Warunki
Warunki

zgłaszania prac fanów do Blizzard Entertainment

 1. Program prac fanowskich spółki Blizzard

  Niniejsza Umowa Licencyjna (zwana dalej „Umową”) ustanawia warunki zgłaszania prac graficznych wykonanych na podstawie Własności spółki Blizzard (określonej poniżej) w powiązaniu z „Programem prac fanowskich”. Aby wziąć udział w programie prac fanowskich, Użytkownik musi najpierw wyrazić zgodę na warunki niniejszej Umowy, klikając przycisk „Wyrażam zgodę”, znajdujący się poniżej. Użytkownik nie może wyrazić zgody na warunki niniejszej Umowy, jeśli nie osiągnął pełnoletności umożliwiającego go do zawarcia wiążącej umowy ze spółką Blizzard.
 2. Własność spółki Blizzard

  Wszelkie tytuły, prawa własności oraz prawa autorskie do interaktywnych gier tworzonych przez Blizzard Entertainment, Inc., spółkę zarejestrowaną w stanie Delaware („Blizzard”), w tym także, lecz nie wyłącznie, do dzieł interaktywnych opracowanych jako część linii produktów interaktywnych Warcraft, StarCraft oraz Diablo. Dotyczy to wszelkich tytułów, kodu komputerowego, tematów, obiektów, postaci, imion postaci, scenariuszy, dialogów, cytatów, lokacji, pomysłów, prac graficznych, projektów budynków lub krajobrazu, animacji, dźwięku, kompozycji muzycznych i nagrań, efektów audiowizualnych, fabuły, wyglądu postaci, metod działania, praw moralnych oraz wszelkiej powiązanej dokumentacji, która jest licencjonowana przez spółkę Blizzard lub pozostaje jej własnością, chronioną przez prawa autorskie obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowe traktaty i konwencje oraz wszelkie powiązane prawa („Własność spółki Blizzard”).
 3. Udzielenie licencji

  Dla celów niniejszej Umowy oraz mając wzgląd na wyrażenie przez Użytkownika zgody na zawarte w niej warunki, Blizzard niniejszym nadaje Użytkownikowi ograniczoną, niewyłączną, obowiązującą globalnie, wolną od tantiemów, stałą licencję na korzystanie z Własności spółki Blizzard w celu tworzenia rysunków, ilustracji oraz graficznych obrazów w oparciu o Własność spółki Blizzard, w celu udziału w programie prac fanowskich. Mając na uwadze fakt, że Blizzard zapewnia Użytkownikowi możliwość uczestnictwa w wyżej wymienionym programie, Użytkownik niniejszym nadaje spółce Blizzard niewyłączną, obowiązującą globalnie, wolną od tantiemów, stałą licencję na wykorzystywanie, także komercyjne, rysunków/ilustracji powstałych w oparciu o Własność spółki Blizzard, które Użytkownik zgłosi do programu prac fanowskich („Licencjonowane Materiały”) w celach biznesowych we wszystkich mediach, w całości lub części, w niepełnej lub naruszonej postaci, wliczając w to między innymi prawo do wykorzystania Licencjonowanych Materiałów na swoich stronach internetowych, w celach wewnętrznych, handlowych lub reklamowych.
 4. Oświadczenia i gwarancje

  W związku z Licencjonowanymi Materiałami, użytkownik niniejszym zapewnia, że: (a) ukończył co najmniej 18 lat; (b) posiada prawo do nadania stosownej licencji spółce Blizzard na korzystanie z Materiałów Licencyjnych bez zobowiązań lub odszkodowań względem innych osób; oraz (c) użytkowanie, reprodukcja lub transmisja Materiałów Licencjonowanych nie będzie naruszać, a sama Umowa nie narusza, żadnych zagranicznych, krajowych, federalnych, państwowych lub lokalnych praw, albo przepisów, ani żadnych uprawnień stron trzecich, w tym m.in. wszelkich praw autorskich, patentowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw własności do muzyki, grafiki lub innych, prawa własności lub prawa wynikającego z umowy, ani nie stanowi fałszywej reklamy, nieuczciwej konkurencji, zniesławienia, naruszenia prywatności lub praw do sławy, ani też wszelkich innych uprawnień dowolnej osoby lub podmiotu.
 5. Roszczenia

  Użytkownik wyraża zgodę na obronę, zabezpieczenie i ochronę spółki Blizzard przed wszelkimi roszczeniami, sporami sądowymi, działaniami prawnymi, wypłatą odszkodowań lub wszelkiego rodzaju opłatami (wliczając w to stosowne wynagrodzenie dla prawników) wynikającymi z: (i) naruszenia oświadczeń i gwarancji składanych przez Użytkownika w niniejszym dokumencie oraz (ii) wykorzystania albo ujawnienia przez Blizzard lub Użytkownika przedmiotu umowy, do którego zgodnie z (domniemaną) wiedzą Użytkownika mają prawo inne strony, za wyjątkiem jednak przedmiotu oraz tożsamości innych osób mających do niego prawa, które Użytkownik przedstawi na piśmie spółce Blizzard, zanim Blizzard wykorzysta dany przedmiot.
 6. Wynagrodzenie

  Wyłącznym wynagrodzeniem za licencję udzieloną na mocy niniejszej Umowy przez Użytkownika spółce Blizzard będzie publikacja Licencjonowanych Materiałów na stronie internetowej wraz z podpisem informacyjnym podającym Użytkownika jako autora/ twórcę Licencjonowanych Materiałów. Sposób i czas ewentualnej publikacji Licencjonowanych Materiałów zależy od własnego uznania spółki Blizzard. Zgodnie z powyższym, jeżeli Blizzard postanowi opublikować Licencjonowane Materiały, czas i sposób ich opublikowania zostanie ustalony według własnego uznania spółki Blizzard. Strony uzgadniają, że publikacja Licencjonowanych Materiałów w sposób opisany powyżej stanowi pełne i kompletne wynagrodzenie za udzielenie licencji zgodnie z niniejszą umową. Jeśli spółka Blizzard nie umieści informacji o autorze na stronie internetowej przy Licencjonowanym Materiale, spółka Blizzard podejmie stosowne kroki, aby naprawić ten błąd. W żadnym wypadku jednak wspomniany brak informacji nie może być traktowany jako naruszenie postanowień Umowy.
 7. Zmiany w umowie

  Co pewien czas spółka Blizzard może zastąpić tę Umowę jej nowszą wersją („Nowa Licencja”). W takim wypadku, niniejsza Umowa zostanie natychmiast zakończona w momencie wprowadzenia Nowej Licencji. Kiedy Blizzard zastąpi niniejszą Umowę, umieści Nową Licencję na swojej stronie internetowej, zaś Użytkownik będzie mieć trzydzieści (30) dni na jej przyjęcie lub odrzucenie. Chcąc odrzucić Nową Licencję, Użytkownik może skontaktować się ze spółką Blizzard pod adresem blizzsite@blizzard.com, aby poinformować ją o tym fakcie. Po tym czasie Blizzard nie będzie umieszczać Licencjonowanych Materiałów na swojej stronie internetowej. Jeśli po upływie trzydziestu dni Użytkownik nie odrzuci Nowej Licencji, stanie się ona wiążącym porozumieniem pomiędzy Użytkownikiem i spółką Blizzard odnośnie do korzystania z Licencjonowanych Materiałów.
 8. Różne

  Strony niniejszej umowy pozostają z sobą w relacji licencjodawca — licencjobiorca. Żadna ze stron nie jest agentem, przedstawicielem lub partnerem drugiej strony. Blizzard może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie w przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez Użytkownika. Ponadto spółka Blizzard może z przyczyn biznesowych cofnąć prawo Użytkownika do korzystania z Własności spółki Blizzard i w takim wypadku zastrzega sobie do tego prawo bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika lub odpowiedzialności względem niego. Niniejsza Umowa jest uznawana za zawartą i obowiązującą w stanie Kalifornia, a wszelkie spory wynikające z jej postanowień mają być rozstrzygane zgodnie z prawem stanu Kalifornia. Użytkownik nie może cedować swoich praw wynikających z Umowy bez wyraźnej, pisemnej zgody spółki Blizzard. Niniejsza Umowa stanowi pełne porozumienie między stronami dotyczące jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy ustne lub pisemne.
 9. Potwierdzenie wiążącego charakteru powyższych postanowień

  Użytkownik niniejszym potwierdza, ze zapoznał się z powyższą Umową i rozumie jej postanowienia. Użytkownik zgadza się, że aktywacja lub „kliknięcie” przycisku „Wyrażam zgodę” umieszczonego w niniejszym dokumencie, stanowi potwierdzenie wyrażenia zgody na warunki niniejszej Umowy. Użytkownik potwierdza także, że niniejsza Umowa stanowi pełne i wyłączne oświadczenie zawarcia porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a spółką Blizzard, a także że Umowa ta zastępuje wszelkie uprzednie lub tymczasowe umowy, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, oraz wszelką inną komunikację między spółką Blizzard a Użytkownikiem, dotyczącą przedmiotu niniejszej Umowy.