Warunki sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: 23.01.2012

Należy uważnie przeczytać poniższe warunki sprzedaży („Warunki sprzedaży”). Zamawiając produkt i/lub usługę, akceptuje Pan (Pani) warunki niniejszej umowy i potwierdza, że ukończył (ukończyła) 18 lat, bądź posiada pozwolenie swoich rodziców lub prawnego opiekuna na zawarcie tej umowy.

W przypadku jakichkolwiek zakupów treści cyfrowych, jak np. oprogramowania dostarczanego na nośniku fizycznym, subskrypcji gier, cyfrowych przedmiotów w grze, funduszy, które mają zostać przesłane jako Saldo Battle.net („Treści cyfrowe”) i/lub usług, takich jak usługi o wartości dodanej („Usługi”), mają zastosowanie „Warunki sprzedaży treści cyfrowych i usług” wyszczególnione w rozdziale A.

W przypadku jakichkolwiek zakupów produktów fizycznych, jak np. oprogramowania dostarczanego na nośniku fizycznym, ubrań czy innych towarów materialnych („Produkt fizyczny”), mają zastosowanie „Warunki sprzedaży produktów fizycznych” wyszczególnione w rozdziale B.

Rozdział A – Warunki sprzedaży treści cyfrowych i usług

1.         Zamówienie. Poprzez zamówienie składają Państwo wiążącą ofertę zakupu danego Produktu fizycznego od firmy Blizzard Entertainment SAS („Sprzedający”, „my” lub „nas”), TSA 60001, 78008 Versailles CEDEX, Francja. Zamówienie zostanie przyjęte, a umowa zawarta z chwilą wysłania przez nas emaila z potwierdzeniem („Email potwierdzający”) bądź udostępnienia przez nas Treści cyfrowych i/lub Usługi. Użytkowanie Treści cyfrowych lub Usługi również regulują warunki użytkowania Battle.net, wszelkie mające zastosowanie umowy licencyjne użytkownika końcowego i/lub inne warunki użytkowania oraz/lub warunki świadczenia usług, przedstawione Państwu podczas składania zamówienia.

Uwaga: Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na rozpoczęcie dostarczania treści cyfrowych i świadczenia naszych usług natychmiast po wysłaniu przez nas Emaila potwierdzającego. W przypadku przedsprzedaży realizacja umowy rozpoczyna się z chwilą dodania właściwej licencji do Państwa konta na Battle.net natychmiast po wysłaniu przez nas Emaila potwierdzającego.

2.         Subskrypcje. Czas trwania subskrypcji gry będzie zależeć od wybranego przez Państwa okresu subskrypcji. Aby uniknąć jakichkolwiek przerw w użytkowaniu treści cyfrowych, Państwa subskrypcja będzie odnawiania automatycznie na ten sam wybrany przez Państwa okres subskrypcji. W każdej chwili mogą Państwo anulować subskrypcję, klikając przycisk Anuluj abonament na stronie zarządzania kontem przed zakończeniem aktualnego okresu subskrypcji. Mimo to będą Państwo mogli korzystać z Treści cyfrowych do momentu zakończenia aktualnego okresu subskrypcji. Należy pamiętać, że za wcześniejsze zakończenie subskrypcji nie otrzymają Państwo żadnego zwrotu, ponieważ można korzystać z treści cyfrowych aż do zakończenia okresu subskrypcji. Blizzard zastrzega sobie prawo do modyfikowania wysokości opłat za subskrypcję według własnego uznania. W takim przypadku Blizzard wyśle email z powiadomieniem co najmniej 30 dni przed dokonaniem zmian cen. W powiadomieniu przypomnimy, że dalsze korzystanie z aktualnej subskrypcji oznacza zaakceptowanie nowych opłat. Nowa cena będzie jednak obowiązywać od daty automatycznego odnowienia subskrypcji. W przypadku niezaakceptowania tych zmian można anulować subskrypcję, klikając przycisk Anuluj abonament na stronie zarządzania kontem, zanim rozpocznie się okres subskrypcji ze zmienioną ceną. Należy pamiętać, że konto musi zostać anulowane, zanim zmiany cen wejdą w życie, w innym wypadku uznamy, że zaakceptowali Państwo te zmiany.

3.         Ceny i płatność. W cenę wliczony jest należny podatek VAT. Treści cyfrowe i usługi są sprzedawane na podstawie płatności z góry. Płatność musi zostać dokonana z chwilą zamówienia, a w przypadku automatycznego odnowienia subskrypcji – na początku nowego okresu subskrypcji. Dostępne są różne formy płatności wskazane podczas składania zamówienia, np. kartą kredytową, na podstawie dyspozycji bankowej lub z Saldo Battle.net. W przypadku korzystania z usług płatniczych i fakturowania przez stronę trzecią (np. PayPal) zastosowanie mogą mieć dodatkowe warunki i koszty takiego usługodawcy.

4.         Prawo odstąpienia. [Rezydenci Niemiec: patrz Rozdział C.] Mają Państwo prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych. Okres przewidziany na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od daty zawarcia umowy. By skorzystać z prawa odstąpienia, są Państwo zobowiązani poinformować nas, Blizzard Entertainment SAS, TSA 60001, 78008 Versailles CEDEX, Francja, (http://eu.battle.net/support) o Państwa decyzji w jednoznacznym oświadczeniu (np. pismo wysłane pocztą, lub wiadomości przesłanej przez naszą stronę pomocy), z podaniem swojego nazwiska, adresu, nazwy konta Battle.net, numeru zamówienia, daty zamówienia oraz daty odstąpienia. By dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, by wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z przysługującego Państwu prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia. W przypadku odstąpienia przez Państwo od umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności bez zbędnej zwłoki, w każdym wypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy powiadomieni o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób w jaki otrzymaliśmy płatność w ramach pierwotnej transakcji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na inną formę zwrotu płatności; w żadnym wypadku nie ponoszą Państwo opłat z tytułu zwrotu wykonanej płatności.

Ważne: Niniejszym akceptują Państwo utratę prawa odstąpienia w związku z zakupieniem treści cyfrowych od momentu rozpoczęcia świadczenia usług (zobacz Rozdział A. 1 wyżej). Niniejszym akceptują Państwo utratę prawa odstąpienia w związku ze wszelkimi usługami, jeśli rozpoczęto ich wykonanie za Państwa jednoznaczną zgodą (zobacz Rozdział A. 1 wyżej) i z chwilą pełnej realizacji umowy przez nas. Jeśli odstąpią Państwo od zakupu usługi w okresie przewidzianym na odstąpienie od umowy, zanim umowa zostanie przez nas całkowicie wykonana, wypłacą nam Państwo kwotę odpowiadającą zakresowi już zrealizowanych usług/dostaw do chwili, w której poinformowali nas Państwo o skorzystaniu z prawa odstąpienia, proporcjonalnie do kosztów pełnej realizacji umowy.

5.         Zmiana warunków. Od czasu do czasu możemy zmienić, zmodyfikować lub zaktualizować niniejsze Warunki sprzedaży, które w zmienionej formie będą miały zastosowanie do wszystkich następnych zakupów. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na zapoznanie się z Warunkami sprzedaży przed każdym zakupem. Aby ułatwić weryfikację zmian, będziemy uaktualniać wskazaną powyżej datę „ostatniej aktualizacji”.

6.         Ograniczenie odpowiedzialności. Blizzard ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadkach gdy Blizzard (a) zaangażował się w celowe działania powodujące szkodę; (b) wykazał się rażącym zaniedbaniem; (c) naruszył warunki odpowiedzialności za produkt wynikające z przepisów prawa lub (d) naruszył warunki przyjętej gwarancji. Blizzard może ponosić odpowiedzialność na podstawie przepisów ustawowych za szkody powstałe w wyniku utraty życia, kończyny lub zdrowia. We wszystkich innych przypadkach Blizzard ponosi odpowiedzialność za drobne zaniedbania wyłącznie wówczas, gdy naruszy „istotne” zobowiązanie umowne. Termin „istotne” oznacza tu zobowiązania niezbędne do realizacji niniejszych Warunków sprzedaży, których naruszenie zagroziłoby celowi Warunków sprzedaży, a na których dochowaniu można zwyczajowo polegać. W takich wypadkach odpowiedzialność firmy Blizzard ogranicza się do szkód typowych i przewidywalnych. W pozostałych przypadkach Blizzard nie ponosi odpowiedzialności za drobne zaniedbania.

7.         Stosowne prawo i miejsce jurysdykcji. Z wyłączeniem kolizyjnych przepisów prawa oraz Konwencji ONZ w sprawie umów międzynarodowej sprzedaży towarów warunki sprzedaży regulują przepisy prawa francuskiego, zgodnie z którymi należy je interpretować.

8.         Miejsce jurysdykcji. W najpełniejszym prawnie dozwolonym zakresie niniejszym wyrażają Państwo zgodę, aby wyłącznym miejscem jurysdykcji w przypadku wszelkich roszczeń lub powództwa, wynikających z lub związanych z niniejszymi Warunkami sprzedaży, były sądy francuskie.

Rozdział B – Warunki sprzedaży produktów fizycznych

1.         Zamówienie. Poprzez zamówienie składają Państwo wiążącą ofertę zakupu danego Produktu fizycznego od firmy Activision Blizzard France SAS („Sprzedający”, „my” lub „nas”), 102 Rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, Francja. Zamówienie zostanie przyjęte, a umowa zawarta z chwilą wysłania przez nas emaila z potwierdzeniem („Email potwierdzający”) lub wysłania przez nas Produktu fizycznego. Korzystanie z oprogramowania na nośniku fizycznym regulują również warunki użytkowania Battle.net, wszelkie mające zastosowanie umowy licencyjne użytkownika końcowego i/lub inne warunki użytkowania oraz/lub warunki świadczenia usług, przedstawione Państwu podczas składania zamówienia.

2.         Dostawa. Koszty i sposób dostawy różnią się w zależności od kraju. Aktualne informacje na ten temat znajdują się na stronie: http://eu.blizzard.com/store. Terminy dostaw podane na stronie internetowej i/lub w Emailu potwierdzającym są wyłącznie terminami przybliżonymi i niniejszym nie składamy zobowiązania odnośnie do jakiegokolwiek terminu dostawy. Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić opakowanie oraz produkt(y) i w razie jakichkolwiek uszkodzeń, strat czy innych nieprawidłowości należy zgłosić wszelkie zastrzeżenia firmie Activision Blizzard France SAS na adres: Blizzard Entertainment SAS, TSA 60001, 78008 Versailles CEDEX, Francja (http://eu.battle.net/support).

3.         Prawo własności. Wszystkie towary pozostają własnością Sprzedającego do czasu uregulowania całej ceny zakupu.

4.         Ceny i płatność. W cenę wliczony jest należny podatek VAT. W zależności od wybranego przez Państwa kraju poza ceną produktu zostanie przedstawiony koszt dostawy. Produkty fizyczne są sprzedawane na podstawie płatności z góry. Płatność jest należna w trybie natychmiastowym. Dostępne są różne formy płatności wskazane podczas składania zamówienia, np. kartą kredytową, na podstawie dyspozycji bankowej lub z Saldo Battle.net. W przypadku korzystania z usług płatniczych i fakturowania przez stronę trzecią (np. PayPal) mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki i koszty takiego usługodawcy.

5.         Prawo odstąpienia. [Rezydenci Niemiec: patrz Rozdział C.] Mają Państwo prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych. Okres przewidziany na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od daty wejścia w fizyczne posiadanie towaru przez Państwa lub stronę trzecią inną niż przewoźnik i wskazaną przez Państwa. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, należy poinformować nas, tj. Activision Blizzard France SAS, przesyłając na adres: Blizzard Entertainment SAS, TSA 60001, 78008 Versailles CEDEX, Francja (http://eu.battle.net/support) Państwa decyzję o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą lub wiadomości przesłanej przez naszą stronę pomocy), z podaniem Państwa nazwiska, adresu, nazwy konta Battle.net, numeru zamówienia, daty zamówienia oraz daty odstąpienia. Aby spełnić warunek terminu odstąpienia wystarczy przesłać nam wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia przed wygaśnięciem terminu, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności bez zbędnej zwłoki, w każdym wypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy powiadomieni o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób, w jaki otrzymaliśmy płatność w ramach pierwotnej transakcji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na inną formę zwrotu płatności. W żadnym wypadku nie ponoszą Państwo opłat z tytułu zwrotu wykonanej płatności. Możemy jednak wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia nam dowodu odesłania towaru, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Towar należy odesłać do Entertainment Distribution Company GmbH, Retourenstelle, Emil-Berliner-Str. 13, 30851 Langenhagen, Niemcy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od daty poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. Termin ten uznaje się za dotrzymany w przypadku odesłania nam towaru przed upływem 14 dni. Koszt zwrotu towaru leży po Państwa stronie. Ponoszą Państwo odpowiedzialność wyłącznie za pomniejszenie wartości towaru wynikające z czynności innych niż te, jakie są niezbędne do ustalenia charakteru, cech charakterystycznych i funkcjonowania towaru.

Ważne: Należy pamiętać, że nie mają Państwo prawa odstąpienia od umowy w przypadku zaplombowanych nagrań audio lub wideo bądź zaplombowanego oprogramowania komputerowego, które zostały odplombowane po dostawie.

6.         Produkty wadliwe. W przypadku wadliwego produktu mają zastosowanie przepisy ustawowe. W przypadku posiadania i skorzystania z prawa zwrotu wadliwego produktu należy przesłać nam na adres firmy, Activision Blizzard France SAS, c/o Blizzard Entertainment SAS, TSA 60001, 78008 Versailles CEDEX, Francja (http://eu.battle.net/support), swoją decyzję o zwrocie produktu w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą lub wiadomości przesłanej przez naszą stronę pomocy), z podaniem swojego nazwiska, adresu, nazwy konta na portalu Battle.net, numeru zamówienia, daty zamówienia oraz przyczyny zwrotu. Towar należy zwrócić do: Entertainment Distribution Company GmbH, Retourenstelle, Emil-Berliner-Str. 13, 30851 Langenhagen, Niemcy.

7.         Zmiana warunków. Od czasu do czasu możemy zmienić, zmodyfikować lub zaktualizować niniejsze Warunki sprzedaży, które w takiej zmienionej formie będą miały zastosowanie do wszystkich następnych zakupów. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na zapoznanie się z Warunkami sprzedaży przed każdym zakupem. Aby ułatwić weryfikację zmian, będziemy uaktualniać wskazaną powyżej datę „ostatniej aktualizacji”.

8.         Ograniczenie odpowiedzialności. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadkach gdy Sprzedający (a) zaangażował się w celowe działania powodujące szkodę; (b) wykazał się rażącym zaniedbaniem; (c) naruszył warunki odpowiedzialności za produkt wynikające z przepisów prawa lub (d) naruszył warunki przyjętej gwarancji. Sprzedający może ponosić odpowiedzialność na podstawie przepisów ustawowych za szkody powstałe w wyniku utraty życia, kończyny lub zdrowia. We wszystkich innych przypadkach Sprzedający ponosi odpowiedzialność za drobne zaniedbania wyłącznie wówczas, gdy naruszy „istotne” zobowiązanie umowne. Termin „istotne” oznacza tu zobowiązania niezbędne do realizacji niniejszych Warunków sprzedaży, których naruszenie zagroziłoby celowi Warunków sprzedaży, a na których dochowaniu można zwyczajowo polegać. W takich wypadkach odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do szkód typowych i przewidywalnych. W pozostałych przypadkach Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za drobne zaniedbania.

9.         Stosowne prawo i miejsce jurysdykcji. Z wyłączeniem kolizyjnych przepisów prawa oraz Konwencji ONZ w sprawie umów międzynarodowej sprzedaży towarów warunki sprzedaży regulują przepisy prawa francuskiego, zgodnie z którymi należy je interpretować.

10.       Miejsce jurysdykcji. W najpełniejszym prawnie dozwolonym zakresie niniejszym wyrażają Państwo zgodę, aby wyłącznym miejscem jurysdykcji w przypadku wszelkich roszczeń lub powództwa, wynikających z lub związanych z niniejszymi Warunkami sprzedaży, były sądy francuskie.

Rozdział C – Prawo odstąpienia rezydentów Niemiec
[Zamieścić standardową informację o odstąpieniu dla Niemiec oraz dodatkowe uwagi dotyczące Treści cyfrowych i niezaplombowanego oprogramowania]
Sofern Sie in Deutschland ansässig sind, gilt folgendes:

1. Widerrufsrecht für in Deutschland ansässige Verbraucher

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform,

- bei der Lieferung von Waren jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBG sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB,

- bei der Erbringung von Dienstleistungen jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.

Der Widerruf ist zu richten an:

Bei Dienstleistungen: Blizzard Entertainment SAS, TSA 60001, 78008 Versailles CEDEX, Frankreich
Bei Waren: Activision Blizzard France SAS, c/o Blizzard Entertainment SAS, TSA 60001, 78008 Versailles CEDEX, Frankreich
Der Widerruf durch Rücksendung der Ware ist zu richten an: Entertainment Distribution Company GmbH, Retourenstelle, Emil-Berliner-Str. 13, 30851 Langenhagen

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur im verschlechterten Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Bei Dienstleistungen kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen.

Bei der Lieferung von Waren gilt folgendes: Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden.  Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise
Bei einer Dienstleitung erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

Ausschluss des Widerrufsrechts
Bitte beachten Sie, dass das Widerrufsrecht nicht besteht

  • für Waren oder Inhalte, die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, sowie
  • für Audio- und Videoaufzeichnungen oder für Software (wie etwa PC- und Videospiele), sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind.

2. Vereinbarung über Kostentragung bei Rücksendung
Sofern Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten Ware entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.