, (ii) których naruszenie mogłoby zagrozić celowi Umowy oraz (iii) których przestrzeganie jest generalnie niepodważalne. W takich przypadkach odpowiedzialność ograniczy się do typowych i przewidywalnych szkód. Niewielkie zaniedbania oznaczają zaniedbania, które nie stanowią rażącego niedbalstwa.

   Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie, obronę i ochronę spółki Blizzard przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, szkodami i innymi stratami, włącznie z rozsądnym kosztami reprezentacji prawnej, ze strony osoby trzeciej, wynikające lub powstałe wskutek użytkowania Usługi lub naruszenia niniejszej Umowy, EULI Gry lub Warunków Korzystania z Określonej Gry. Wspomniane założenie nie ma zastosowania, jeżeli naruszenie prawa nie wynika ze świadomego działania Użytkownika lub zaniedbania.
 13. 13. PRAWO WŁAŚCIWE. Niniejsza Umowa podlega prawom obowiązującym we Francji i będzie zgodnie z nimi rozumiana.
 14. 14. UJAWNIANIE; OPCJE OSÓB TRZECICH.
  1. 14.1 Facebook. Jeżeli Użytkownik posiada „Konto na Facebooku” może zaznaczyć opcję „Znajomi z Facebooka”, która umożliwi sprawdzenie, którzy znajomi z Facebooka są zarejestrowani w Usłudze. „Konto na Facebooku” podlega osobnym warunkom określonym przez Facebook Inc. Proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli Użytkownik ma konto na Facebooku, znajomi z Facebooka będą mogli powiązać nazwę użytkownika z prawdziwym nazwiskiem w Usłudze, jeśli użyją opcji „Znajomi z Facebooka”. Facebook wyłącza wszelką odpowiedzialność, którą może inaczej ponosić w wyniku niniejszej Umowy i/lub korzystania z Usługi.
  2. 14.2 Usługa telewizyjna Blizzard. Po powiązaniu swojego Konta z licencją Gry na „World of Warcraft” lub „StarCraft II: Wings of Liberty” lub po zamówieniu jakichkolwiek usług online powiązanych z „World of Warcraft” lub „StarCraft II: Wings of Liberty”, Użytkownik otrzyma jako część opłat w ramach usług online dostęp do gry/gier online i telewizji (ESL Turtle TV), która jest usługą IP TV zawierającym, między innymi, gry Blizzard, produkty Blizzard i inne treści związane ze spółką Blizzard.
 15. 15. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
  1. 15.1 Kontrole Eksportowe. Pliki, programy ani żadne kody komputerowe zawarte w Usłudze lub przez nią wykorzystywane nie mogą być re-eksportowane, pobierane lub w inny sposób eksportowane do innego kraju, wobec którego rząd USA utrzymuje sankcje gospodarcze, ani do żadnej z osób z listy Osób Objętych Sankcjami (Specially Designated Nationals) prowadzonej przez Departament Skarbu USA lub Listy Osób Pozbawionych Prawa Wysyłania i Otrzymywania Towarów i Technologii Amerykańskich (Denied Persons List) Departamentu Handlu USA. Ponadto, Blizzard nie może również świadczyć usług, które mogą być dostępne poprzez Usługę wszelkim takim krajom i/lub osobom. Niniejszym Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem któregokolwiek z wyżej wymienionych krajów, nie znajduje się pod wpływem takiego kraju, ani też nie przebywa na jego terytorium, oraz że nie znajduje się na żadnej z wymienionych list.
  2. 15.2 Przeniesienie własności. Blizzard może w dowolnej chwili scedować tę Umowę w całości lub w części na dowolną osobę lub podmiot prawny, za zgodą Użytkownika lub też bez niej pod warunkiem, że taka cesja nie ogranicza praw Użytkownika. Użytkownik nie może przenieść tej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Blizzard, zaś nieautoryzowane przeniesienie nie będzie miało mocy prawnej.
  3. 15.3 Klauzula salwatoryjna. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, fragment ten nie będzie rozpatrywany, zaś pozostała część Umowy pozostanie ważna i obowiązująca.
  4. 15.4 Honoraria reprezentantów prawnych. W przypadku jakiegokolwiek postępowania prawnego wszczętego przez jedną ze stron w związku z niniejszą Umową, strona wygrywająca w takim postępowaniu będzie uprawniona do odzyskania od drugiej strony wszystkich uzasadnionych kosztów, opłat reprezentacji prawnej oraz innych wydatków poniesionych przez taką stronę w takim postępowaniu.
  5. 15.5 Całość Umowy. Niniejsza Umowa, włącznie z dokumentami lub umowami wyraźnie włączonymi do niej przez odniesienie, stanowi całość umowy między Użytkownikiem a spółką Blizzard odnośnie Usługi i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub tymczasowe formy komunikacji elektronicznej, ustnej lub pisemnej, między Użytkownikiem a spółką Blizzard odnośnie Usługi; pod warunkiem jednakże, iż niniejsza Umowa będzie współistniała i nie zastąpi EULI Gry i Warunków Korzystania z Określonej Gry.
  6. 15.6 Nieodstępowanie od dochodzenia praw. Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek postanowienia WU nie będzie oznaczać obecnego lub przyszłego zrzeczenia się dochodzenia wykonania takiego postanowienia i nie będzie wpływać na prawo każdej ze stron do wykonania tegoż postanowienia w późniejszym czasie. Wyraźne zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek postanowienia, warunku lub wymogu niniejszej Umowy nie będzie oznaczać zrzeczenia się wszelkich przyszłych zobowiązań do przestrzegania takiego postanowienia, warunku czy wymogu.
  7. 15.7 Powiadomienia. Wszelkie powiadomienia wysłane przez Użytkownika lub wymagane zgodnie z WU będą miały formę pisemną i zostaną wysłane na adres: Blizzard Entertainment S.A.S., 145 rue Yves Le Coz, 78000 Versailles, France Attn: Law Department.
  8. 15.8 Godziwe zadośćuczynienie. Użytkownik niniejszym przyznaje, iż spółka Blizzard poniosłaby niepowetowane straty, gdyby postanowienia niniejszej Umowy nie zostały wprowadzone w życie i dlatego też przyznaje, że powinniśmy być uprawnieni, bez kaucji, innego zabezpieczenia lub dowodów straty, do odpowiedniego godziwego zadośćuczynienia dotyczącego naruszenia WU, oprócz innych środków prawnych, które mogą być dostępne nam inaczej na mocy stosownych przepisów prawnych.
  9. 15.9 Siła wyższa. Spółka Blizzard nie będzie odpowiedzialna za wszelkie opóźnienia lub niewykonanie wynikające z przyczyn będących poza stosowną kontrolą spółki Blizzard, w tym, między innymi, niewykonanie zobowiązań z uwagi na nieprzewidziane okoliczności lub powód poza kontrolą Blizzard takie jak katastrofy naturalne, wojna, terroryzm, zamieszki, embargo, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożar, powódź lub wypadki.

KORZYSTANIE Z USŁUGI OZNACZA, IŻ UŻYTKOWNIK ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA I AKCEPTUJE JE, WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW GIER, ORAZ ROZUMIE I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI REGULAMIN OCHRONY PRYWATNOŚCI ZNAJDUJĄCY SIĘ NA STRONIE http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/about/privacy.html.